Областна администрация Благоевград

Годишен отчет за 2014 г. на заявленията по ЗДОИ

Брой постъпили заявления брой заявления, по които е предоставен достъп брой заявления, по които е предоставен частичен достъп брой заявления препратени по компетентност брой заявления, по които е отказано предоставянето на информация брой заявления оставени без разглеждане
10 2 2 3 1 2


В два от случаите е налице хипотезата на чл. 36 от ЗДОИ, а именно: в посочения срок (30-дневен) от получаването на съобщението заявителят не се е явил и не е заплатил определената такса, предвид което е налице отказ на заявителя от предоставения достъп до исканата обществена информация.