РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Отчети ДОИ

Състав и дейност

Епизоотична комисия за област с административен център Благоевград

Епизоотична комисия за област с административен център Благоевград е постоянно действаща комисия, която се създава на основание чл. 128 от Закона за ветеринаромедицинската дейност. Областният управител със заповед е определил поименния състав на комисията.

Състав на комисията

Председател: Бисер Михайлов - областен управител
Зам.-председател: д-р Атанас Григоров - началник отдел "Здравеопазване на животните"- ОДБХ - Благоевград
Секретар: Мартин Терзийски - главен експерт, дирекция АКРРДС

Членове:
1. Росен Танушев- директор на ОД на МВР - Благоевград
2. д-р Михаил Кметски - директор РЗИ - Благоевград
3. Георги Пармаков - директор на РД "ПБЗН" - Благоевград
4. Росен Алексиев - главен експерт "Биоразнообразие", РИОСВ Благоевград
5. инж. Керанка Петрова - главен експерт, Областна дирекция "Земеделие" - Благоевград
6. Иван Василев - председател на УС на "Ловно-рибаско дружество "Сокол 1911" - Благоевград
7. инж. Георги Гогушев - заместник-директор на РДГ - Благоевград
8. Иван Попов - началник на отдел "Рибарство и контрол" - Благоевград, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Функции на комисията

Комисията организира:
 - своевременни превантивни, ограничителни, профилактични, лечебни, принудителни и други предвидени в закона мерки за недопускане възникването и разпространението на масови епизоотии на територията на областта;
 - бързо ограничаване и ликвидиране на условията, причинителите и преносителите на заболявания при евентуално възникване на заразни огнища;
 - съставя конкретни планове и определя мерки за ограничаване и ликвидиране на огнища на заразни болести по животните и опазване здравето на хората и животните;
 - на основание решенията на комисията, областният управител издава заповеди, които се изпращат до кметовете на общини и до службите, които участват в изпълнение на мерките.

Дейност

Протокол от 29.10.2019 г.

Протокол от 22.10.2019 г.

Протокол от 08.10.2019 г.

Протокол от 01.10.2019 г.

Протокол от 10.09.2019 г.

Протокол от 03.09.2019 г.

Заповед ОА-РР-546 от 10.07.2015 г. за предотвратяване на проникването и разпространението на нодуларен дерматит
Протокол на комисията от 9 юли 2015 г.

Комисия за работа с постъпили предложения и сигнали на граждани

Състав и дейност на Комисията за работа с постъпили предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури

Председател: Заместник областен управител
Зам.-председател: Главен секретар
Секретар: София Костова -   старши юрисконсулт, дирекция АПОФУС
Членове:
Ася Велкова -  Директор на дирекция АПОФУС
инж. Стилияна Ерделска, директор на дирекция АКРРДС
Красимира Крумова - старши експерт, дирекция АКРРДС

Процедура при постъпили предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури

Във връзка с чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление на Министерски съвет № 111 от 26 април 2011 г. Областният управител на област Благоевград създаде Комисия за работа с постъпили предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги. Комисията ще осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на глава осма от АПК, като:
   •  приема и анализира постъпилите предложения и сигнали;
  •  преценява основателността на предложението или сигнала, като при необходимост може да изисква от съответните административни структури и/или организации допълнителна информация;
  •  предлага на областния управител да сезира компетентните органи за постъпилото предложение или сигнал;
  •  информира подателя на предложението или сигнала за предприетите действия;
  •  следи за предприетите действия и за решението по предложението или сигнала;

Формата за подаване на сигнали и предложения може да бъде:

  •  Устна – на място в администрацията или на обявените телефони 073/ 82 70 11 и зелен телефон – 0800 11 073 за сигнали и предложения (безплатен за гражданите)
  •  Писмена:
1)   В Центъра за административно обслужване – на партера на Областна администрация Благоевград;
2)   по пощата на адрес - Благоевград, 2700, пл. „Георги Измирлиев” № 9;
3)   на електронна поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.;
4)   на факс на Областна администрация 073/ 88 14 21; 073/ 88 14 03;

Комисия за разглеждане на предложения за промени в републиканската и областната транспортни схеми

gerb s

Комисията

Комисията се създава на основание чл. 11, ал. 1 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси със заповед на областния управител. В Комисия за разглеждане на предложения за промени в републиканската и областната транспортна схема се обсъждат предложенията за промени в маршрутните разписания от областните схеми.

    РЕГИСТЪР - ОБЛАСТНА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД  Вижте тук

Състав

Председател - областен управител
Заместник-председател - директор РД "Автомобилна администрация"
Секретар и протоколчик - експерт към Областна администрация Благоевград

Членове:
1. Представител на областно пътно управление
2. Представител на Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" - София
3. Представител от всяка общинска администрация на територията на област Благоевград
4. Представители на браншови организации

Функции на комисията

- обсъжда предложенията на общините за промени в областната транспортна схема и ги предлага на Областния управител за утвърждаване;
- обсъжда предложенията на общините за промени в републиканската транспортна схема и ги предлага на Областния управител за съгласуване;
- координацията на маршрутните разписания в областната схема;
- осигурява възможност за връзки на разписанията от областната транспортна схема с разписанията на железопътния транспорт.
При разработването на републиканската и областните транспортни схеми се спазват принципите на равнопоставеност и реципрочност на курсовете от двата крайни пункта, освен ако едната от насрещните общини се отказва от това право.

Областният управител утвърждава областната транспортна схема.
Предложения за промени в маршрутните разписания на съществуващите линии от републиканската транспортна схема и откриване на нови линии се отправят от областния управител до министъра на транспорта и съобщенията.

Правила за работа на комисията

1. Заседанията на комисията се провеждат най-малко четири пъти годишно
2. Комисията разглежда предложения, регистрираните в деловодството на Областна администрация Благоевград най-късно 7 (седем) дни преди заседанието.
3. Изключение от т. 2, комисията може да разглежда предложения, внесени след срока, касаеши неотложни въпроси, включването на които в дневния ред става с решение на комисията.
4. Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, имащи право на глас
5. Представителите на браншовите организации имат право на общо на един глас в комисията
6. За всяко заседание на комисията се съставя протокол, който се изпраща до всички от състава на комисията.
 
Процедури по дейността на Комисия за разглеждане на предложения за промени в републиканската и областната транспортни схеми

Утвърждаване на Областна транспортна схема разписания на междуобщински транспортни линии в областта     процедура
Съгласуване на маршрутни разписания от републиканската транспортна схема     процедура
Издаване на разрешение за възлагане на изпълнение на съществуваща линия от ТС без конкурс за срок не повече от 6 месеца     процедура
                  
Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили     

Протоколи на комисията


Протокол № 47 / 28.06.2016 г.
Протокол № 46 / 11.05.2015 г.
Протокол № 45 / 26.03.2014 г.
Протокол № 44 / 02.12.2013 г.
Протокол № 43 / 13.09.2013 г.
Протокол № 42 / 30.01.2013 г.
Протокол № 41 / 08.06.2012 г.
Протокол № 40 / 04.06.2012 г.
Протокол № 39 / 22.02.2012 г.
Протокол № 38 / 14.11.2011 г.
Архив 2007-2011 г. тукpdf
Архив 2000-2007 г. тукzip

Комисия по заетост към Областния съвет за развитие

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие е постоянно действащ орган, който подпомага областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика по насърчаване на заетостта и обучението на възрастни на регионално равнище и е създадена на основание чл.9. (2) от Закона за насърчаване на заетостта, чл.5 и чл.6 от Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта.
При осъществяване на дейността си Постоянната комисията по заетост се съобразява с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните и общинските планове за развитие, както и с приоритетите на националните стратегически документи и Националния план за действие по заетостта.
Правилник за устройството и дейността на Комисията по заетостта при ОСР
 
Състав:
Председател: Бисер Михайлов – Областен управител на област с административен център Благоевград
 
Зам.-председател: Заместник областен управител на област с административен център Благоевград
 
Секретар: Станислава Поповска – Директор Регионална служба по заетостта - Благоевград
 
Членове:
1. Миглена Бачева – главен експерт, дирекция АКРРДС при Областна администрация Благоевград
2. Директор на Регионална дирекция Социално подпомагане
3. Изпълнителен директор на СЮЗО
4. Председател на Търговско-промишлена палата - Благоевград
5. Представител на РИО на МОН
6. Председател на РС на КНСБ - Благоевград
7. Председател на КТ „Подкрепа“
8. Директор на Дирекция „Областна инспекция по труда” - Благоевград
9. Представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България – Благоевград
10. Представител на Сдружение на сладкарите и хлебопроизводителите

 
Протоколи на комисията

 

2018 година

Протокол № 104 от 16.10.2018 г.

Протокол № 103 от 14.08.2018 г.
Протокол № 102 от 23.04.2018 г.
Протокол № 101 от 16.04.2018 г.
Протокол № 100 от 03.04.2018 г.
Протокол № 99 от 09.02.2018 г.

 

2017 година
Протокол № 98 от 18.04.2017 г.
Протокол № 97 от 12.04.2017 г.
Протокол № 96 от 28.03.2017 г.
Протокол № 95 от 21.03.2017 г.
Протокол № 94 от 15.02.2017 г.


2016 година
Протокол № 93 от 23.12.2016 г.
Протокол № 92 от 23.12.2016 г.
Протокол № 91 от 20.12.2016 г.
Протокол №90 от 26.09.2016 г.
Протокол № 89 от 16.09.2016 г.
Протокол № 88-2 от 13.06.2016 г.
Протокол № 88-1 от 08.06.2016 г.
Протокол № 87 от 27.01.2016 г.

2015 година
Протокол № 86 от 03.06.2015 г.
Протокол № 85 от 27.01.2015 г.

2014 година
Протокол № 84 от 29.10.2014 г.
Протокол № 83 от 03.04.2014 г.
Протокол № 82 от 28.01.2014 г.

2013 година
Протокол № 81 от 06.12.2013 г.
Протокол № 80 от 28.10.2013 г.
Протокол № 79 от 07.05.2013 г.
Протокол № 78 от 31.01.2013 г.

2012 година
Протокол № 77 от 10.12.2012 г.
Протокол № 76 от 04.10.2012 г.
Протокол № 75 от 27.01.2012 г.

Отчети ДОИ Menu

Лични данни

Отчети ДОИ Menu