Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Проекти
Проекти

Финална пресконференция на Проект по ОПАК на Областна администрация Благоевград

Служители от Областна администрация Благоевград  участваха днес в заключителна  пресконференция за отчитане на резултатите от Проект „Надграждане на компетентността на администрацията и повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Областна администрация Благоевград чрез целенасочени езикови обучения“ . Проектът е  финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ и е на стойност 67 133 лв. Договорът за безвъзмездна финансова помощ  № А13-22-33/10.05.2014 г. е сключен на 10.05.2014 г. по схема за финансиране по приоритетна ос IІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г., бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13.
Продължение...
 

Финал на проект „Сътрудничество за реализиране на местни политики в областта на ромската интеграция“

        Днес 16.01.2015 г. в сградата на  Университетска база „Бачиново“ се проведе заключителна пресконференция за отчитане резултатите от изпълнението на проект BG05/422 „Сътрудничество за реализиране на местни политики в областта на ромската интеграция“.  Проектът има за цел по-активното включване на гражданския сектор за създаване на устойчиви партньорства между структурите на гражданското общество и местните власти и съвместна дейност във връзка с местните политики и мерки за интеграция на ромите.
Това е първият проект за съвместно сътрудничество на Областна администрация Благоевград и сдружение ЛИДЕР във връзка с интеграция на ромите на  територията на област Благоевград. 
На пресконференцията присъстваха заместникът на областния управител Бисер Михайлов - Анна Бистричка, представители на инициативни групи от общини в Благоевградски регион,  представители на местните власти, екипът и партньорите по проекта. 
Продължение...
 

Служителите на областна администрация Благоевград – компетентни и мотивирани в услуга на гражданите

Четиридесет и трима служители на Областна администрация Благоевград преминаха специализирани курсове по ключови компетентности за повишаване качеството на обслужване. Квалификацията на служителите за компетентна и мотивирана администрация в услуга на гражданите се реализира по проект „Областна администрация Благоевград - Компетентна и мотивирана в услуга на гражданите”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”.
На заключителна пресконференция ръководителят на проекта Ваня Чобанова представи резултатите от изпълнението на проекта и постигнатите цели.
Служители от администрацията преминаха специализирани обучения по ArchiCAD, AutoCAD, обучения в областта на строителството, обучения по ключови компетентности - мениджмънт и лидерство; формиране, управление и мотивиране на екипа; екипни роли; управление на времето; вземане на решения.
Продължение...
 

Успешно приключи проект на Областна администрация по ОП „Административен капацитет“


 
Заключителна пресконференция за отчитане на резултатите по проект „Подобряване  на административния капацитет  на Областна администрация Благоевград чрез повишаване експертния потенциал на служителите за по-висока ефективност на публичните услуги“ се проведе на 17 септември 2014 г. от 10.30 ч. в Конферентната зала на Областна администрация.
Проектът е финансиран по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13-22-15/10.01.2014 г. от Оперативна програма “Административен капацитет“, приоритетна ос  ІІ „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11.
Продължение...
 

Стартова пресконференция за Проект по ОПАК на Областна администрация Благоевград

На 16 септември в конферентната зала на Областна администрация Благоевград се проведе пресконференция за стартиране на Проект „Надграждане на компетентността на администрацията и повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Областна администрация Благоевград чрез целенасочени езикови обучения“ . Проектът е  финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет“ и е на стойност  67 133лв.
Г-жа Атанасова, главен секретар на ОА представи основната цел на проекта, която е насочена към повишаване на професионалната квалификация на служителите от областна администрация – Благоевград , усъвършенстване на административния и професионалния капацитет на служителите за повишаване на качеството на административното обслужване.
Основните дейности по проекта са обучения по английски език в Института по публична администрация за 25 служители и обучения по гръцки език с външен изпълнител за нива А1 и А2 за 15 служителя .
Договорът за безвъзмездна финансова помощ  № А13-22-33/10.05.2014 г. е сключен на 10.05.2014г. по схема за финансиране по приоритетна ос IІ. „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г., бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-13.
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
 

Предстояща заключителна пресконференция за представяне на резултатите от проект по ОПАК

  
Областна администрация Благоевград - бенефициент по Оперативна програма Административен капацитет (ОПАК) ще проведе заключителна пресконференция за представяне на резултатите по проект „Подобряване  на административния капацитет  на Областна администрация Благоевград чрез повишаване експертния потенциал на служителите за по-висока ефективност на публичните услуги“ по ОПАК.
Проектът е финансиран по договор за безвъзмездна финансова помощ с рег. № 13-22-15 от 10.01.2014 г. и се изпълнява по приоритетна ос: ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация” на Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г., Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11.
На пресконференцията ще бъдат представени целите на проекта, реализираните дейности и постигнатите резултати от изпълнението на проекта и финансовия принос на ЕС и Правителството на РБ.
Пресконференцията ще се проведе на 17 септември 2014 г., (сряда) от 10.30 часа, в Заседателната зала на Областна администрация, ет. 1, пл. „Георги Измирлиев“ 9.
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
 

Старт на нов проект по ОПАК

На 16.09.2014 г. (вторник) от 11:00 часа в конферентната зала на Областна администрация Благоевград ще се проведе пресконференция по повод старта на нов проект „Надграждане на компетентността на администрацията и повишаване на квалификацията и професионализма на служителите от Областна администрация Благоевград чрез целенасочени езикови обучения“. Той се финансира по Оперативна програма „Административен капацитет“ и е на стойност 67 133 лв.
Основната цел на проекта е „Повишаване на професионалната квалификация на служителите от областна администрация Благоевград за по-ефективно и качествено изпълнение на задълженията им“.
 

Успешно приключи проект по ОП "Административен капацитет"

 opak.jpg - 18.25 Kb
Днес, 23 юли на заключителна пресконференция се представиха резултатите и постигнатите цели при изпълнението на проект „Повишаване на административния капацитет в област Благоевград за интегрирано устойчиво планиране на градски среди и енергийна ефективност” на стойност 62 448 лв.
20140723_114139.jpg - 41.81 KbВ рамките на проекта се изгради концепция относно принципите за проектиране и управление на устойчиви градски структури; умения за прилагане на политики и методи устойчиво градско развитие; разбиране и представа за методологията на оценка за устойчиво развитие на градовете; повиши се капацитета на областната администрация за стимулиране на иновации, подобряване на физическата среда, укрепване на местната икономика и местния пазар на труда. Заложените цели по проекта, които бяха постигани чрез специализирани обучения и курсове, бяха представени от ръководителя на проекта инж. Георги Пасков.
Обучителната програма за служителите на Областна администрация бе разработена в съответствие с европейската и национална политика за подобряване на институционалния и административен капацитет по „Устойчиво градско развитие, системи за оценка, проектиране и мониторинг на устойчиви урбанизирани територии и енергийна ефективност” и „Управление на отпадъците – европейски практики и норми”- обучение, проведено в Института по публична администрация.
 инвестиционните процеси по Оперативна Програма Регионално Развитие ос „Устойчиво градско развитие”.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
 

Приключи успешно етап по проект на ОПАК

Приключиха обученията по проект на ОПАК за повишаване квалификацията на служителите от Областна администрация Благоевград. В периода 30 юни - 4 юли се проведе последното от модулните обучения на служителите на Областна администрация Благоевград по проект „Подобряване  на административния капацитет  на Областна администрация Благоевград чрез повишаване експертния потенциал на служителите за по-висока ефективност на публичните услуги“, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“,   Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-11.
Обучението бе на тема Комуникативни умения на английски език, на което взеха участие 5 служители на ОА Благоевград.
От началото на месец март се организираха и проведоха общо 81 човекообучения в Института по публична администрация, по 16 теми, групирани в 4 модула, изцяло разработени съобразно служебните задължения и отговорности на служителите. Служителите от специализираната и общата администрация преминаха обучения по прилагането на АПК и ГПК, стратегическо планиране, управление и развитие на човешките ресурси, системи за управление на информационната сигурност на административното звено, комуникационни умения, управление на собствеността, изграждане на публичен имидж и др.
Договорът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № 13-22-15/10.01.2014 г. е на стойност 37 554,00 лв. и е със срок на изпълнение 9 месеца.
До края на срока на проекта предстои организирането на финална пресконференция, на която ще бъдат отчетени изпълнението на заложените индикатори и постигнатите резултати.
 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
 
 

Служители от администрацията бяха обучени по „Ключови компетентности“

opak.jpg - 18.25 Kb
kk-2014.jpg - 71.82 KbЗавърши успешно първият етап от специализираните обучения по проект „Областна администрация – компетентна и мотивирана в услуга на гражданите, Договор ЦА 12-22-19/19.07.2013 г. по ОП „Административен капацитет“.
Четиридесет и пет служители преминаха обучение по лидерство, креативни методи, мениджмънт, екипност.  
Продължава изпълнението на дейностите по проекта с предстоящите обучения по чуждоезиково обучение и работа със специализирани софтуерни продукти. Целта на проекта е да се подобри административния капацитет с повишаване на квалификацията на служителите в администрацията.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд”
 


Страница 1 от 3