Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Стратегии и планове
Стратегии и планове

Цели на администрацията за 2014 година

Съгласно чл. 33а и чл. 63 от Закона за администрацията Областният управител утвърди Целите на Областна администрация Благоевград за 2014 г.
Целите са в съответствие с националните стратегически документи и стратегическите документи и приоритетите за областта.
 
     

План за изпълнение на целите за 2008 г.

ПЛАН

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЛАГОЕВГРАД ЗА 2008 г.

Планът за определяне и изпълнение на приоритетните цели на Областна администрация – Благоевград за 2008 г. се съставя съгласно чл. 33а от Закона за администрацията във връзка с точка 3.2 – „Разработване на приоритетни цели на административните структури” от Плана за изпълнението на Стратегията за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране.
 Настоящият План включва следните стратегически цели на Областна администрация - Благоевград,  срокове за изпълнение и отговорни изпълнители:

Продължение...
 

Програма за постигане на прозрачност в публичните дейности и превенция от корупция 2014-2018 г.

УТВЪРДИЛ
БИСЕР МИХАЙЛОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Програма
на Областна администрация Благоевград
за постигане на прозрачност в публичните дейности и превенция от корупция 2014-2018 г.


ВИЗИЯ: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД РАБОТИ В ИНТЕРЕС НА ГРАЖДАНИТЕ И ГАРАНТИРА ПРОЗРАЧНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ В ДЕЙНОСТТА СИ
ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА: ЗАКОННОСТ; ДЕМОКРАТИЧНОСТ; ЧЕСТНОСТ И ОТГОВОРНОСТ; ПРОЗРАЧНОСТ И НЕДОПУСКАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ.
ПРИОРИТЕТ: ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА И ИНФОРМАЦИОННА АНТИКОРУПЦИОННА СРЕДА ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР

Цел 1: Разширяване на сътрудничеството  между  държавните  институции,  гражданското общество, медиите и бизнеса на територията на областта за провеждане на политика за превенция на корупцията.
Цел. 2: Утвърждаване ролята на Областния съвет за превенция и противодействие на корупцията в дейностите по провеждане на политиката на прозрачност на институциите и противодействие на корупционните практики и прояви.
Цел 3: Повишаване на  информираността на гражданите за механизмите за противодействие на корупцията.
Цел 4: Провеждане на политика за насърчаване на гражданите за включването им в процесите на противодействие на прояви на корупция и корупционни практики
Цел 5: Управление на рисковете и мониторинг на контролите относно прояви на корупция и корупционни практики в Областна администрация

ПРИОРИТЕТ: ПРИЛАГАНЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА НА ГРАЖДАНИТЕ ДО ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ, ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Цел 6: Подобряване на информираността на гражданите за регистрите, които администрацията поддържа, и осигуряване на достъп чрез технологични и ясно регламентирани процедури на административните услуги.
Цел 7: Разширяване на каналите за достъп до административни услуги и за информация относно регистрирани преписки, процедури и др.
Цел 8: Осигуряване на пълна информираност за потребителите на услуги, относно процедури, срокове, такси и др.
Цел 9: Осигуряване на обратна връзка с потребителите на услуги и въвеждане на коригиращи действия за подобряване на процесите.

ПРИОРИТЕТ: ПРОЗРАЧНОСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ КОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ

Цел 10: Пълна прозрачност в администрацията относно структура, функции и цялостната дейност на администрацията.
Цел 11: Подобряване на информираността на обществото за решенията на областния управител и работата на администрацията.
Цел 12:  Ефективно и прозрачно усвояване на средствата по проекти, финансирани от фондове на Европейския съюз
Цел 13: Осигуряване на пълна прозрачност в провежданите процедури по обществени поръчки чрез Агенцията за обществени поръчки и сайта на администрацията.
Цел 14: Прилагане на политиката за конкурсното начало в подбора на служители и осигуряване на прозрачност в провежданите конкурси.
Цел 15: Ефективно управление и контрол на процесите по предотвратяване конфликт на интереси в администрацията.
 
 


Страница 2 от 2