Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация Благоевград-2020

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна администрация Благоевград-2019

Списък на категориите информация, подлежащи на класификация като служебна тайна

 
Регистри и информационни масиви, поддържани от администрацията  към страницата

Регистри поддържани от Областна администрация Благоевград в Open data BG към страницата

Списък на издадените актове в изпълнение на правомощията на областния управител към страницата

 

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ПЪТИ

Не са постъпили искания по ЗДОИ за информация, предоставяна повече от три пъти.