Областна администрация Благоевград

Административен контрол м. октомври 2011

За периода 01.10.2011 г. – 31.10.2011 г., при осъществяването на административния контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на област с административен център град Благоевград е върнал за ново обсъждане общо 2 решения на общинските съвети и е отнесъл за оспорване пред Административен съд – гр. Благоевград 24 решения.
         Със своя Заповед № ОА-АК-594/04.10.2011 г. Областният управител на област Благоевград върна за ново обсъждане Решение № 611 от Протокол № 42/14.09.2011 г. на Общински съвет – гр. Хаджидимово.
Върнатото решение касае неправомерното предоставяне за безвъзмездно право на ползване на няколко земеделски имота от ЛРС „Сокол 94” – гр. Гоце Делчев. За да бъдат предоставени за безвъзмездно ползване процесните имоти на Сдружението, същото следва да е на общинска бюджетна издръжка, а самите имоти да не са необходими за нуждите на общината. В настоящия случай ЛРС „Сокол 94” – гр. Гоце Делчев е сдружение с нестопанска цел и не попада в кръга на визираните от закона лица, на които могат да бъдат предоставени процесните имоти за безвъзмездно ползване.
         Оспорено пред Административен съд – гр. Благоевград е Решение № 271 от Протокол № 10/16.09.2011 г. на Общински съвет – гр. Сандански. С цитираното решение е дадено съгласие да бъде променен начинът на трайно ползване на имот – пасище, мера в нива. За да вземе такова решение, Общински съвет – гр. Сандански следва да спази изискванията, утвърдени в ЗСПЗЗ и Правилника по прилагането на същия закон (следва да е налице назначена комисия от Началника на съответната общинска служба по земеделие, която да извърши проверка на място и да установи действителния начин на трайно ползване на съответния имот; да бъде съставен протокол, в който да се отрази констатираното НТП, а самият протокол да бъде одобрен от началника да ОС „Земеделие”). Сходен е казусът и с Решение № 270, обективирано в същия протокол, което също е оспорено пред Административен съд – гр. Благоевград.
Със Заповед № ОА-АК-602/10.10.2011 г. Областният управител е оспорил пред Административен съд – гр. Благоевград и Решение с № 279, обективирано в Протокол № 10/16.09.2011 г. на Общински съвет – гр. Сандански. Актът на Общинския съвет е взет в противоречие с нормите на чл. 19 от ЗСПЗЗ и § 27, ал. 2 от ПЗР към същия закон. Разпоредбата именно на §27 е въведена единствено с цел да се защитят интересите на собствениците на земи, които не подлежат на възстановяване и следва да бъдат обезщетени или за които производството по възстановяване не е приключило. В тази връзка решението на Общински съвет – гр. Сандански, за разпореждане със земеделските земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, е следвало да се вземе след наличие на безспорни данни за отсъствие на реституционни претенции спрямо тях. В настоящия случай това не е направено.
Оспорено е и Решение с № 288, обективирано отново в Протокол № 10/16.09.2011 г. на Общински съвет – гр. Сандански. С него е дадено съгласие да бъдат придадени 73 кв. м. (общинска собственост), след промяна на регулационни линии в УПИ III – 68, кв. 3 по плана на с. Рожен, община Сандански. За процесните 73 кв.м. липсва акт за общинска собственост, с който общината да удостовери възникването, изменението и погасяването на правото си на собственост. Решението не е прието и в съответствие с чл. 84 от Закона за културното наследство, тъй като с. Рожен е архитектурен резерват, т.е. следва да има съгласуване и с НИНКН. В настоящия случай се цели заобикаляне на закона, като целта е да бъде придаден имот с неизяснен статут (предназначение - публична общинска собственост или частна общинска собственост). Подобен е казусът и с Решение № 287, прието от Общински съвет – гр. Сандански и отразено в същия протокол. Решението е отнесено за оспорване пред Административен съд – гр. Благоевград.
Със Заповед № ОА-АК-611/10.10.2011 г. Областният управител оспори пред Административен съд – Благоевград и Решение № 266 на Общински съвет – гр. Сандански. С него бе дадено съгласие да бъде учредено смесено акционерно дружество между община Сандански и „Джейвик” ООД за проектиране, изграждане и експлоатация на Многофункционална спортна зала с хотелска част; финансиране на ФК „Вихрен - 1925”, стопанисване на градския стадион и прилежащата спортна зала; стопанисване на селските стадиони в с. Лебница и с. Левуново. С решението е дадено съгласие Община Сандански да участва в новосъздаващото се дружество и с непарична вноска, представляваща имот – УПИ XI, кв. 21 по плана на гр. Санднаски. Същият имот е с площ от цели 5 321 кв. м. Община Сандански е акционер със само 15 % участие! Законодателят е предвидил правновалидна възможност спортните обекти и съоръжения – държавна и общинска собственост да се предоставят за ползване (стопанисване) единствено на спортните организации по чл. 10, ал. 2 и спортните клубове по чл. 11 и чл. 12, ал. 1 от ЗФВС. Сдружение „Футболен Клуб Вихрен 1925” представлява спортна организация по смисъла на чл. 11 от ЗФВС. За целта обаче е необходимо да бъдат налице кумулативно и няколко условия, изчерпателно посочени в чл. 50, буква „б”, ал. 1, т. 1 – 4 и ал. 2 от ЗФВС. В настоящия случай не са ангажирани доказателства (факти) в тази насока. Едва при наличието на посочените предпоставки, общинският съвет може да предостави за ползване (стопанисване) съответните спортни обекти и то директно и единствено на спортни организации по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗФВС. В настоящия случай, приетото от Общински съвет – гр. Сандански решение е взето в несъответствие с чл. 11 от Закона за общинската собственост. Още повече, с Решение № 266, посочените по горе обекти не се предоставят на ФК „Вихрен 1925”, а единствено се дава съгласие същите да бъдат стопанисвани от бъдещото акционерно дружество, в което общинското участие е в размер на 15 %. От друга страна, съгласно чл. 1, ал. 3 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване правата на собственост в търговските дружества с общинско участие на Община Сандански (Наредбата), търговските дружества с общинско участие в капитала са онези дружества, в които общината участва с непарична вноска или с финансови средства при формирането на капитала, наред с други участници в капитала на тези дружества. В тази връзка чл. 2, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 1 ал. 4 от Наредбата сочи, че не са общинска собственост имотите и вещите на търговските дружества и юридическите лица с нестопанска цел, дори ако общината е била единствен собственик на прехвърленото в тях имущество. Допълнително и съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредбата, при учредяването на търговско дружество или при участие в търговско дружество с общинско участие, Общински съвет – гр. Сандански следва да защити обществения интерес и да гарантира решаващ глас на общината при вземане на решения за управление на собствеността на дружеството. С настоящето решение, Общински съвет – гр. Сандански не защитава интересите на общината, тъй като същата ще придобие едва 15 % от акциите в бъдещото акционерно дружество и по този начин не може да бъде гарантирано правото й на решаващ глас при вземане на решения, както за управление собствеността на дружеството, така дори и за разпореждането й.
Оспорено е и Решение на Общински съвет – гр. Сандански с № 261, обективирано в Протокол № 10/16.09.2011 г., тъй като същото е взето в противоречие на Закона за обществените поръчки и по – конкретно нарушението се изразява в това, че Общинският съвет не притежава материална компетентност да възлага обществени поръчки (в случая открива процедура за избор на лице доставчик на енергийно ефективни услуги за ОДЗ № 2 „Здравец”, ОДЗ „Здравец” – филиал „Мики Маус”, ОДЗ „Дора Габе” и ЦДГ № 3 „Пролет”) по смисъла на ЗОП. Кметът на общината е този, който на самостоятелно основание може да вземе решение за възлагане, организиране и провеждане на обществени поръчки.
Със Заповед ОА-АК-623/12.10.2011 г. Областният управител на област Благоевград оспори пред Административен съд – гр. Благоевград и повторно приетото от Общински съвет – гр. Кресна Решение с № 1036. Цитираното решение е прието повторно с Решение № 1072 на редовното заседание, проведено на 29.09.2011 г. и е отразено в Протокол № 49. С цитираното решение е удължен срокът на договор за предоставяне под наем на имот – общинска собственост за разполагане на павилион на един етаж с размери 10м./25м. Удължаването на договори за отдаване под наем е абсолютно незаконосъобразно, поради което решението е върнато за ново обсъждане от Общински съвет – гр. Кресна. Подобно на предходно цитираното Решение е оспорено и Решение с № 113, обективирано в Протокол № 09/13.09.2011 г. на Общински съвет – гр. Якоруда. С Него е дадено съгласие да бъде удължен с 3 години срокът на договор за отдаване под наем на помещение – частна общинска собственост с площ от 90 кв.м., намиращо се в сградата на Младежки дом – гр. Якоруда. Както бе многократно посочено досега удължаването на договори за отдаване под наем е абсолютно незаконосъобразно и следва да бъде проведена нова процедура, чрез търг или конкурс за отдаването под наем на обектите – общинска собственост.
Оспорено пред Административен съд – Благоевград е и Решение с № 335, прието от Общински съвет – гр. Благоевград и обективирано в Протокол № 12/07.10.2011 г. С атакувания акт неправомерно е прекратена съсобствеността между Община Благоевград и физически лица, чрез продажба на 116 кв.м. общинска собственост (алея) по ЗРП на 4 – ти м.р-н на гр. Благоевград. По смисъла на ЗОС алеите са публична общинска собственост, а съгласно чл. 7, ал. 2 от ЗОС публичната общинска собственост не може да се отчуждава и да се прехвърля в собственост на трети лица.