Областна администрация Благоевград

Годишен отчет за 2015 г. на заявленията по ЗДОИ

Брой постъпили заявление  Брой заявления, по които е предоставен пълен достъп Брой заявления, по които е предоставен частичен дъстъп  Брой заявления препратени по компетентност Брой заявления, оставени без разглеждане  Брой декларирани откази от предоставяне на обществена информация 
  5 2
1 
1
 2
  0 


Забележка: Заявлението, по което е предоставен частичен достъп, съдържа искане, което е препратено по компетентност.
При оставени без разглеждане две заявления е налице хипотезата по чл. 29, ал. 1 и ал. 2 от ЗДОИ - при неясен предмет на исканата информация се дава 30-дневен срок на заявителя да уточни предмета на исканата информация и ако не го направи в този срок, заявлението се оставя без разглеждане.