РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

Отчети ДОИ

Състав и дейност

Регионален консултативен съвет по охрана на горите, дивеча и рибата

gerb s

Регионалният консултативен съвет

Председател - областен управител на област с административен център Благоевград
Зам.-председател - Директор РДГ Благоевград


Членове:
- Регионална дирекция по горите;
 - ОД на МВР Благоевград;
 - РЗ”ПБС” Благоевград;
 - Дирекция „Инспекция по труда” Благоевград;
 - РДНСК Благоевград;
 - РИОСВ Благоевград;
 - ТД на НАП Благоевград;
 - Регионален граничен сектор гр.Кюстендил;
 - Окръжна прокуратура гр.Благоевград;
 - Регионална митническа дирекция;
 - ТЗ”РН – Благоевград” към ИАРА;
 - Дирекция НП „Пирин”;
 - Дирекция НП”Рила”;
 - Областна дирекция Земеделие;
 - Регионална ветеринарно медицинска служба;
 - Ловно рибарско дружество „Сокол 1911”;
 - Сдружение на югозападните общини.


Дейност

-  Подпомага РДГ Благоевград и неговите поделения, при изпълнението на държавната политика по стопанисването, ползването и опазването на горите и увеличаване и опазване на дивечовите и рибни запаси;
-  Обсъжда и дава становища по стратегията и проблемите, касаещи опазването на горите, дивеча и рибата.;
-  РКС осигурява взаимодействието между органите и организациите имащи отношение по опазването на горите, дивеча и рибата;
- Оказва съдействие за регулиране на взаимоотношенията между представените в РКС организации.

Правилник за работа на Регионалния съвет по охрана на горите, дивеча и рибата


Протоколи

Заседание на РКСОГДР - Протокол от 04.08.2016 г.
Заседание на РКСОГДР - Протокол от 10.03.2015 г.

Областен съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Състав и дейност на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

Председател: Областен управител
Зам.-председател: зам. областен управител
 
Членове: Заместник кметове на: Община Благоевград, Община Банско, Община Белица, Община Гърмен, Община Гоце Делчев, Община Кресна, Община Разлог, Община Петрич, Община Сандански, Община Симитли, Община Сатовча, Община Струмяни, Община Хаджидимово, Община Якоруда; Ръководители на териториалните звена на изпълнителната власт – РДСП, РИО, РЗИ, РИОСВ, РДНСК, РДСЗ, ТСБ, ОДМВР, ОДЗ.
 
Нормативно основание: Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет / (Загл. изм. - ДВ, бр. 31 от 2011 г., в сила от 15.04.2011 г.)
 
Предмет на дейност: Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация – Благоевград е консултативен и координиращ орган, който подпомага Областния управител в разработването и провеждането на държавната политика по отношение на етническите и интеграционните въпроси.
Областният съвет осъществява своята дейност за постигане на следните цели:
 
 –  Гарантиране равното право на човешкото развитие;
 –  Запазване и укрепване на етническата толерантност и разбирателство;
 –  Анализиране на възникналите и работа за недопускане на локални междуетнически и етносоциални конфликти;
 –  Създаване и развитие на условия, необходими за българските граждани, принадлежащи към етническите малцинства, да поддържат и развиват своята култура, както и да съхраняват най-важните елементи на своята идентичност – религия, език, традиции и културно наследство;
 –  Утвърждаване във всички области на икономическия, социалния, политическия и културния живот на пълно и ефективно равенство между българските граждани и повишаване на обществената чувствителност и нетърпимост към проявите на дискриминация.
Правилник за устройството и дейността на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация Благоевград   
 
Протоколи на съвета

2017 година
Протокол от заседание, проведено на 21 април 2017 г. виж ....
Протокол от заседание, проведено на 24 февруари 2017 г. виж ....

2016 година
Протокол от заседание, проведено на 24 февруари 2016 г. виж ....

2015 година
Протокол от заседание, проведено на 14 декември 2015 г. виж ....
Протокол от заседание, проведено на 7 април 2015 г. виж ....

2014 година
Протокол от заседание, проведено на 12 ноември 2014 г. виж ....  
Протокол от заседание, проведено на 29 септември 2014 г. виж ....  
Протокол от заседание, проведено на 24 юни 2014 г. виж ....
Протокол от заседание, проведено на 27 март 2014 г. виж ....

2013 година
Протокол от заседание, проведено на 20 дек. 2013 г. виж ....
Протокол от заседание, проведено на 30 май 2013 г. виж ....  
Протокол от заседание, проведено на 17 януари 2013 г. виж ....
Протокол от заседание, проведено на 10 януари 2013 г. виж ....

2012 година
Протокол от заседание, проведено на 4 декември 2012 г. виж ....

ЗА ИНФОРМАЦИЯ
26.01.2015 г.
Приложени таблици за отчети:
Таблица за отчет съгласно чл. 15 от Правилник за устройството и дейността на НССЕИВexcel
Таблица за отчет съгласно чл. 15 от Правилник за устройството и дейността на НССЕИВword

НПО, работещи за интеграция на ромите на територията на област Благоевград:
1. Фондация „Промяна и развитие”, гр. Благоевград, ул. Иглика №21, Председател – Валентина Стефанова, тел. 0898 38 78 15, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
2. Сдружение „”ЛИДЕР -местни инициативи за развитие и равнопоставеност”, гр. Благоевград, жк „Еленово” № 116, Председател – Миглена Михайлова, тел. 0887 65 69 64, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
3. Сдружение „Младежка мрежа за развитие”, гр. Симитли, ул. „Вихрен” №31, Председател – Маряна Борисова,тел.0898 32 22 03, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
4. Сдружение „Ромска солидарност”, гр. Петрич, ул. „Христо Чернопеев” №56, Председател – Демир Янев, тел. 0885 61 54 68, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
5. Майчин център „Добра майка – добри деца”, гр. Сандански, бул. „Свобода” №20, Председател – Антоанета Кирилова, тел.0887 25 41 45, Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
6. Фондация „Интегро”, с. Огняново, община Гърмен, Председател – Дияна Крагьозова, тел. 0896 05 61 65 , Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Областен съвет за устойчиво енергийно развитие

Състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   областен управител

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зам. областен управител

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА:
1. Атанас Станкев Камбитов - кмет на община Благоевград
2. Георги Икономов - кмет на община Банско
3. Радослав Ревански- кмет на община Белица
4. Владимир Кръстев Москов - кмет на община Гоце Делчев
5. Минка Капитанова - кмет на община Гърмен
6. Николай Георгиев - кмет на община Кресна
7. Димитър Бръчков - кмет на община Петрич
8. инж. Красимир Иванов Герчев - кмет на община Разлог
9. Кирил Котев- кмет на община Сандански
10. Арбен Мустафов Мименов - кмет на община Сатовча
11. Апостол Стефанов Апостолов - кмет на община Симитли
12. Емил Димитров Илиев - кмет на община Струмяни
13. Людмил Аспарухов Терзиев - кмет на община Хаджидимово
14. Нуредин Мусов Кафелов -кмет на община Якоруда
15. Милена Янузова  - представител на Агенцията по енергийна ефективност - държавен експерт отдел „КЕЕПС”
16. доц. Пламен Граматиков – преподавател ЮЗУ „Неофит Рилски”
17. Ангел Георгиев - директор РИОСВ
18. Вангелия Иванова - директор Басейнова дирекция ЗБР
19. Марияна Ненкова - представител на Сдружение „Съюз на проезводителите на екологична енергия- BG”

Протоколи от заседания на съвета

20 декември 2016 г. - Протокол
Презентации от заседанието:
 - Промени в Закона за енергийна ефективност тук;
 - Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради тук.
10 декември 2015 г. - Протокол
15 декември 2014 г. - Протокол
17 декември 2013 г. - Протокол
22    март    2012 г.  - Протокол


Правилник за дейността на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие

eeОбластният съвет за устойчиво енергийно развитие е постоянно действащ експертен орган, който съдейства за по-ефективното изпълнение на държавната стратегия и политика по енергийната ефективност и възобновяеми енергийни източници и координация между институциите в областта. Основна задача на съвета е приемането, разработването и изпълнението на областни програми  по енергийната ефективност и възобновяеми енергийни източници по реда, начина на предвидените в раздел ІV чл. 11 от Закона за енергийна ефективност.

Правилник за организацията и дейността на Областен съвет за енергийна ефективностpdf
Назначен със заповед на областния управител ОА-РК-680 от 11.11.2011 г.

Областен съвет за тристранно сътрудничество

Състав и дейност на Областния съвет за тристранно сътрудничество

Председател: Областен управител на област с административен център Благоевград
 
Зам.-председател:  Заместник областен управител на област с административен център Благоевград
Секретар: Красимира Крумова-Иванова – старши експерт, дирекция АКРРДС

 Членове:
1. Началник на Регионален инспекторат по образованието – гр. Благоевград
2. Директор на Дирекция „Регионално служба по заетостта“ –гр. Благоевград
3. Директор на Дирекция „Областна инспекция по труда“ – гр. Благоевград
4. Директор на офис Благоевград към ТД на НАП - София
5. Директор на Регионално управление „Социално осигуряване“ – гр. Благоевград
6. Директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ - Благоевград
7. Председател на Търговско-промишлена палата“ – гр. Благоевград
8. Председател на Българска стопанска камара – гр. Благоевград
9. Председател на Конфедерация на труда „Подкрепа“ – гр. Благоевград
10. Председател на Регионален съвет на Конфедерация на независимите синдикати в България – гр. Благоевград
11. Председател на Регионална организация на Български съюз на частните предприемачи „Възраждане“

Областният съвет за тристранно сътрудничество Благоевград е постоянен орган за осъществяване на консултации и сътрудничество по въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, социалните проблеми, както и по въпросите на жизненото равнище, които са специфични за областта.
Правилник за организацията и дейността на Областния съвет за тристранно сътрудничествоpdf

Протоколи
Протокол от 26.09.2016 г
Протокол от 27.11.2015 г
Протокол от 08.12.2014 г.
Протокол от 24.10.2014 г.
Протокол от 19.12.2013 г.

Отчети ДОИ Menu

Лични данни

Отчети ДОИ Menu