Republic of Bulgaria
 • Български (България)
Пирин планина

Проверка в общините във връзка със Закона за гражданска регистрация

Областният управител Бисер Михайлов определи представители на Областна администрация Благоевград, които да участват в състава на комисии, назначени от кметовете на 14-те общини на територията на област Благоевград, във връзка с измененията на Закона за гражданската регистрация. В състава на комисиите се включват служители от областна администрация, представители на съответната общинска администрация, на териториалните структурни звена на Министерството на вътрешните работи и на Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Комисиите ще правят проверки за спазване на изискванията на чл. 92 или 99а от Закона за гражданската регистрация, за извършените адресни регистрации или промяна на адрес в периода 1 юли 2014г. – 30 април 2015 г.
Областният управител определи график, по който проверките започват в община Благоевград, продължават в останалите общини и приключват на 21 август 2015 г. За резултатите от проверките се съставя протокол, който се оповестява публично.
Read more...
 

Очаква се график за извеждане и настаняване на обитателите на незаконните постройки в кв. „Кремиковци“

Днес областният управител на област Благоевград – Бисер Михайлов ще участва на редовно заседание на Общински съвет - Гърмен, на което като първа точка от дневния ред ще бъде разгледано неговото искане за вземане на решение относно временното настаняване на жителите от квартал „Кремиковци“, община Гърмен, където бе извършено принудително събаряне на незаконно изградени постройки, в следствие на което жителите на квартала нямат място за подслон. Очакванията на г-н Михайлов са кметът на общината и общинските съветници на ОбС Гърмен да проявят отговорност и принципност при решаването на проблема и да обсъдят най-добрия вариант за осигуряване подслон на техните жители.
На днешното заседание ще бъдат разгледани и предложенията от Кмета на община Гърмен за прекратяване действието на Разрешително за водовземане от минерални източници, поради наличието на завишени химически показатели флуор и арсен във водата.
Ще бъдат разгледани и предложения за продажба на имоти - общинска собственост в с. Долно Дряново, с. Марчево, с. Скребатно, с. Ковачевица.
Поради важността на тези предложения Областният управител ще присъства на заседанието със заместник областният управител - г-н Асим Адемов и Главния секретар на Областна администрация Благоевград - г-жа Дияна Атанасова. 
 
 

Мерки, които да съобразят ОП „Иновации и конкурентоспособност” със специфичните нужди на бизнеса от Югозападния регион

16 юли 2015 http://www.government.bg/
 
Фирмите от Югозападния регион ще получат облекчения за достъп до Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, обяви вицепремиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев на среща с представители на бизнеса и общините от Кюстендил, Дупница и Благоевград.
 По думите му, тези мерки, макар да не могат да променят интензитета на помощта, ще подпомогнат фирмите при участието им в програмата. „Фирмите от Югозападна България са в неизгодно положение, тъй като в този район е включена и София, а столицата изкривява данните. Това е и причината фирмите от Югозападния район да могат да ползват финансиране с 25% по-ниска интензивност в сравнение с останалите райони от страната. Държавата е питала дали не могат някои от областите от Югозападния район да бъдат третирани по един по-благоприятен начин, но е получила отказ от Европейската комисия”, каза Томислав Дончев.
Read more...
 

Очаква се график за извеждане и настаняване на обитателите на незаконните постройки в кв. „Кремиковци“

Очаквам община Гърмен да представи график за извеждане и настаняване на обитателите на незаконните постройки в кв. „Кремиковци“ в други жилища. След като те се съгласят или откажат предложеното им настаняване ще може поетапно да се пристъпи към премахване на обектите, за които има издадени заповеди. Това съобщи след проведена работна среща по темата днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова.
Тя информира, че от общо 124 незаконни постройки в квартала осем вече са премахнати, като четири от тях са премахнати доброволно, а останалите – принудително.
Целта на срещата ни беше да уточним ситуацията и действията, които ще предприемат общината и общинският съвет, които имат по закон. Общината има ангажимент да реши правилно проблема. Това се отнася за всички общини, в които има незаконни постройки, каза още Павлова.
Регионалният министър информира, че за 750 души в квартал „Кремиковци“ има издадена адресна регистрация на земеделски неурегулиран имот общинска собственост. За да се разреши проблемът общината трябва да инициира предложение към общинския съвет за промяна на предназначението на тази земя и да я урегулира. След това на желаещите ще се предостави възможността за закупят отстъпено право на строеж и да си построят жилища при спазване на изискванията на закона.
Read more...
 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  8 
 •  9 
 •  10 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 19

Classifieds

Уведомление от ЧЕЗ
ЧЕЗ уведомява клиентите си за планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на Благоевградска област, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 27-31 юли 2015 г. тук
 
Съобщение
На основание чл. 61, ал. 3, предложение първо и второ от АПК, предвид обстоятелството, че лицето Ангел Михайлов не е намерен на посочения адрес
Областният управител обявява Съобщение и Заповед ОА-АПО-277 от 27.02.2015 г.
 
Съобщение
 На основание § 4 к, ал. 6 от ПЗР на ЗСПЗЗ във връзка с чл. 26б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ Областният управител на област с административен център гр. Благоевград със Заповед № ОА-РР-483/10.06.2015 година е одобрил Плановете на новообразуваните имоти
Read more...
 
ОБЯВЛЕНИЕ
Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34 а, ал. 3 от Закона за държавната собственост обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост за държавна нужда, за изграждане на обект АМ „Струма“ ЛОТ 2 „Дупница-Благоевград“ от км 322+000 до км 359+483.52,
Read more...
 

Regional Governor
 

 Европейски фонд за развитие

Европейска комисия

Poll

Доволни ли сте от административното обслужване?