Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Съвети и комисии Състав и дейност Областен съвет по здравеопазване

Областен съвет по здравеопазване

Състав и дейност на Областния съвет по здравеопазване

Със Заповед ОА-РР-87/25.02.2014 г. Областният управител учреди Областния съвет по здравеопазване.
Състав:

Председател на съвета е областният управител.
Заместник председател е заместник областен управител.
Секретар на съвета е Директорът на регионалната здравна инспекция  - Благоевградска област.
Членове:   
1. Заместник кметове по хуманитарните дейности на общините от областта
2. Директор на РЗОК - Благоевградска област
3. Директор ЦСМП – Благоевградска  област
4. Управители на лечебните заведения за болнична помощ на територията на Благоевградска област
5. Председател на РК на БЛС
6. Председател на РК на БЗС
7. Председател на РК на БАПГЗ
8. Председател на РК на СФБ   
9. Представители на пациентски сдружения с нестопанска цел
10. Представител на Министерство на здравеопазването

Областният съвет по здравеопазване (ОСЗ) е колективен орган за осъществяване на координация, консултация и сътрудничество на областно равнище при разработване и провеждане на държавната политика в системата на здравеопазването.
 
 Основни задачи на ОСЗ:

1. Координира      взаимодействията     на      институциите      в      сферата      на здравеопазването,   държавните   структури    и    неправителствените    организации    на територията на областта;
2. Координира      взаимодействията      на      институциите      в      сферата      на здравеопазването   и   постоянната  комисия  за  защита  на  населението   при  бедствия, аварии и катастрофи;
3. Разработва областните приоритети за развитието на здравеопазването;
4. Обсъжда инициативи и дава становища по възникнали проблеми в сферата на здравеопазването;
5. Дава   становища   и   препоръки   за   промени   в   областната   здравна   карта, съобразно потребностите на населението от медицински услуги;
6. Дава становища по въпроси, свързани с реформата в здравеопазването;
7. Проучва и популяризира наш и чужд опит,  организира срещи, семинари и  други форми за стимулиране развитието на здравеопазването;
8. Реализира/участва в реализирането на проекти със здравна насоченост;
9. Дава становища относно стратегически документи в сферата на социалните и здравните услуги;
10. Подготвя предложения за промени в нормативната уредба в сферата на здравеопазването и ги внася чрез Председателя на Съвета до Министерство на здравеопазването, Министерски съвет и Народното събрание.
 
Протоколи