Областна администрация Благоевград

Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги - 2014

В изпълнение на Наредбата за административното обслужване и Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Областна администрация Благоевград, периодично се провежда проучване на удовлетвореността на гражданите от административното обслужване в администрацията. Анкетното проучване е проведено м. юни в Центъра за административно обслужване на Областна администрация Благоевград, на база на което е извършен анализ на резултатите. Анализ 2014 г.pdf