Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Обяви
Обяви

Търг с тайно наддаване за отваване под наем на недвижим имот

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД            
На основание ЗДС и ППЗДСобявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – публична държавна собственост в управление на Областния управител на Област Благоевград, а именно:
 
№ по ред
Местонахождение на имотите
Начална тръжна цена без ДДС
/лева/
Описание на имотите
Депозит /лева/
Дата на търга
Час на търга
 
Област Благоевград, Община Благоевград, град Благоевград, ул. „Свобода“ №1
872,00
Недвижими имоти – публична държавна собственост представляващи: девет броя помещения /стаи/ №204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 216 и 217, с обща площ от 436,00 кв. метра, представляващи част от самостоятелен обект с идентификатор 04279.621.34.1.10 по КККР на град Благоевград, с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ №1, находящи се на втори етаж от масивна административна сграда, описани в Акт за публична държавна собственост №2160 от 20.10.2010 година.
 
200,00
16.04.2018г.
10.00
           
Горепосочените имоти, предмет на търга са предназначени за административна дейност. 
Продължение...
 

Извлечение от протокол във връзка с проведен конкурс за длъжността "младши експерт"

 Извлечение от протокол във връзка с проведен конкурс за длъжността  "младши експерт" в дирекция АКРРДС.
Виж тук
 

Заповед на областния управител за определяне на наемател за недвижими имоти - държавна собстевност гр. Петрич

 Заповед на областния управител за определяне на наемател на следните недвижими имоти – частна държавна собственост: Първи етаж от двуетажна масивна сграда с площ от 128,00 кв. метра, с идентификатор 56126.602.3712.1, находящ се в град Петрич, ул. „Тома Митов“ №3 и пристройка, представляваща самостоятелен обект с площ от 64,00 кв. метра с идентификатор 56126.602.3712.2 по КККР на гр. Петрич, за които е съставен Акт за частна държавна собственост №2398 от 10.12.2012г., под наем за срок от 5 /пет/ години. Горепосочените имоти са с предназначение за административна дейност. виж тук
 

Търг с тайно наддаване за отваване под наем на недвижим имот

  
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
На основание ЗДС и ППЗДСобявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична държавна собственост в управление на Областния управител на Област Благоевград, а именно:
№ по ред
Местонахождение на имотите
Начална тръжна цена без ДДС
/лева/
Описание на имотите
Депозит /лева/
Дата на търга
Час на търга
 
Област Благоевград, Община Благоевград, град Благоевград, ул. „Свобода“ №1
312,00
Самостоятелен обект с идентификатор: 04279.621.34.1.3, с площ 100.00 /сто/ кв.м., представляващ част от самостоятелен обект с идентификатор 04279.621.34.1 по КККР на град Благоевград, с административен адрес: гр. Благоевград, ул. „Свобода“ №1, находящ се на първи етаж от масивна административна сграда, описан в Акт за публична държавна собственост №2160 от 20.10.2010 година;
200,00
27.03.2018г.
10.00
           
Горепосоченият имот, предмет на търга е предназначен за административна дейност.
 
Закупуване на тръжна документация – всеки работен ден от 26.02.2018 год. до 26.03.2018 год., включително в деловодството на Областна администрация Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Г. Измирлиев“ №9, партер от 08.30 часа до 17.30 часа. Цена на тръжната документация – 40 /четиридесет/ лева с ДДС, вносима по сметка на Областна администрация Благоевград в БАНКА „СИБАНК” АД РК – Благоевград, BIC : BG85 BUIB 7837 3104 0676 01 или на място в деловодството на Областна администрация Благоевград, гр. Благоевград, пл. „Г. Измирлиев“ №9, партер, с картово плащане на POS терминал.
Продължение...
 

Допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за младши експерт в дирекция АКРРДС

 Протокол № 1 от 15.02.2018 г. за допуснати и недопуснати кандидати в конкурса за младши експерт, дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в Областна администрация Благоевград виж тук
 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
На основание ЗДС и ППЗДС обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост в управление на Областния управител на Област Благоевград, а именно:
Местонахождение на имота Начална тръжна цена без ДДС (лв) Описание на имота Депозит
(лв)
Дата
на търга
час на
търга
Област Благоевград, Община Благоевград, град Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ №49 226,56
Помещение /стая/ №322 с полезна площ от 16,00 кв. метра, представляващо част от имот с идентификатор 04279.609.39.1.28 и помещение /стая/ №324 с полезна площ от 16,00 кв. метра, представляващо част от имот с идентификатор 04279.609.39.1.28, разположени на четвърти етаж от шестетажна жилищна сграда – масивна конструкция намираща се в: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ №49 – първа категория, първа зона, описани в Акт за частна държавна собственост №2145 от 16.06.2010 година.
200,00 19.03.2018 г. 10:00
Горепосочените имоти, предмет на търга са предназначени за административна дейност.
Продължение...
 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД
На основание ЗДС и ППЗДС обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост в управление на Областния управител на Област Благоевград, а именно:
Местонахождение на имота Начална тръжна цена без ДДС (лв) Описание на имота Депозит
(лв)
Дата
на търга
час на
търга
Област Благоевград, Община Благоевград, град Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ №49 75,52
Помещение /стая/ №323 с полезна площ от 16,00 кв. метра, представляващо част от имот с идентификатор 04279.609.39.1.28 разположено на четвърти етаж от шестетажна жилищна сграда – масивна конструкция намираща се в: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ №49 – първа категория, първа зона, описано в Акт за частна държавна собственост №2145 от 16.06.2010 година.
200,00 20.03.2018 г. 10:00
Горепосоченият имот, предмет на търга е предназначен за административна дейност.
 
Продължение...
 

Обявява конкурс за младши експерт в дирекция АКРРДС

 Областният управител обявява конкурс за длъжносттта младши експерт в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" към Областна администрация Благоевград.
Обявление виж тук
 

Прекратяване на обявения конкурс за държавен служител на длъжностт "Сттарши експерт"

 Със Заповед ОА-ЧР-26 от 31.01.2018 г. областтният управител прекратява обявения със Заповед ОА-ЧР-427/11.12.2017 г. конкурс за назначаване на държавен служител  на длъжност "Старши експерт".  виж тук

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти – ЧДС

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

            На основание ЗДС и ППЗДС обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижими имоти – частна държавна собственост в управление на Областния управител на Област Благоевград, а именно:

Продължение...
 


Страница 2 от 3