Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Доклади и отчети
Доклади и отчети


Годишен отчет на върнатите и оспорени решения на общинските съвети за 2015

 Във връзка с упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 г. от експертите по „Административен протокол” са били проверени всички протоколи на Общинските съвети на територията на областта. Резултатите за върнатите и оспорени решения са представени в Годишен отчет на върнатите и оспорени решения на общинските съвети за 2015 г. тук
 

Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги - 2016 г.

Областна администрация Благоевград, с цел подобряване на административното обслужване, ежегодно проучва удовлетвореността на гражданите, спазвайки изискванията на Наредбата за административното обслужване и Вътрешните правила  за организация на административното обслужване в Областна администрация Благоевград. 
Проучването е анонимно с анкетна карта, предоставяна в Центъра за обслужване на гражданите в периода от 19 август до 18 септември 2016 г. Целта е да се осигури обратната връзка с потребителите на услуги, отчитайки оценката на гражданите за нивото на административно обслужване по определени показатели, както и да предприеме мерки за подобряване на обслужването за да се достигнат изискванията на потребителите на услуги.
Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги 2016 г.
 

Отчет за изпълнението на Националната стратегия за младежта за 2015 г.

Отчет за изпълнението на Националната стратегия за младежта за 2015 г. на област Благоевград и Аналитична справка към отчета. тук
 


Страница 3 от 10