REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

 
Брой постъпили заявления
Брой заявления, по които е предоставен пълен достъп
Брой заявления, по които е отказан достъп
Брой заявления, препратени по компетентност
Брой заявления, оставени без разглеждане
Брой на откази от заявителя от предоставения му достъп
Уведомления на заявителя за липса на обществена информация
7
3 0 3 1 0
0
 

Забележка: В заявлението, по което е предоставен частичен достъп е налице хипотеза на чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ, а именно при изрично несъгласие на третото лице, исканата обществена информация е предоставена в обем и по начин, който не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице.

Отчети ДОИ Menu

Лични данни

Отчети ДОИ Menu