Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Доклади и отчети
Доклади и отчети


Годишен мониторингов доклад за интеграцията за 2017 г.

Годишен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Стратегията на област Благоевград за интегриране на ромите 2012 – 2020г.
Целта на мониторинга е чрез систематично събиране и анализиране на информация да следи за постигането на измерими резултати от дейността по изпълнението на стратегическия и плановите документи, както и активно да включи заинтересованите страни в осъществяването на оценката и наблюдението.
Докладът отчита извършеното по шестте приоритета от Областната стратегия, съобразно ангажиментите и отговорностите на ресорните институции и прилагането на мерките в съответните общини. Резултатите от ежегодния мониторинг и оценяването са основа за актуализиране на стратегията по отношение на приоритетните направления, поставените цели и дейностите в хода на тяхното изпълнение. Информация за изпълнените дейности по приоритетите на Областната стратегия е представена в два раздела:
- изпълнение на областно ниво – въз основа на информация, получена от регионални държавни структури, отговорни по изпълнението на Областната стратегия;
- изпълнение на общинско ниво - въз основа на информация, получена от 14-те общини в резултат на проведения годишен мониторинг на Общинските планове за действие в изпълнение на Стратегията на Област Благоевград за интегриране на ромите.
Виж документа
 

Отчети по програми за енергийна ефективност - отчетна година 2017

 Отчети за изпълнението на програми по енергийна ефективност  и за управление на потреблението на енергия, за отчетен период 2017 г., представени по общини:
Община Банско виж тук
Община Белица виж тук
Община Благоевград виж тук
Община Гоце Делчев виж тук
Община Разлог виж тук
Община Сандански виж тук
Община Сатовча виж тук
Община Симитли виж тук
Община Якоруда виж тук

 

Отчет за изпълнение на годишните цели за 2017 г.

Отчет на изпълнението на целите на Областна администрация Благоевград за 2017 г., утвърден със заповед на областния управител.

Виж отчет
 


Страница 1 от 10