Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Обяви
Обяви

Прекратяване на обявения конкурс за държавен служител на длъжност "Главен експерт"

 Заповед на областния управител за прекратяване на обявения със Заповед № ОА-ЧР-231/04.09.2018 г. конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност "главен експерт" в дирекция АКРРДС.
Заповед ОА-ЧР-273/03.10.2018 г.
 

Протокол на комисията от заседание във връзка с провеждането на конкурс за главен експерт чрез тест

 Протокол от заседание на комисията , назначена със Заповед № ОА-ЧР-250/17.09.2018 г. за провеждане на конкурс за длъжността "главен експерт" в дирекция АКРРДС.

Протокол от проведения конкурс № 2
 

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за главен експерт

 Протокол от 18 септември 2018 г. за допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за главен експерт, дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" към Областна администрация Благоевград виж тук
 

Обява за конкурс за главен експерт, дирекция АКРРДС

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР БЛАГОЕВГРАД

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител и чл. 3, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС :
І. За длъжността:
Главен експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” към Областна администрация Благоевград.
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.Кандидатите трябва да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от ЗДСл.
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Образование – Висше;
- Образователно – квалификационна степен - бакалавър;
- Минимален ранг – ІV младши;
- Минимален професионален опит – две години.
С предимство са кандидати хидроинженери, завършили по следните специалности: "Хидромелиоративно строителство" (ХМС), Хидротехническо строителство" (ХТС) и "Водоснабдяване и канализация" (ВиК).
Продължение...
 

Заповед за прекратяване на конкурса за главен експерт в дирекция АКРРДС

Със Заповед № ОА-ЧР-178/02.07.2018г. областният управител прекратява обявения конкурс за назначаване на държавен служител на длъжност  „Главен експерт“ в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” към Областна администрация Благоевград, поради недопускане до интервю на нито един от явилите се кандидати за длъжността и приключване на конкурсната процедура без класиране. 
Заповед № ОА-ЧР-178/02.07.2018г. 
 

Протокол № 2 от проведения конкурс за "главен експерт" в дирекция АКРРДС

 Протокол на комисията, назначена със Заповед ОА-ЧР-178/19.07.2018 г. във връзка с провеждане на конкурс за "главен експерт", дирекция "Административен контрол, регионално развитие и управление на собствеността", за резултатите от проведения тест за конкурсната длъжност.

Протокол №2/02.08.2018 г. 
 
 

Решение № 517/20.07.2018 г. на МС за постановено отчуждаване на имоти за изграждане на АМ "Струма" на територията на област Благоевград

 С Решение № 517 на Министерския съвет от 20 юли 2018 г.  е постановено отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект: "АМ "Струма" Лот 3.3, с обхват от км 397+000 до км 397+600 в землището на гр. Кресна, община Кресна, и водопровод, осигуряващ водоподаване за площадки за отдих 5 и 6 в землищата на с. Дамяница и с. Ново Делчево, община Сандански, и с обхват от  от км. 397+000 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път І-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна връзка на път І-1 (Е79) с общински път с. Ново делчево - с. Дамяница" на територията на община Кресна, община Струмяни, община Сандански, област Благоевград, и за изменение на Решение № 86 на Министерския съвет от 2016 г. за отчуждаване на имоти и части от имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект "АМ "Струма" Лот 3.3, с обхват от км 397+000 до км 420+624 и етапна връзка към съществуващ път І-1 (Е79) при км 397+000 и нова пътна връзка І-1 (Е79) с общински път с. Ново Делчево - с. Дамяница в землището на гр. Кресна и с. Долна Градешница, общ. Кресна, с. Илинденци и с. Микрево, общ. Струмяни, с. Плоски, с. Поленица, с. Лешница, с. Дамяница и гр. Сандански, община Сандански.

РЕШЕНИЕ 517 от 20 ЮЛИ 2018 Г. на МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

 

Протокол за допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за гл. експерт

Протокол № 1 от 23.07.2018 г. за допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за длъжността главен експерт, дирекция Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост към Областна администрация Благоевград.
сканиран Протокол №1/23.07.2018 г. 
 

Обява за конкурс - Главен експерт в Дирекция АКРРДС

 ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР БЛАГОЕВГРАД
 
На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 10а, ал. 1 от Закона за държавния служител и чл. 3, ал. 1 и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
 
О Б Я В Я В А М      К О Н К У Р С :
 
І. За длъжността:
 Главен експерт в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” към Областна администрация Благоевград.
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.Кандидатите трябва да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и 2 от ЗДСл.
2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
- Образование – Висше;
- Образователно – квалификационна степен - бакалавър;
- Минимален ранг – ІV младши;
- Минимален професионален опит – две години.
С предимство са кандидати хидроинженери, завършили по следните специалности: "Хидромелиоративно строителство" (ХМС), Хидротехническо строителство" (ХТС) и "Водоснабдяване и канализация" (ВиК).
           ІІ. Минимален и максимален размер на основната месечна заплата, определена за длъжността, съгласно Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация / Приложение № 1 към чл. 3, т. 2/ от 510 лв. до 1200 лв.
 
Продължение...
 

Обявление за издадено разрешение за строеж за "Електронна съобщителна мрежа"

 Областният управител на област Благоевград в изпълнение на чл. 149, ал. 4 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че на основание чл. 148, ал. 3 от ЗУТ е издадено Разрешение за строеж № РС – 047 от 04.06.2018 год. на възложителя „ВАЙТЪЛ - И“ ЕООД, с ЕИК 811208462, със седалище и адрес на управление гр. Сандански, ул. „Македония“ № 41, да извърши строителните и монтажни работи съгласно одобрения от областния управител на Област Благоевград на 30.05.2018 год. технически инвестиционен проект за обект: „Електронна съобщителна мрежа на „ВАЙТЪЛ – И“ ЕООД“:
ЕТАП 1: „Електронна съобщителна мрежа на „ВАЙТЪЛ – И“ ЕООД от с. Рибник през с. Старчево, с. Кърналово, с. Михнево, с. Кавракирово, с. Първомай до град Петрич, община Петрич“;
ЕТАП 2: „Електронна съобщителна мрежа на „ВАЙТЪЛ – И“ ЕООД от с. Беласица през с. Коларово, с. Самуилово, с. Камена, с. Яворница, с. Ключ, с. Скрът, с. Габрене до ГКПП „Златарево“, община Петрич“;
ЕТАП 3: „Монтаж на оптичен кабел в съществуваща тръбна мрежа от с. Рибник, община Петрич, до с. Дамяница, община Сандански“;
ЕТАП 4: „Подземна тръбна и електронна съобщителна мрежа на „ВАЙТЪЛ – И“ ЕООД към с. Кърналово и с. Рупите, община Петрич“.
Местоположението на обекта е на територията на Община Петрич и Община Сандански, Област Благоевград.
Разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез Областния управител на област Благоевград пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
 


Страница 1 от 3