Република България
  • English (United Kingdom)
Начало От страната
От страната

Първи форум по проект "Т.Е.А.М. - Заедно постигаме повече“ в София

В дните 30 ноември – 02 декември 2016 г., в София, се проведе първият от предвидените шест Регионални форума по проект „T.E.A.M – Заедно постигаме повече“, JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8805, Национална ромска платформа, съфинансиран по Програма „Права, равенство и гражданство” на Европейския съюз.
Форумът е организиран от Секретариата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси (НССЕИВ), който е и Национална контактна точка по Националната стратегия на Република България (НСРБИР) за интегриране на ромите 2012-2020 г.
Участие във форума взеха над 50 представители на национални институции и техни териториални структури, областни и общински администрации, граждански организации, неформални групи, ромски медиатори, експерти по етническите въпроси, образователни експерти, местни представителства на КЗД, социални партньори, др. от Югозападен район за планиране, който обхваща областите София, Софийска, Кюстендил, Благоевград и Перник. Участваха също обучители, лектори, членове на екипа на проекта и експерти от Националната контактна точка. 
Продължение...
 

Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020

www.mrrb.government.bg
Европейската комисия одобри Програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020. Програмата е една от общо  петте програми на Европейския съюз за трансгранично сътрудничество, в които Република България ще участва през периода 2014-2020 г. - Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия, Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция, Програма за ТГС Румъния – България и Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България – Македония.
Териториалният обхват  на програмата включва регионите от ниво 3 по NUTS, разположени на границата между двете партниращи държави: областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград за територията на Република България и префектурите от ниво 3 по NUTS: Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес за територията на Република Гърция.
Общият размер на средствата по програмата възлиза на 129 695 569 евро, от които 110 241 234 евро от ЕФРР и 19 454 335 евро национално съфинансиране от двете държави.
Програмата ще функционира чрез пет приоритетни оси (ПО): ПО 1 Конкурентен и иновативен трансграничен регион; ПО 2 Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион; ПО 3 Трансграничен регион с подобрена взаимосвързаност; ПО 4 Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване и ПО 5 Техническа помощ.
Продължение...
 

Стартира Третата глобална седмица на ООН за пътна безопасност

"Спаси живота на децата“ е логото на Третата глобална седмица на ООН за пътна безопасност.
Всеки ден повече от 500 деца губят живота си от пътнотранспортни произшествия в световен мащаб и десетки хиляди са ранени. В тази връзка ООН разпространи „Декларация на децата за безопасност на движението по пътищата“, в която децата изразяват своите мисли и страхове за движението по пътищата. В България ежегодно над 1000 деца стават жертва на пътнотранспортни произшествия. Загиват и биват наранявани като пешеходци, пътници в автомобилите, водачи на велосипеди, мотопеди, мотоциклети и автомобили.
Третата глобална седмица за безопасност на движението на ООН посветена на детската безопасност дава огромна възможност за мобилизиране на широк кръг от институции на централно и местно ниво за извършване на оценка на детския травматизъм по пътищата, набелязване и реализиране на редица мероприятия за опазване живота и здравето на децата в пътното движение.

Програма за провеждане на Третата глобална седмица на пътната безопасност в Р. България пот патронажа на министъра на вътрешните работи и и председателя на Държавна агенция за закрила на детето

Брошура на Третата глобална седмица на ООН за пътна безопасност
 

Информация за НП енергийна ефективност

През месец февруари 2015 година стартира Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Според целите на програмата в рамките на 2 години ще бъдат инвестирани 1 милиард лева, държавен финансов ресурс, за да се извършат проучвателни и строително ремонтни дейности за повишаване на енергийната ефективност в големи жилищни сгради в цялата страна.
Техническо и финансово администриране на програмата ще се извършва от общинските администрации, на чиято територия се намира сградата, с която се кандидатства по програмата.
Пакетът от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата е разработен от Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие.

Министерството на регионалното развитие и благоустройство предоставя актуална информация за гражданите във връзка с Проект BG161РО001-1.2.01-0001  „Енергийно обновяване на българските домове“.
Методически указания и образци за кандидатстване (rar)
Изтегли брошура  
Към сайта на МРРБ