Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Правила и формуляри

Вътрешни правила и процедура по Закона за достъп до обществена информация

Основните принципи при осъществяване правото на достъп до обществена информация са:
1. откритост, достоверност и пълнота на информацията;
2. осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;
3. осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;
4. защита на правото на информация;
5. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) защита на личните данни;
6. гарантиране на сигурността на обществото и държавата.

Вътрешни правила за достъп до обществена информация и процедура
  • Достъпът до обществена информация е безплатен. Заплащат се нормативно установените разходи съгл. Заповед № ЗМФ-1472 на Министъра на финансите от 29.11.2011 г. според вида на носителя;
  • Ако информация от обществения сектор е поискана за повторно използване във връзка с осъществяване на дейности, които са извън правомощията или функциите на обществената организация, се прилагат условията и заплащането, предвидени в ЗДОИ;
  • Ако информацията е поискана за повторно използване във връзка с осъществяване на дейности, които са извън правомощията ина администрацията, се прилагат условията и заплащането, предвидени в ЗДОИ.
Формуляри 

Формуляр на заявление за достъп до обществена информация и/или искане за предоставяне на информация за повторно използване: 

Формуляр на заявление/искане