Областна администрация Благоевград

Административен контрол месец юни 2012 г.

За периода 1.06.2012 г. – 2.07.2012 г., при осъществяване на административен контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на Област Благоевград - Костадин Хаджигаев върна за ново обсъждане общо 22 решения и оспорва и отнася за отмяна пред Административен съд – Благоевград - 1 от тях.
                Областният управител Костадин Хаджигаев оспорва Решение № 60 от Протокол №8 от 17.05.2012 г. на Общински съвет - Гоце Делчев, което касае провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост. Със Заповед на Областния управител Костадин Хаджигаев от 11.06.2012 г. това Решение е върнато за ново обсъждане, но Общински съвет - Гоце Делчев, освен че не е спазил 14-дневния срок за разглеждане, не се е съобразил с Наредбата за определяне цени на земеделски земи и липсва заверка от ОСЗ – гр. Гоце Делчев. По тези причини, Решение №60 на Общински съвет - Гоце Делчев е  отнесено за отмяна пред Административен съд – Благоевград.
Пет са върнатите решения на Общински съвет – Якоруда.
Решение №89 и Решение №93 да се промени предназначението от публична общинска собственост в частна общинска собственост поради промяна на начина на ползване, съответно на Ветеринарната лечебница и част от Общинската поликлиника, без да е доказано, че процесните имоти са престанали да имат предназначението си. С Решение №85 от Протокол №5/8.06.2012 г. упълномощават Кмета на Якоруда да сключи договор за покупко-продажба на 6 от 9 сгради в землището на „Белмекен“, без да конкретизира кои /6 имота/ са обявени за продан. С Решение №97 от Протокол №8/8.06.2012 г., пък Общинският съвет решава да промени предназначението на част от ПИ 119 в кв.6 по плана на с. Юруково, без предварително обществено обсъждане.
Областният управител Костадин Хаджигаев връща на Общински съвет – Кресна - 3 решения, на Общински съвет – Хаджидимово – 2 решения, на Общински съвет – Якоруда  и на Общински съвет – Гърмен по 1 решение, които касаят търгове за продажба на имоти – общинска собственост /ниви/. Решенията са  за разпореждане със земеделски земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, които следва да са мотивирани и взети при безспорни данни за отсъствие на реституционни претенции към процесните имоти и към административните преписки да са приложени удостоверения от ОСЗ от съответните общини.
Върнати за ново обсъждане са Решение №162 и Решение № 182 по Протокол №7/30.05.2012 г. на Общински съвет – Сандански. Първото се отнася за продажба на общински жилища, без да е извършена оценка от лицензиран оценител и липса на Акт за общинска собственост. С второто дават съгласие за учредяване право на строеж върху имот частна общинска собственост в с. Склаве, без предварително направена пазарна оценка, без да е описан имота, без правно основание за сделката, и предложението не е внесена от Кмета на общината, което е в противоречие със ЗМСМА.
Общински съвет – Сатовча приема Наредба за публично-частно партньорство в Община Сатовча, без да е гласуван Закон за публично-частното партньорство от Народното събрание, затова Решение №118/23.05.2012 г. е незаконосъобразно.
Поради липса на скица проект на имоти общинска собственост, за които дават съгласие за промяна в начина на трайно ползване, Областният управител връща за преразглеждане на Общински съвет – Разлог – 2 решения и на Общински съвет – Гърмен 1 решение.
На Общински съвет – Разлог са върнати за преразглеждане още две решения в частите, в които без основание и без доказателства за промяна на предназначението им, имоти публична общинска собственост да бъдат обявени за частна общинска собственост.
Поради неспазване срока /14 дни преди гласуване/ за обявяване на изменения и допълнения в Наредба за определяне размера на местните данъци е върнато решение на Общински съвет – Гърмен.