Република България
  • English (United Kingdom)
Начало Правила и формуляри

Вътрешни правила и процедура по Закона за достъп до обществена информация

Основните принципи при осъществяване правото на достъп до обществена информация са:
1. откритост, достоверност и пълнота на информацията;
2. осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация;
3. осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена информация;
4. защита на правото на информация;
5. (изм. - ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.) защита на личните данни;
6. гарантиране на сигурността на обществото и държавата.

Вътрешни правила за достъп до обществена информация и процедура

Формуляри 

Формуляр на заявление за достъп до обществена информация и/или искане за предоставяне на информация за повторно използване: 

Формуляр на заявление/искане