РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна администрация Благоевград

EnglishБългарски

 • 1 Празник по отбелязване на Европейската година на културното наследство – 2018
 • 2 Завърши изпълнение на проект по Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България-Македония с пресконференция и откриване на реновираната сграда на администрацията
 • 3 Първо място сред областните администрации в престижната класация на Програма „Достъп до информация“
 • 4 Завърши въвеждането на Европейски модел „Обща рамка за оценка“ – CAF
 • 5 Областният управител на област Благоевград проведе работна среща с кметовете
 • 6 Първо заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия
 • 7 Втори етап от въвеждането на Европейския модел Обща рамка за оценка – CAF
 • 8 Областният управител проведе заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК

CAF Effective Usser Bulgaria 2018

01au02ds03an04si05ld06py

pos

 • Достъп до обществена информация

  Достъпът до обществена информация е регламентиран в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и предоставяне на информация за повторно използванеСъгласно чл. 41 от Конституцията на Република България, всеки има право да търси, получава и разпространява информация, като осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани...

  Продължение...
 • Доволни ли сте от предоставената Ви информация в Центъра за административно обслужване и/или на интернет страницата на Областна администрация Благоевград?

  Участвайте в настоящата анкета, чиято цел е да се определи оценката на гражданите за качеството на обслужване, начинът на получаване на информация, времето за обслужване в ЦАО, възприемането на поведението на служителите.

  Продължение...
 • Защита на личните данни

  Ръководството на Областна администрация Благоевград се ангажира да спазва Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), прилагайки Политика за защита на личните данни. Ръководството гарантира необходимата степен на конфиденциалност, цялостност и достъпност до информационните активи, осигуряващи процесите на събиране и обработване на личните данни във връзка с дейностите по обработване.
  Продължение...
 • 1
 • 2
 • 3
img 1

Втори етап - Европейския модел Обща рамка за оценка – CAF Научи повече

img 2

Нов модел за управление на качеството - CAF Научи повече

img 3

„Най-прозрачна областна администрация“ за 2015 г. Научи повече

 

Награди

prozrachna oa

1 transparent2015

plaket2014

Областна администрация Благоевград

Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията

anticorrw

СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

 

Състав
на Областния обществен съвет за превенция и
Председател: Областен управител на Област с административен център Благоевград
Зам. председател: Заместник областен управител на област с административен център Благоевград
Секретар: Красимира Крумова-Иванова – старши експерт, дирекция АКРРДС

Членове на съвета:
1. РОСЕН ТАНУШЕВ, ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР
2. Д-Р ИВАЙЛО ДИМИТРОВ, ДИРЕКТОР НА РЗОК БЛАГОЕВГРАД
3. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ, ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР, ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА
4. ИВАЙЛО ЗЛАТАНОВ, НАЧАЛНИК НА РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО
5. ЗДРАВКО БАКАЛОВ, ЗАВЕЖДАЩ ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ КЪМ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БЛАГОЕВГРАД
6. МАРИЯ ТОДОРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
7. КАТЯ БЕЛЬОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКРЪЖЕН СЪД БЛАГОЕВГРАД
8. РАДОСЛАВ ТАСКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЛАГОЕВГРАД пл.
9. ЛЮБИЦА ТОМОВА, ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА СДРУЖЕНИЕТО НА ЮГОЗАПАДНИТЕ ОБЩИНИ
10. ЕЛИСАВЕТА КАМЕНИЧКА, ДИРЕКТОР НА РАДИО БЛАГОЕВГРАД
11. ДОЦ. Д-Р БОРИСЛАВ ЮРУКОВ, РЕКТОР НА ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” БЛАГОЕВГРАД
12. ИЛКО ВАНГЕЛОВ, ДИРЕКТОР СИГУРНОСТ АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ
13. ВАЛЕРИ ЯКОВ, ДИРЕКТОР НА БНТ2 БЛАГОЕВГРАД
14. КАТЯ ЯНЧОВИЧИНА, ДИРЕКТОР НА ТД НА НАП – ОФИС БЛАГОЕВГРАД
15. ДИМИТЪР ПЕШЕВ, ДЪРЖАВЕН ИНСПЕКТОР КОНПИ - ТБ БЛАГОЕВГРАД
16. ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ, НАЧАЛНИК НА МИТНИЦА ЮГОЗАПАДНА БЛАГОЕВГРАД
17. АНАСТАСИЯ ПАШОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕ БАЛКАНСКО ОБЩЕСТВО ЗА АВТОБИОГРАФИСТИКА И СОЦИАЛНО ОБЩУВАНЕ /БОАСО/
18. Д-Р МИХАИЛ КМЕТСКИ, ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ БЛАГОЕВГРАД

ПРАВИЛНИК И ЦЕЛИ

ПРАВИЛНИК ЗА ФУНКЦИИТЕ И ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТНИЯ ООСППКpdf
Цели:
1. Изграждане на институционална и информационна антикорупционна среда.
2. Подобряване взаимодействието между институциите, неправителствения сектор и средствата за масово осведомяване за превенция и противодействие на корупцията.
3. Партньорство в сферата на обществения контрол върху дейността на администрацията и защита правата на гражданите.
4. Публичност на административно-управленските процеси.

 ДОКУМЕНТИ ПО ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ
Документи за предстоящото заседание на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията
на  21 септември 2017 г.
План за действие на ООСППК за 2017г. - проект
Доклад за дейността за 2016г.  

 ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ
22 декември 2016 г. Протокол № 2/2016
3 юни 2016 г. - Протокол № 1/2016 г.
15 декември 2015 г. - Протокол № 2/2015г.
Изказване на Елеонора Николова - и.д. Директор на ЦППКОП на заседанието от 15.12.2015 г.

23 юни 2015 г. - Протокол № 1/2015 г.
26 февруари 2014 г. - Протокол №1/2014 г.
18 декември 2013 г. - Протокол №1 /2013 г.
15 март 2012 г. - Протокол №1 - 2012 г.

 
ГОДИШНИ ПЛАНОВЕ И ОТЧЕТИ
2016 г.
Анализ на резултатите от анкетно проучване в териториалните структури на територията на област Благоевград - 2016г.
Обобщен доклад на постъпилите сигнали за корупция в общините на територията на област Благоевград и териториалните звена на изпълнителната и съдебна власт за периода 2015-април 2016 г.
Обобщен доклад за постъпили сигнали за корупция в общините в област Благоевград и териториалните звена на изпълнителната и съдебна власт за 2015 г. до април 2016 г.
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  НА ОБЛАСТНИЯ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА /ООСППК/ БЛАГОЕВГРАД ЗА 2016 ГОДИНА
2015 г.
Отчет за дейността на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията - Благоевград за периода 01.01.2015 – 31.12.2015 година
Въведени антикорупционни мерки в териториалните звена на изпълнителната власт - 2015 г.
Анализ на резултатите от анкетно проучване на територията на област Благоевград (1 май-31 май 2015 г.)
Презентация за представяне на резултатите от анкетно проучване на територията на област Благоевград за възприятието на корупцията в административното обслужване в общините на територията на област Благоевград (1 май-31 май 2015 г.)
2014 г.
Отчет за дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията за 2014 г.
План за действие за превенция и противодействие на корупцията за 2015 г.
План за действие за превенция и противодействие на корупцията за 2014 г.
Отчет за изпълнение на Интегрираната стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност-2013 г.

ДЕЙНОСТ

1. Събира, обобщава и анализира информацията за най-често срещаните случаи и форми на корупционни прояви и условията, способстващи тяхното извършване, като предлага конкретни действия от страна на компетентните органи, съобразно нормативно установените им правомощия за превенция, ограничаване и управление на рисковете от злоупотреби и корупция.
2. Изготвя и разглежда предложения за прилагане на антикорупционни практики.
3. Разработва и предлага мерки за повишаване ефективността на борбата с корупцията, насочени към предотвратяване и ограничаване на потенциалните възможности за възникване на корупционни ситуации.
4. Събира, регистрира и препраща към институциите по правомощие сигнали и жалби за проява на корупцията
5. Осъществява координация и стимулира партньорското взаимодействие между държавните органи, органите на местното самоуправление и неправителствени организации за превенция и борба с корупцията.
6. Разработва ежегодно Областна план-програма за работа на Съвета в началото на всяка календарна година.
7. Информира обществеността за проблемите, предприетите мерки и резултатите от превантивната дейност и борбата с корупцията.
8. Изготвя становища до органите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт с предложения за конкретни мерки и действия за повишаване ефективността на борбата с корупцията.
9. Осъществява обмена на добри практики с Обществени съвети от други региони.

Home Menu