Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Plans

Цели на Областтна администрация Благоевград за 2018 г.

 Годишни цели на Областна администтрация Благоевград за 2018 г., утвърдени със заповед на областния управител

Виж тук

 

Цели на Областна администрация Благоевград за 2017 г.

Областният управител, със Заповед № ОА-РК-36 от 30 януари 2017 г., утвърди Целите на Областна администрация Благоевград за 2017 г.

Цели на Областна администрация Благоевград за 2017 г.
   

Цели на Областна администрация Благоевград за 2015 г.

Съгласно чл. 33а и чл. 63 от Закона за администрацията Областният управител Бисер Михайлов утвърди годишните цели на Областна администрация Благоевград за 2015 г. в съотвествие със стратегическите цели.

Цели на Областна администрация Благоевград за 2015 г. 
 

Програма за постигане на прозрачност в публичните дейности и превенция от корупция 2014-2018 г.

УТВЪРДИЛ
БИСЕР МИХАЙЛОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Програма
на Областна администрация Благоевград
за постигане на прозрачност в публичните дейности и превенция от корупция 2014-2018 г.


ВИЗИЯ: ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД РАБОТИ В ИНТЕРЕС НА ГРАЖДАНИТЕ И ГАРАНТИРА ПРОЗРАЧНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ В ДЕЙНОСТТА СИ
ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА: ЗАКОННОСТ; ДЕМОКРАТИЧНОСТ; ЧЕСТНОСТ И ОТГОВОРНОСТ; ПРОЗРАЧНОСТ И НЕДОПУСКАНЕ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ.
ПРИОРИТЕТ: ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛИТИКА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНА И ИНФОРМАЦИОННА АНТИКОРУПЦИОННА СРЕДА ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ ИНСТИТУЦИИТЕ И НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР

Цел 1: Разширяване на сътрудничеството  между  държавните  институции,  гражданското общество, медиите и бизнеса на територията на областта за провеждане на политика за превенция на корупцията.
Цел. 2: Утвърждаване ролята на Областния съвет за превенция и противодействие на корупцията в дейностите по провеждане на политиката на прозрачност на институциите и противодействие на корупционните практики и прояви.
Цел 3: Повишаване на  информираността на гражданите за механизмите за противодействие на корупцията.
Цел 4: Провеждане на политика за насърчаване на гражданите за включването им в процесите на противодействие на прояви на корупция и корупционни практики
Цел 5: Управление на рисковете и мониторинг на контролите относно прояви на корупция и корупционни практики в Областна администрация

ПРИОРИТЕТ: ПРИЛАГАНЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА НА ГРАЖДАНИТЕ ДО ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ, ЗА ОПТИМИЗИРАНЕ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Цел 6: Подобряване на информираността на гражданите за регистрите, които администрацията поддържа, и осигуряване на достъп чрез технологични и ясно регламентирани процедури на административните услуги.
Цел 7: Разширяване на каналите за достъп до административни услуги и за информация относно регистрирани преписки, процедури и др.
Цел 8: Осигуряване на пълна информираност за потребителите на услуги, относно процедури, срокове, такси и др.
Цел 9: Осигуряване на обратна връзка с потребителите на услуги и въвеждане на коригиращи действия за подобряване на процесите.

ПРИОРИТЕТ: ПРОЗРАЧНОСТ НА ПУБЛИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ ОТ КОРУПЦИОННИ ПРАКТИКИ

Цел 10: Пълна прозрачност в администрацията относно структура, функции и цялостната дейност на администрацията.
Цел 11: Подобряване на информираността на обществото за решенията на областния управител и работата на администрацията.
Цел 12:  Ефективно и прозрачно усвояване на средствата по проекти, финансирани от фондове на Европейския съюз
Цел 13: Осигуряване на пълна прозрачност в провежданите процедури по обществени поръчки чрез Агенцията за обществени поръчки и сайта на администрацията.
Цел 14: Прилагане на политиката за конкурсното начало в подбора на служители и осигуряване на прозрачност в провежданите конкурси.
Цел 15: Ефективно управление и контрол на процесите по предотвратяване конфликт на интереси в администрацията.
 
   

Plan

Plan for define and implement the priority purpose of Regional Administration - Blagoevgrad 2008
The plan for define and implement the priority purpose of Regional Administration - Blagoevgrad 2008 is established pursuant to Art.33a of the Administration act in relation to item 3.2.
Read more...