Областна администрация Благоевград

Административен контрол месец май 2012 г.

За периода 1.05.2012 г. – 1.06.2012 г., при осъществяване на административен контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на Област Благоевград Костадин Хаджигаев върна за ново обсъждане общо 3 решения и оспорва и отнася за отмяна пред Административен съд – Благоевград - 4 (четири) решения.
Отнесени за отмяна пред Административен съд Благоевград са Решение № 110 и Решение № 111, от Протокол № 8/02.05.2012 г. на Общински съвет Хаджидимово като незаконосъобразни. Те касаят провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост. Решението за разпореждане със земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, следва да е мотивирано и взето при безспорни данни за отсъствие на реституционни претенции към процесните имоти и към административните преписки да са приложени удостоверения от ОСЗ – гр. Хаджидимово. По същите причини Областният управител оспорва и Решение № 82 и Решение № 83 от Протокол № 8/28.03.2012 г., ведно със съответните потвърдителни Решение № 136 и Решение № 137 по Протокол № 9 от редовно заседание на Общински съвет – Гърмен, проведено на 26.04.2012 г.
На Общински съвет Гърмен е върнато Решение № 108 в частта му по отношение на точка 4 от Протокол № 9/26.04.2012 г., в която (4-та точка) Общински съвет възлага на Кмета на общината да предоставя 70% от полагащата се месечна субсидия на училището в с. Рибново, докато не започнат да представят месечните си отчети верни и в срок.
Не съществува правно основание за това, а първостепенният разпоредител с бюджетни кредити (Община Гърмен) може да отпусне изпреварващо финансиране, но не и да ограничи полагащата се субсидия.
Костадин Хаджигаев връща за преразглеждане и Решение № 96 от Протокол № 9/27.04.2012 г. на Общински съвет Сатовча, което е в нарушение на материалния закон. То се отнася за съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на УПИ – парцел в с. Слащен, за които липсва Акт за общинска собственост, данъчна оценка и изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител.
На Общински съвет Благоевград  е върнато Решение № 201 от Протокол № 7, постановено в проведено редовно заседание на 27.04.2012 г., което се отнася за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години на недвижим имот – публична общинска собственост. Решението противоречи на материалния и процесуалния закон. За предоставяне на имоти публична общинска собственост, следва да се прилага ЗФВС, а не разпоредба на ЗОС за имоти – частна общинска собственост.