Република България
  • English (United Kingdom)
Начало От нас Областният управител отправи предложения до Министерството на здравеопазването

Областният управител отправи предложения до Министерството на здравеопазването

Предходната седмица областният управител Бисер Михайлов проведе работна среща с директорите на лечебни заведения и с представители на здравните институции на територията на област Благоевград, на която бяха разгледани всички становища от заинтересованите страни, във връзка с принципния проект на Националната здравна карта.
От всички становища е видно, че предложените промени в Проекта на Национална здравна карта не съответстват на приетата Областна здравна карта, съгласно утвърдената Методика от МЗ.
Както стана ясно и от предходната среща, приемането на така предложения проект ще доведе до несъответствия, които ощетяват болничната дейност на територията на област Благоевград. Така определеният брой легла за активно лечение по видове дейности е драстично намален и крайно недостатъчен за равномерно задоволяване на потребностите от болнично лечение на населението от Благоевградска област.
Предвид факта, че областта е трета по територия и шеста по население, от поставянето ѝ на предпоследно място по брой легла за активно лечение, е видно, че съществува абсолютна липса на съответствие на определените легла за активно лечение за област Благоевград спрямо тези за другите области.
След разглеждане на становищата от медицинските институции и отчитайки необходимостта от наложителна реформа в здравеопазването, Областният управител отправи следните предложения до Министерството на здравеопазването: за отделенията по Анестезиология и интензивно лечение да се определят допълнително 5 легла, за отделенията по Кардиология да се определят допълнително 20 легла, за хирургично лечение леглата да бъдат увеличени с още 6 броя, за отделенията по Ортопедия и травматология да се определят допълнително 10 легла и  за отделението по Лъчелечение да се определят 20 легла за медицински дейности, които да се планират на регионално ниво. 
В специализираната извънболнична медицинска помощ предложението е да се запази съществуващият брой лекари по специалностите неврохирургия – 1бр., съдова хирургия от 1бр., детска пневмология и фтизиатрия -1бр., очни болести 27 и медицинска онкология 2бр.
В допълнение Областният управител подчертава, че посредством направените предложения ще се гарантира равнопоставеност и достъп до здравни услуги за цялото население в област Благоевград, при достатъчна по обем, своевременна и качествена медицинска помощ