Република България
  • English (United Kingdom)
Начало От нас Дискусия за предстоящо изготвяне на областна здравна карта

Дискусия за предстоящо изготвяне на областна здравна карта

Областният управител Бисер Михайлов проведе работна среща с директорите на Многопрофилните болници за активно лечение МБАЛ, Районната здравноосигурителна каса, Районната здравна инспекция и представители  на лечебни заведения в областта по повод бъдещо актуализиране на областната здравна карта.
Срещата бе продиктувана от необходимостта от представяне на експертно мнение за формиране на позиция на областния управител в заседание на комисията, която се съставя със заповед на Министъра на здравеопазването. Накратко областният управител маркира измененията в Закона за лечебните заведения от 2014 г., чрез които се въведоха допълнителни изисквания и се конкретизираха изискванията за съдържанието на областните здравни карти. Чрез здравната карта се дава възможност да се получи информация за състоянието на видовете медицинска помощ, осъществяваща се в областта – видовете лечебни заведения, броя лекари по специалности, броя болнични легла по видове и по нива на компетентност.
Също така областният управител посочи, че на областните здравни комисии се дава възможност да участват в процеса на планиране на броя болнични легла, като извършат анализ на съотношението между общия брой болнични легла, определен по методика, изработена от Националния център за обществено здраве и съществуващия брой легла по видове и нива на компетентност на болничните структури в здравните райони и тяхното разпределение.
Въз основа на този анализ областната комисия ще изразява мотивирано становище относно конкретните потребности от болнични легла в областта. Областните комисии ще изразяват и становище за необходимостта от преструктуриране на лечебни заведения за болнична помощ в областта или за предприемане на други мерки по създаване, закриване или оптимизиране на лечебни заведения, както и становище за необходимостта от създаване на условия за предоставяне на конкретен вид грижи в областта - палиативни, интегрирани здравно-социални грижи в домашна среда или други, предвидени в нормативен акт.
На база на областните здравни карти се създава и актуализира съответно Националната здравна карта, с нея се предвижда да бъдат идентифицирани:
1. Областите с излишък и с недостиг от лекари и лекари по дентална медицина в извънболничната медицинска помощ и броят легла по видове и по нива на компетентност на болничните структури и да се извърши тяхното планиране, а също и планиране на лечебните заведения, осъществяващи високотехнологични методи на диагностика и лечение.
2. Конкретните потребности от лекари и болнични легла по видове и нива на компетентност, графично изображение на съществуващите лечебни заведения по видове, както и анализ на състоянието в областите, изразен и чрез отделни графични изображения за сравнението на отделните елементи: съществуващ и необходим брой лекари; съществуващ и необходим брой болнични легла по видове и по нива на компетентност; съществуващите и необходимите лечебни заведения, в които се прилагат високотехнологични методи за диагностика и лечение. С всички тези изменения и допълнения в закона се цели повишаване качеството на предоставяните здравни услуги.
В дискусията, представителите на лечебните заведения коментираха въпроса  дали при разработване на Указанията и Методиката за изготвяне здравната карта са отчетени освен демографските показатели и спецификата на района като заболеваемост, използването на наличната леглова база. Също така бе коментиран проблема с липсата на млади лекари специалисти в лечебните заведения и все големия брой работещи лекари пенсионери, за да бъдат спазени изискванията за  сключване на договори със Здравно осигурителната каса.
Г-н Михайлов изказа мнение, че е необходимо да бъдат отчетени и фактите, че районът е трансграничен,  преминаващ международен път, развит зимен туризъм, наличие университети, чиито студенти, макар и временно пребиваващи в областта, също получават здравни услуги.
„Надявам се с отговорният подход към изпълнение на ангажиментите ни да съумеем да актуализираме областна здравна карта съгласно измененията в закона, така чеда се гарантира максимално удовлетворение на потребностите на населението и на работещите в здравната система в нашата област“ -  каза в заключение г-н Михайлов