Областна администрация Благоевград

Годишен отчет за 2016 г. на заявленията по ЗДОИ

Брой постъпили заявления
Брой заявления, по които е предоставен пълен достъп
Брой заявления, по които е предоставен частичен достъп
Брой заявления, препратени по компетентност
Брой заявления, оставени без разглеждане
Брой декларирани откази от предоставяне на обществена информация
2
1
1
0
0
0
 

Забележка: В заявлението, по което е предоставен частичен достъп е налице хипотеза на чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ, а именно при изрично несъгласие на третото лице, исканата обществена информация е предоставена в обем и по начин, който не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице.