Областна администрация Благоевград

Административен контрол м. април 2014

ОТЧЕТ
за общия брой проверени, върнати и оспорени решения от протоколи на общинските съвети от Благоевградска област от проведени заседания през месец април 2014 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРОЙ ПРОВЕРЕНИ РЕШЕНИЯ БРОЙ ВЪРНАТИ РЕШЕНИЯ БРОЙ ОСПОРЕНИ РЕШЕНИЯ
Банско 47 - -
Белица - - -
Благоевград 55 - 1
Гърмен 24 - -
Гоце Делчев - - -
Кресна 22 - -
Петрич 25 - -
Разлог 25 - -
Сатовча 16 - -
Сандански 43 1 -
Симитли 52 - -
Струмяни - - -
Хаджидимово 5 - 2
Якоруда 22 1 -
  Общо: 336 Общо: 2 Общо: 3

Справката е към 29.04.2014 г.

Хипотези на незаконосъобразност на решенията
Приеманите от общинските съвети решения за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, следва да бъдат съобразени със срока, визиран в разпоредбата на чл. 14, ал. 3 от ЗОС. Посоченатаимперативна норма предвижда, че срокът за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост не може да бъде по-дълъг от 10 г., т.е. държането не може да надхвърля срока на придобивната давност. Ето защо, с изтичането на срока на договора за наем, наемното правоотношение се погасява, т.е. не се преобразува от срочно в безсрочно. За да бъде продължено ползването на съответния имот от лицето, посочено като наемател, е необходимо да възникне ново наемно правоотношение, т.е. да бъде сключен нов договор за наем между кмета на общината и посоченото като наемател лице, при спазване на специалните разпоредби на закона.
Друга често срещана хипотеза на незаконосъобразност на решенията, приемани от общинските съвети, е нарушаването на разпоредбите на чл. 34-38 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищните нужди на граждани, ползване и управление на общински жилища.
Нормата на чл. 34, ал. 1, т. 1 от цитираната наредба визира, че общинските жилища, предназначени за продажба, могат да се продават след решение на общинския съвет на наематели, настанени в тях по административен ред. За да бъде осъществен посоченият фактически състав, е необходимо да бъдат доказани по съответния надлежен ред всички негови елементи. За целта, към решенията на общинските съвети следва да се представят актуален договор за наем, сключен между кмета на съответната община и бъдещия купувач, заявление от последния, доказателства, посредством които да се доказва по безспорен начин, че досегашният наемател и бъдещ купувач отговаря на условията по чл. 36, ал. 1, т. 2 и т. 3 от Наредбата.
 
           Много често, общинските съвети приемат решения на основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС, с което се цели заобикаляне на реда и условията, предвидени в ЗОС и специалните закони за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост. Визираната разпоредба предвижда, че свободните нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или ЮЛ-а на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване нуждите на населението, както и на ЮЛ-а с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2.
           Порочна практика, при приемане на решения за поемане на дългосрочен общински дълг, е неспазването на изискванията, визирани в чл. 15 от Закона за общинския дълг. Поемането на дългосрочен общински дълг, следва да се извършва след провеждане на публично обсъждане, поканата за което се публикува в един местен или регионален вестник и се поставя на обществено достъпно място в сградата на общината. Датата, на която ще се проведе обсъждането, следва да бъде оповестена най-малко един месец преди разглеждането на предложението от общинския съвет.
           С оглед на посочените изисквания, към документите, свързани с приемане на решения на това основание, следва да се прилагат обява за публично обсъждане, публикувана в един местен или регионален вестник, както и протоколът от публичното обсъждане.