Областна администрация Благоевград

Административен контрол м. юни 2011 г.

За периода 01.06.2011 г. – 20.06.2011 г., при осъществяването на административния контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на област Благоевград е върнал за ново обсъждане общо 11 решения на общинските съвети и е отнесъл за оспорване пред Административен съд – гр. Благоевград 1 решениe.
         Със своя Заповед № ОА-АК-376/03.06.2011 г. Областният управител на област Благоевград върна за ново обсъждане решение №593 от Протокол № 36 на Общински съвет – гр. Петрич. Върнатото решение касае учредяване на право на строеж за изграждане на гараж, но за същото не е изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител, което всъщност е нарушение на чл.41, ал. 2 от ЗОС.
С друга своя Заповед № ОА-АК-398/14.06.2011 г., Областният управител на област Благоевград оспори решение, с което Общински съвет – гр. Хаджидимово прави опит да обяви за частна общинска собственост част от помещенията, намиращи се в сградата на Община Хаджидимово, което е в абсолютно противоречие с чл. 6, ал. 1 от ЗОС.
         На 08.06.2011 г. областният управител върна за ново обсъждане и решението, с което Общински съвет – гр. Сандански направи неуспешен опит да прехвърли безвъзмездно на Николай Паласчев 80 кв. м. публична общинска собственост. Същото решение е взето при грубо погазване на българското законодателство.
         Със своя заповед от 08.06.2011 г. бе върнато и решение, отново на Общински съвет – гр. Сандански, за продажба на къща – музей в гр. Мелник. Същата е публична общинска собственост и няма данни относно това,  дали е променен нейният статут в частта общинска собственост, което би позволило да бъде обект на продажба. Дори обаче същата да е частна общинска собственост, процесният имот представлява архитектурен паметник на културата и като такъв същия може да е обект единствено на концесия по смисъла на Закона за културното наследство.
         Върнати за ново обсъждане са и две решения на Общински съвет Якоруда. С решение № 59 са приети изменения и допълнения на Наредбата за реда и условията на придобиване, управление и разпореждане с имоти общинска собственост. Не са спазени изискванията във връзка с публикуването на проект на същата, като по този начин не е дадена възможност на гражданите на общината да направят своите предложения и възражения по така гласуваните промени и допълнения. С Решение № 60 от 20.05.2011 г. е взето решение за одобряване на пазарна оценка на имот – частна общинска собственост, без да е взето решение за продажба на същия, въпреки че от предложението на Кмета на община Якоруда става ясно, че същият имот ще бъде продаден. В такъв случай е следвало да бъде обявен търг или конкурс за продажба на същия, което в случая не е спазено.
         Върнато е за ново обсъждане и решение на Общински съвет – гр. Гоце Делчев, с което се отдават за управление на ЛРС „Сокол”, за срок от 5 г., водни обекти – общинска собственост. В настоящия случай обаче общината не се е легитимирала като собственик на подробно описаните в решението водоеми.
         Върнато е за ново обсъждане и решение на Общински съвет – Гърмен, с което се отдава под наем имот публична общинска собственост. Нарушението се изразява в това, че общинските съветници не са определили срок, за който процесният имот ще бъде отдаден под наем.