Областна администрация Благоевград

Административен контрол върху решенията на ОбС 2014 г.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ВЪРНАТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ОС ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА АКТОВЕТЕ И ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНИТЕ ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

Във връзка с упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация за периода от 01.01.2014 г. до 26.11.2014 г. областният управител е упражнил административен контрол върху 3139 решения, приети от общинските съвети.
От прегледаните решения са върнати за ново разглеждане 213 бр. и са оспорени пред Административния съд 47 бр.
Общият брой проверени, върнати и оспорени решения, приети от общинските съвети за периода:

Общински съвет
Върнати решения
Оспорени решения
ОБЩ БРОЙ ПРОВЕРЕНИ
Банско
1
0
172
Белица
2
0
103
Благоевград
98
18
700
Гоце Делчев
4
2
135
Гърмен
4
0
128
Кресна
3
0
120
Петрич
24
3
260
Разлог
6
1
234
Сандански
30
5
320
Сатовча
7
0
146
Симитли
3
0
314
Струмяни
7
0
198
Хаджидимово
21
18
207
Якоруда
3
0
102
ОБЩО
213
47
3139

Процентният дял на върнатите решения от областния управител спрямо всички проверени решения на общинските съвети е 6,8 %, като разпределението по общинските съвети на общините е представен в графиката:

graf os 11 2014