Република България
  • English (United Kingdom)
Начало От нас Висока оценка за Областна администрация като „Ефективен CAF потребител“

Висока оценка за Областна администрация като „Ефективен CAF потребител“

Областна администрация Благоевград е една от шестнадесетте администрации в страната, които пилотно въведоха  през 2017 г. Общата рамка за самооценка CAF, подкрепяни от Института по публична администрация. Европейската комисия препоръчва прилагането на CAF модела в структурите на публичната администрация поради неговите сериозни предимства.
Ръководството на администрацията, вярно на принципа да насърчава споделянето на добрите практики, подкрепи служителите при въвеждането на този иновативен подход. Целта бе да се надгради опитът на администрацията в прилагането на системния подход и разшири обхватът на системата за управление качеството, като се приложи моделът CAF.
Принципът, който е заложен в „Общата рамка за самооценка“  CAF е на база уменията, знанията и опита на служителите  в организацията да  се идентифицират силните страни и областите за подобрения в дейността. Оценките на екипа, съставен от служители на администрацията от всички нива и направления, бяха основа за съставянето на План за реализиране на мерките за подобрение, който областният управител утвърди.  С въвеждането на CAF Областна администрация Благоевград демонстрира пълната си ангажираност с процесите по усъвършенстване на организацията и подобряване на ефективността на администрацията чрез прилагането на съвременен подход на управление.
След проведения външен мониторинг върху приложената методика за внедряване на Общата рамка за самооценка и нивото на зрялост относно прилаганите принципи за управление на качеството, като оценката е 44 т. от максимални 45, на Областна администрация БЛагоевград е присъден Етикет „Ефективен CAF потребител“.
Сертификатът „Ефективен CAF потребител“ ще бъде официално връчен на церемония през месец октомври 2018 година.
 

Защита на личните данни