Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Committees

Областни комисии

СФОРМИРАНИ ОБЛАСТНИ КОМИСИИ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С  АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР – гр. БЛАГОЕВГРАД

Наименование 
 
Председател 
 
Комисия за разглеждане на предложения за промени в републиканската и областната транспортни схеми  още...  Областен управител
Епизоотична комисия за област с административен център Благоевград още...  Областен управител
Постоянна комисия за поддържане проводимостта на речните русла на реките на територията на Област Благоевград  Заместник областен управител
Комисия по заетост още...  Областен управител
 
Областна комисия "Военни паметници"   още...  Областен управител
Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб още...  Заместник областен управител
Областна комисия по безопасност на движението по пътищата за Област Благоевград още ...  Областен управител
Областна комисия по обществен ред и сигурност за област с административен център Благоевград още ... Областен управител
Комисия за работа с постъпили предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури още ...
 Заместник областен управител