Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Процедури Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка

Обявление за обществена поръчка 2014-0001 от 05.09.2014 г.
Областна администрация обявява открита  процедура  за възлагане  на обществена  поръчка с предмет: “Специализирани обучения и обучения за развитие на ключови компетентности за служителите от Областна администрация - Благоевград” Предмет на настоящата обществена поръчка е „Специализирани обучения и обучения за развитие на ключови компетентности за служителите от Областна администрация – Благоевград”
Цел на поръчката - Общата цел е повишаване на компетенциите и професионализма на служителите от общата и специализираната администрация за по-ефективно и ефикасно постигане на стратегическите цели на Областна администрация Благоевград чрез развиване на практически умения за общуване на гръцки език.
Описание на дейностите - Поръчката включва организиране и провеждане на специализирано обучение на групи служители от общата и специализираната администрация на Областна администрация Благоевград - Обучение по гръцки език – нива А1 и А2 – за 30 участника (група от 15 участника за всяко ниво).
Документация:
  • Решение за откриване на процедура: виж туккъм АОП ;
  • Обявление за обществена поръчка: виж туккъм АОП ;
  • Документация за участие виж тук ;
  • Приложение 18 - Техническо задание виж тук ;
  • Приложение 22 - Показатели, относителна тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата виж тук ;
  • Приложения №№ от 1 до 17 и №№ 19,20,21 изтегли (rar).
Информация

19.11.2014 г.  Договор за изпълнение на обществената поръчка от 14.11.2014 г. и приложения
23.10.2014 г. - Решение за класиране на участниците
21.10.2014 г. -
Протокол № 5 от заседание на комисията
20.10.2014 г. -
Протокол № 4 от заседание на комисията
17.10.2014 г. - Писмо до участниците в процедурата - публично заседание на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите по обществената поръчка 
10.10.2014 г. -
Писмо до участниците в процедурата
08.10.2014 г. -
Протокол № 1 от публичното заседание на комисията
29.09.2014 г. - 
Допълнителни  пояснения по Техническото задание