Приложение ІІ - Договорни показатели за качество, изменено с допълнително споразумение №1 от 09.10.2018г.
Приложение ІІІ - Обособена територия, изменено с допълнително споразумение № 1 от 09.10.2018 г.
Приложение ІV - Формат на регистъра на активите