Република България
  • English (United Kingdom)
Начало От нас Заместник областният управител на посещение в Брюксел

Заместник областният управител на посещение в Брюксел

Заместник областният управител на област Благоевград - Анна Бистричка  посети Европейската комисия в Брюксел, по покана на г-н Огнян Златев – Ръководител на Представителството на Европейската комисия в България. На посещението взеха участие областни и заместник областни управители от цялата страна.
Основните акценти в програмата поставиха Mr Simon Pascoe - Външен лектор към Центъра за Посещения, Галин Генчев - Генерална дирекция "Земеделие и развитие на селските райони“,  Дора Крумова -  Ръководител на програмата, Адриан Георгиев - Съветник по международните отношения и др.
Изключително ползотворна бе срещата с  Мариана Хрисчева – началник-кабинет на заместник - председателя на ЕК по бюджет и човешки ресурси, и член на кабинета на вицепрезидента на ЕК Кристалина Георгиева. Г-жа Хрисчева посочи, че  проектобюджетът на ЕС за 2016 г. е общо 143.65 млрд. евро. От тези средства най – голям процент е предвиден за „интелигентен и приобщаващ  растеж“, който е следван от „устойчив растеж“.
Европейския социален фонд (ЕСФ) в България ще инвестира в четири направления :  заетост; социално придобиване, образование, публична администрация. В  Европа ЕСФ помага на 15 млн. души годишно, а в България един на всеки пет души е бил бенефициент в една или друга форма.
Целите, които България си поставя в стратегия „Европа 2020“ и областите финансирани от ЕСФ са : коефициент на заетост – 76%; намаляване до 11% на ранно отпадащите от училище; повишаване дела на хората с висше образование до 36%; намаляване дела на застрашените от бедност и социално изключване с 260 000 души. Засилена е ролята на ЕСФ за 2014 – 2020г., като за България се полагат 1.521.627.776 евро, които са с 28% повече от предходния период.
Предложението, касаещо политиката за развитие на селските райони в България включва инвестиционната подкрепа за дребна по мащаб инфраструктура, а именно: общински пътища; инфраструктура с местно значение; широколентов интернет; туристическа инфраструктура; туристическа информация; културно и природно наследство в селските райони. Бенефициенти са: селските общини; НПО; читалища и др.