Областна администрация Благоевград

Списък на имотите по чл. 83 от Закона за горите на територията на ТП ДГС “Първомай“, РДГ Благоевград /по землища на населени места/

Съгласно разпоредбите на чл. 83 от Закона за горите предоставяме списък на имотите, придобили характеристиките на гора по смисъла на Закона за горите, установени при инвентаризацията на горските територии в района на ТП Държавно горско стопанство Първомай.

Списък на имотите