Република България
  • English (United Kingdom)

Органограма

     Според характера на дейността, която извършват, административните звена в областната администрация са обособени в обща и специализирана администрация.

     Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността". Тя осигурява технически дейността на областния управител, на специализираната администрация и дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
     Специализираната администрация е организирана в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост". Тя подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на областния управител.
     Областният управител може да създава към дирекциите от общата и специализираната администрация отдели, а при необходимост и към отделите – сектори.

 Областнa администрация Благоевград поддържа актуална информация за структурата, правомощията на областния управител, функциите на административните звена, общата численост на служителите, численост по трудово и служебно правоотношение, незаети длъжности и друга в Интегрирана информационна система на държавната администрация.