Областна администрация Благоевград

Административен контрол м. май 2011 г.

За периода 01.05.2011 г. – 31.05.2011 г., при осъществяването на административния контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на област Благоевград е върнал за ново обсъждане общо 2 решения на общинските съвети и е отнесъл за оспорване пред Административен съд – гр. Благоевград 5 решения.
         Със своя Заповед № ОА-АК-346/12.05.2011 г. Областният управител на област Благоевград върна за ново обсъждане решение № 87 от Протокол № 4 на Общински съвет – гр. Сандански. Върнатото решение касае неправомерно безвъзмездно отдаване за ползване на административен офис на сдружение с нестопанска цел „МИГ - Сандански”.
Със своя Заповед № ОА-АК-355/18.05.2011 г., Областният управител на област Благоевград оспори и повторно приетото решение, с което Общински съвет – гр. Сандански продава Поликлиниката в курортния град. Решението е взето в противоречие със Закона за приватизация и следприватизационен контрол, Наредбата за търговете и конкурсите и Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки и за условията и реда за лицензираните оценители. Не е изготвен анализ на правното състояние на обекта, не се съдържат и реквизитите по чл. 7 от НТК и др.
         С друга своя заповед е оспорено пред Административен съд – Благоевград и решение № 318, ведно с потвърдителното му с № 325, приети от Общински съвет – Сатовча. С посочените решения се променя неправомерно предназначението на имот публична общинска собственост (пасище). Не са ангажирани никакви доказателства за наличието на инвестиционни проекти, свързани със социално-икономическото развитие на община Сатовча или изграждане на обект на техническата инфраструктура по смисъла на ЗУТ, както и инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А или клас Б по Закона за насърчаване на инвестициите. Цитираните по горе хипотези са предпоставка за правомерна промяна на предназначението на имоти с НТП – пасища, мери. В случая, с промяната на предназначението на недвижимия имот, се цели единствено неговата продажба на предварително определено лице, което е недопустимо.
         Оспорени са още 2 (две) решения на Общински съвет – Хаджидимово, които касаят продажба на земи по чл. 19 (т.нар. остатъчен поземлен фонд). С евентуалната продажба на същите земи би се засегнало абсолютното субективно право на собственост на лицата по § 27, ал. 2 от ЗИД на ЗСПЗЗ. По този начин се засягат не само права на евентуалните собственици на земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ, а и правата на бъдещите участници в продажбата на всеки един имот , посочен в атакуваните решения с № 538 и 540 от Протокол № 38/2011 г.
         Върнато за ново обсъждане е и решение № 541 от Протокол № 38/2011 г. прието отново от Общински съвет – Хаджидимово. С цитираното решение се обявява за частна общинска собственост, с цел продажба, помещение, намиращо се в пристройка към сградата на Общинска администрация – Хаджидимово.