Republic of Bulgaria
 • Български (България)
Пирин планина

Поздрав на областния управител

 
Уважаеми съграждани,

Честит Ден на Независимостта!

На 22 септември преди 106 години при изключително тържествена обстановка в историческата църква “Св. Четиридесет мъченици” и на старопрестолния Царевец е обявена независимостта на България! 
След тази дата международният авторитет на страната ни се издига и тя се превръща в равноправна на другите европейски държави.
Да обичаме България и да бъдем достойни продължителите на делото на нашите предци!
      
Честит празник на всички!


Димитър Димитров
Областен управител на област
с административен център Благоевград

 

Работна среща между областния управител Димитър Димитров и вицепремиера Йордан Христосков

За пълна координация на действията между Областния управител и директорите на териториалните поделения на НОИ, АСП, АЗ и ИА „ГИТ“ се разбраха на работна среща, днес 19.09.2014г., областният управител на Благоевградска област Димитър Димитров и вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Йордан Христосков. 
Програмата на Министерството на труда и социалната политика се основава на принципите на приемственост, последователност, съгласуваност и партньорство с институциите и социалните партньори, прозрачност и информираност на обществото за провежданите политики, отбеляза вицепремиерът г-н Христосков. Според него конкретните приоритети на правителството, в частност на  МТСП, са в съответствие с приоритетите на европейската интеграция, икономическия растеж и социалната отговорност. 
По време на разговора бяха обсъдени провежданите политики в областта на социалното подпомагане, изплащането на помощи, деинституализацията, състоянието на договорите с Оперативните програми и други.
 

Успешно приключи проект на Областна администрация по ОП „Административен капацитет“


 
Заключителна пресконференция за отчитане на резултатите по проект „Подобряване  на административния капацитет  на Областна администрация Благоевград чрез повишаване експертния потенциал на служителите за по-висока ефективност на публичните услуги“ се проведе на 17 септември 2014 г. от 10.30 ч. в Конферентната зала на Областна администрация.
Проектът е финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-22-15/10.01.2014 г. от Оперативна програма “Административен капацитет“, приоритетна ос  ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11.
Read more...
 

Областният управител и президентът на АУБ - партньори в областта на туризма, обучения, програми по ТГС

Пълноценно сътрудничество в областта на туризма, обучения, програми по трансгранично сътрудничество, обмяна на практики и планове, за това се договориха на работна среща днес 17.09.2014г. областният управител Димитър Димитров и президентът на АУБ Кевин Аспегрен. 
Впечатлен съм от Благоевград, от старинния квартал и Центъра за работа с деца „Вароша“. Изразявам пълната готовност за взаимно сътрудничество с Областна администрация Благоевград, тъй като това е много важно за нашата университетска общност. Много от нашите преподаватели не живеят в Благоевград, а с Ваша помощ бих искал да променим това, да предадем, че Благоевград е много добро място за живеене, каза г-н Аспегрен. 
Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 36

Classifieds

Съобщение
Областният управител Димитър Димитров
УВЕДОМЯВА
жителите на с. Конарско, община Якоруда, че водата предназначена за питейно-битови цели не е годна за пиене по микробиологични показатели и представлява потенциална опасност за здравето на населението.
 
ИА по горите публикува Списък на имотите по землища
Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите (ЗГ), в случаите когато в резултат на инвентаризация на горските територии се установи, че земеделски територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на ЗГ, извършилите инвентаризацията, представят на ИД на Изпълнителната агенция по горите списък на имотите по землища.
Списък на имотите
 
График на посещенията от експерти по общини
График на срещите с органите на местното самоуправление по общини:
Read more...
 
Предварителни генерални планове на ВиК
Предварителни Регионални генерални планове на ВиК за обособените територии в област Благоевград
Read more...
 

Regional Governor

Dimitar Dimitrov

 Избори за Европейски парламент 2014

 

Е-дискусия по модерно управление на човешките ресурси в администрацията

 

 Европейски фонд за развитие

Европейска комисия

Poll

Доволни ли сте от административното обслужване?