Областна администрация Благоевград

Административен контрол м. август 2011

За периода 01.08.2011 г. – 31.08.2011 г., при осъществяването на административния контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на област с административен център град Благоевград е върнал за ново обсъждане общо 17 решения на общинските съвети и е отнесъл за оспорване пред Административен съд – гр. Благоевград 4 решения.
Със своя Заповед № ОА-АК-543/25.08.2011 г. Областният управител на област Благоевград върна за ново обсъждане Решение № 660 от Протокол № 39 на Общински съвет – гр. Петрич. Върнатото решение касае провеждането на конкурс за възлагане на обществен превоз по автобусни линии от утвърдената републиканска транспортна схема. Незаконосъобразността при така взетото решение се изразява в утвърдените от общинския съвет критерии за оценка и класиране на кандидатите.
Един от приетите критерии е „Собственост върху автомобилния парк”. Именно това изискване, което дава по-голям брой точки на собствениците на автобуси, поставя потенциалните участници в конкурса в неравностойно положение, като така се осигурява предимство на вече съществуващи превозвачи. Друг заложен критерий е практическият опит при осъществяване на обществен превоз на пътници по автобусни линии. Включването и на този критерий противоречи на правилата за свободна конкуренция, като се създава бариера за навлизане на пазара на нови превозвачи.
         Оспорено пред Административен съд – Благоевград е и Решение № 236 от Протокол № 10 на Общински съвет – Благоевград. С приетия акт е потвърдено Решение № 213 от Протокол № 9 от 28 юли 2011 г., с което е гласувано на основание §78, ал. 2 от ЗОС неправомерно удължаване срока на договор за отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост на ЕТ „Д – р Юлия Николова – ИПСДПО” и ЕТ „Д – р Мариела Вълчева – ИППСП”. Основанието, на което е прието решението, е абсолютно неприложимо, а самото удължаване на договори за отдаване под наем на имоти – общинска собственост е напълно незаконосъобразно.
         Също така е оспорено и Решение № 235 от Протокол № 10 на Общински съвет – гр. Благоевград. Със същото е потвърдено Решение № 211, с което отново е гласувано на основание §78, ал. 2 от ЗОС неправомерно удължаване на срока на договор за отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична собственост на ЕТ „Теменужка Тасева – С”. Имотът предмет на решенията е кафе – сладкарница, намираща се на партерния етаж в сградата на община Благоевград.
         Върнато за ново обсъждане и Решение № 244 от Протокол № 8 на Общински съвет – гр. Сандански. С цитираното решение е дадено съгласие да бъде обособен имот с № 000646, с площ от 2,827 дка. от имот №000337, находящ се в землището на с. Плоски, община Сандански. В настоящия случай община Сандански не е мотивирала правно и фактически своето решение и дори не се е легитимирала като собственик на имот с № 000337, поради което същото е върнато, докато не бъде подкрепено с официални писмени доказателства, установяващи безспорно правото на собственост на Общината.
         Със своя Заповед № ОА-АК-504/03.08.2011 г. Областният управител на област Благоевград е върнал за ново обсъждане Решение № 81 от Протокол № 7 на Общински съвет – гр. Якоруда, с което е дадено съгласие да бъде открита процедура за провеждане на публичен търг по отдаване под наем на 15 кв. м. – публична общинска собственост за поставяне на ВТО за извършване на търговска дейност. При приемането на цитираното решение Общински съвет – гр. Якоруда не се е съобразил с изискването на чл. 56 от ЗУТ. Именно цитираната разпоредба дава възможност да се поставят ВТО – и върху поземлени имоти – общинска собственост, като за тези обекти се издава и разрешение за поставяне въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината. Такава схема не е одобрявана на територията на Община Якоруда.
         Върнато за ново обсъждане е и решение на Общински съвет – гр. Гоце Делчев, с което е дадено съгласие Община Гоце Делчев да отдаде под наем помещения, без търг и конкурс, на бизнес инкубатор – Гоце Делчев. Приетото решение противоречи на чл. 20, ал. 2 във връзка с ал. 1 от Наредба № 2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Гоце Делчев. Липсва и удостоверение от Централния регистър към Министерство на правосъдието по ЗЮЛНЦ, с което да се докаже, че наистина става дума за сдружение с нестопанска цел и по този начин отдаването под наем да бъде без търг и конкурс. Липсва и декларация към предложението на Кмета на община Гоце Делчев, от която да е видно, че юридическото лице не притежава в собственост помещения на територията на общината и не ползва други общински или държавни помещения.