Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Профил на купувача
Профил на купувача

Договор за изпълнение РК-75/2014


Номер на договора РК-75
Предмет на договора Обучение за придобиване на ключови компетентности
Дата на договора 14.11.2014
Статус Възложен
процедура  към публикацията
Документи Договор РК-75/14.11.2014 г.
 

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка 2014-0001 от 05.09.2014 г.
Областна администрация обявява открита  процедура  за възлагане  на обществена  поръчка с предмет: “Специализирани обучения и обучения за развитие на ключови компетентности за служителите от Областна администрация - Благоевград”
Продължение...
 

Вътрешни правила по ЗОП


Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Областна администрация Благоевград

Утвърдени със Заповед на областния управител ОА-РК-425 от 03.11.2016 г.

Вътрешните правила за управление на цикъла на обществените поръчки определят реда в Областна администрация Благоевград за:
прогнозиране на потребностите от възлагане, включително за установяване на датите, към които трябва да са налице действащи договори за обществени поръчки;
  • планиране провеждането на процедурите, като се отчете времето за подготовка, провеждане на процедурите и сключване на договорите;
  • определяне на служителите, отговорни за подготовката на процедурите и реда за осъществяване на контрол върху тяхната работа;
  • получаването и съхраняването на заявления за участие, оферти и проекти и реда за определяне на състава и начина на работа на комисията за извършване на подбор на кандидатите и участниците за разглеждане и оценка на офертите;
  • сключване на договорите;
  • проследяване изпълнението на сключените договори и приемане на резултатите от тях;
  • действията при обжалване на процедурите;
  • документиране на всеки етап от цикъла на обществените поръчки;
  •  архивиране на документите, свързани с управлението на цикъла на обществените поръчки;
  • поддържане на профила на купувача. 


Страница 6 от 6