РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Новини

Заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество

Днес, в Конферентната зала на Областна администрация Благоевград се проведе заседание на Областния съвет за тристранно сътрудничество, председателстван от областния управител Бисер Михайлов.
В работата му взеха участие директорите на Дирекция Регионална „Служба по заетостта“, Областната инспекция по труда и ТП на НОИ, председателите на синдикатите и търговско-промишлената палата, началникът на РУО към МОН, представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ и Министерство на труда и социалната политика.
Директорът на Дирекция „Инспекция по труда“ – Благоевград, г-жа Славянка Симитчийска представи информация за резултатите от инспекционната дейност на дирекцията за първото полугодие на 2017 г. Г-жа Теменужка Златанова – Началник отдел „Жизнен стандарт и доходи от труд“ към МТСП представи доклад на тема: „ Приоритетни цели на социалната политика в областта на доходите“. Бяха представени статистически данни относно равнището на минимална и средна работна заплата в област Благоевград, спрямо тези в страната, като бе отчетена сложността на прочитане на данни. На територията на областта е отчетена една от най-ниските средни работни заплати, но в същото време се живее по-добре от други области, където средната работна заплата е по-висока. Линията на бедност за Област Благоевград е 15,2%, което е под лимита на бедност за страната. Очертава се за 2018 г. линията на бедност да бъде 320.00 лв.

2017 09 26 2

За Корпоративната социална отговорност за малки, средни и големи предприятия, говори г-жа Теодора Тодорова - експерт към МТСП, която поясни, че на 19.06.2017 г. е създаден Консултативен съвет по корпоративна отговорност с председател Султанка Петрова – заместник-министър на труда и социалната политика. Целта им ще бъде да се подготви стратегически документ, който да подпомогне работата на предприятията и да повиши социалната им отговорност, да надграждат и да правят повече за работника или общността извън пряката дейност.
Директорът на Регионална „Служба по заетостта“, Г-жа Поповска - говори за равнището на безработицата в областта и тенденцията за намаляване на броя на регистрираните безработни и липсата на квалифицирана работна ръка, която да покрие нуждите на работодателите и необходимостта да се разшири обхвата на търсене, чрез откриване на нови транспортни линии за да се придвижват работниците от едно населено място до друго. От първи септември е създаден мобилен екип, който да работи с работодателите и да ги подпомага в търсенето на квалифицирана работна ръка.
След кратка дискусия по всички теми, заседанието бе закрито.

Завърши въвеждането на Европейски модел „Обща рамка за оценка“ – CAF

Завърши въвеждането на Европейски модел „Обща рамка за оценка“ – CAF по проект на Института по публична администрация (ИПА).
Общата рамка за оценка CAF в публичния сектор е фокус на организациите от държавната администрация в изпълнение на Стратегията за развитие на държавната администрация 2014-2020 г.
Работната група, определена със заповед на областния управител, достигна до консенсусни оценки по всички 28 подкритерии. Идентифицирани бяха силните страни в дейността на администрацията, областите за подобрение и съответстващите мерки. Резултатите от самооценката са включени в Доклада за самооценка. Групата за самооценка приоритизира идентифицираните мерки за подобрение с цел постигане висока ефективност и ефикасност, съответно състави Плана за реализиране на мерките за подобрение.
Утвърдените от областният управител мерки са реалистични и насочени към повишаване на ефективността на администрацията и повишаване на организационната култура и работна среда. Областна администрация Благоевград пристъпва към изпълнение на мерките, като в плана за включени седем „бързи победи“, като целта е да бъдат реализирани в рамките на текущата календарна година.
Областна администрация Благоевград е една от шестнадесетте пилотни администрации, които са избрани за партньори по проекта на ИПА „Въвеждане на Общата рамка за оценка (CAF) в администрациите“. С реализирането на проекта, се цели повишаване качеството на управление и организацията си на работа на всички нива, а с това да отговори на повишаващите се изисквания на гражданите към администрациите и административното обслужване.

Областният управител на област Благоевград проведе работна среща с кметовете

Областният управител област Благоевград Бисер Михайлов проведе днес работна среща с кметовете на общините (Банско, Гоце Делчев, Разлог, Петрич и Сандански), в които (където) ще се провеждат публични събития по повод 10 годишнината от членството на България в ЕС и предстоящото председателство на България на Съвета на ЕС през 2018 г.
Събитията са част от предвидените дейности по реализацията на Работната програма на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за 2017 г., чиито координатор е Началника на кабинета на Министър-председателя на Република България, г-жа Румяна Бъчварова.

Целта на тези комуникационни инициативи е широката общественост да бъде информирана за ползите на Република България от членството в ЕС, да се провокира интереса на гражданите от различните населени места към представените теми, свързани с Българското председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г. и възможните механизми за ефективно партньорство и постигане на общи цели на институции и организации.    С цел по-широко регионално покритие комуникационните инициативи е определено да се провеждат извън областния град, като за област Благоевград се предвиждат 5 публични събития, които ще се реализират в общините Банско, Гоце Делчев, Петрич, Разлог и Сандански. В рамките на Работната програма на Комуникационната стратегия за 2017 г. са предвидени и комуникационни инициативи, които ще се реализират в партньорство с народните читалища в страната. Четири са читалищата в област Благоевград, които ще получат финансиране за организация на публични събития, в подкрепа на дейностите по подготовката на предстоящото Председателство.  По време на работната среща, днес бяха обсъдени датите, мястото и началния час на провеждане на събитията, естеството на съпътстващата културна програма, както и за начините за разпространение на информацията за тези инициативи, с цел привличане на по-голяма аудитория.

Областният управител обяви бедствено положение във връзка с възникналите пожари

Областният управител Бисер Михайлов със заповед от 24 август 2017 г. обяви бедствено положение на част от територията на област Благоевград във връзка с възникналите пожари в общините Симитли и Кресна.
За овладяване на бедственото положение са разпоредени мерки за изпълнение към РД  "Пожарна безопасност и защита на населението", ОД на МВР, Центъра за спешна медицинска помощ и кметовете на общините Симитли и Кресна. Разпорежданията включват предприемане на всички необходими действия за настаняване и всестранно осигуряване на населението от с. Сенокос и с. Ощава.

Пълният текст на Заповед № ОА-ОМП-292 от 24.08.2017 г.