Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Доклади и отчети
Доклади и отчети


Административен контрол м. април 2014

ОТЧЕТ
за общия брой проверени, върнати и оспорени решения от протоколи на общинските съвети от Благоевградска област от проведени заседания през месец април 2014 г.

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРОЙ ПРОВЕРЕНИ РЕШЕНИЯ БРОЙ ВЪРНАТИ РЕШЕНИЯ БРОЙ ОСПОРЕНИ РЕШЕНИЯ
Банско 47 - -
Белица - - -
Благоевград 55 - 1
Гърмен 24 - -
Гоце Делчев - - -
Кресна 22 - -
Петрич 25 - -
Разлог 25 - -
Сатовча 16 - -
Сандански 43 1 -
Симитли 52 - -
Струмяни - - -
Хаджидимово 5 - 2
Якоруда 22 1 -
  Общо: 336 Общо: 2 Общо: 3
Справката е към 29.04.2014 г.
 
Хипотези на незаконосъобразност на решенията
Приеманите от общинските съвети решения за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, следва да бъдат съобразени със срока, визиран в разпоредбата на чл. 14, ал. 3 от ЗОС. Посоченатаимперативна норма предвижда, че срокът за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост не може да бъде по-дълъг от 10 г., т.е. държането не може да надхвърля срока на придобивната давност. Ето защо, с изтичането на срока на договора за наем, наемното правоотношение се погасява, т.е. не се преобразува от срочно в безсрочно. За да бъде продължено ползването на съответния имот от лицето, посочено като наемател, е необходимо да възникне ново наемно правоотношение, т.е. да бъде сключен нов договор за наем между кмета на общината и посоченото като наемател лице, при спазване на специалните разпоредби на закона.
Продължение...
 

Анализ на административното обслужване за 2013 г.

В изпълнение на Наредбата за административното обслужване и Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Областна администрация Благоевград, периодично се провежда проучване на удовлетвореността на гражданите от административното обслужване в администрацията. През първото полугодие на 2013 г. проучването е извършено на база анкетно проучване в Центъра за административно обслужване в администрацията. Доклад от проучване на удовлетвореността 
   


Страница 7 от 10