Republic of Bulgaria
  • Български (България)

Functions

According the to the nature of the activity, the administrative units in the district administration are divided into general and specialized administration.    

GENERAL ADMINISTRATION
Directorate “Administrative and legal services, finance and property management”:
•    приема и регистрира входящата служебна кореспонденция към адресатите, извежда и изпраща по предназначение изходящата кореспонденция и извършва външна и вътрешна куриерска дейност;
•    предоставя информация на граждани и организации за движението на преписките, когато това представлява законен интерес за тях, при спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за достъп до обществена информация;
•    систематизира и съхранява документите и другите материали на администрацията в съответствие с изискванията на Закона за Националния архивен фонд и Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите;
•    оказва правна помощ за законосъобразното осъществяване на правомощията на областния управител, осигурява процесуалното представителство пред органите на съдебната власт, изразява становища и разработва предложения за решаване на правни проблеми, свързани с функциите на областната администрация;
•    осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното обслужване на дейностите на специализираната администрация и осигурява съответствието на изготвяните актове с действащото законодателство;
•    разработва вътрешни правила за работна заплата в администрацията, за вътрешния трудов ред, за организацията на административното обслужване, за финансовото управление и контрол, както и други вътрешноведомствени актове, осигуряващи дейността на областния управител и на специализираната администрация;
•    води служебните досиета на служителите, издава и заверява служебни и трудови книжки;
•    изготвя поименното разписание на длъжностите и работните заплати;
•    обслужва финансово-счетоводно областната администрация;
•    подготвя предложения до Министерския съвет по проектобюджета и бюджета на областната администрация, включително за капиталови разходи;
•    изготвя месечни и годишни счетоводни ведомости и отчети;
•    изготвя месечни, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджетните и други сметки и фондове към областта;
•    контролира и анализира разходването на предоставените бюджетни и други средства, както и събирането и трансфера на приходите;
•    организира и осигурява управлението на имотите и вещите - държавна собственост, предоставени на областния управител за нуждите на областната администрация; изготвя предложения за ефективното управление на тези имоти и планира необходимите средства за поддържането и опазването им;
•    организира материално-техническото снабдяване;
•    обезпечава информационното осигуряване на администрацията;
•    подпомага областния управител при изпълнението на задълженията му във връзка с планирането и подготовката на областта за отбрана и организирането на отбранително-мобилизационната подготовка;
•    организира дейността на областния съвет по сигурност, подпомага взаимодействието му със Съвета по сигурността и осъществява взаимодействие с Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет;
•    подпомага осъществяването на правомощията на областния управител във връзка с поддържане зоната на граничните контролно-пропускателни пунктове;
•    осъществява процедури по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.
Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" изпълнява и други функции и задачи, възложени от областния управител.

SPECIALIZED ADMINISTRATION
Directorate “Administrative control, regional development and state property”:
•    подпомага осъществяването на контрол по изпълнение на задълженията, които произтичат от законите и от актовете на Президента на Република България и на Министерския съвет;
•    организира изпълнението на делегирани функции от съответните централни органи на изпълнителната власт;
•    организира подготовката и провеждането на административно-териториалните промени на територията на областта и извършва проверка по законосъобразността на исканията за извършване на административно-териториални промени на територията на областта; проверява изпълнението на законовите условия и ред и подготвя мотивирани предложения до областния управител;
•    изпълнява задачи, свързани с организационно-техническата подготовка на изборите;
•    координира и подпомага дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и отношенията им с общинските администрации;
•    координира и подпомага дейността на кметовете на общините при осъществяване на взаимодействието с областните дирекции "Полиция" по спазването на обществения ред и борбата с престъпността;
•    подпомага осъществяването на контрол по изпълнението от общинската администрация на делегирани функции от съответните органи на централната държавна власт;
•    осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на общини;
•    осигурява упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация на територията на областта в случаите, когато това е възложено на областния управител със закон или с друг нормативен акт;
•    подготвя документите по налагане на предвидените в закона и в другите нормативни актове административни наказания;
•    организира и участва в разработването и актуализирането на областната стратегия за развитие;
•    подпомага организационно-технически и експертно дейността на областния съвет за развитие;
•    набира и анализира информация за изпълнението на областната стратегия за развитие;
•    участва в разработването, организира и координира изпълнението на стратегии, планове, програми и проекти на територията на областта в съответствие с правомощията на областния управител;
•    координира и подпомага осъществяването на дейностите в областта на: строителството; транспортното обслужване и безопасността на движението; опазването на околната среда; културно-историческото наследство и културните дейности; изповеданията и юридическите лица с нестопанска цел, които извършват дейност, присъща на изповедание, или осъществяват религиозна или религиозно-просветна дейност; етническите въпроси;
•    поддържа връзки с международни организации, с региони и области в други държави, разработва и реализира съвместни проекти;
•    осъществява дейностите за изпълнение на функциите на областния управител по устройство на територията;
•    осигурява правните и фактическите действия по придобиването, разпореждането и управлението на държавното имущество на територията на областта в рамките на предоставените на областния управител правомощия;
•    осъществява действията по съставянето на актовете за държавна собственост, отписването на имоти - държавна собственост, и отбелязването във вече съставени актове;
•    води актовите книги и регистри на имотите - държавна собственост, на територията на областта по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството;
•    води на отчет имотите - държавна собственост, на територията на областта, които се управляват от областния управител;
•    осигурява защита на държавните интереси при неправомерно ползване на държавни имоти от физически и юридически лица на територията на областта;
•    осъществява процедури по реституционни закони;
Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" изпълнява и други функции и задачи, произтичащи от нормативен акт или от заповед на областния управител.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД
Дейността на областната администрация се осъществява от държавни служители и от служители по трудово правоотношение. Служителите в областната администрация осъществяват своята дейност в съответствие със Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Административнопроцесуалния кодекс, Наредбата за общите правила за организацията на административното обслужване и другите нормативни актове. Всички постъпващи документи до областния управител се регистрират в деловодството. При регистрацията се извършва проверка за наличието на посочените в тях материали и се образува служебна преписка. Всички служебни преписки подлежат на насочване според адресата или съдържанието им. Областният управител, заместник областните управители и главният секретар разпределят служебните преписки, насочени към тях, с резолюция до съответните ръководители на административните звена. Изходящите от областта документи се съставят в не по-малко от два екземпляра, като оставащият в деловодството за съхранение екземпляр съдържа инициалите и подписа на служителя, който го е изготвил, на ръководителя на съответното административно звено, като се посочва датата.