REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

 • 1 Инициатива за отбелязване 75 години от спасяването на българските евреи - Разлог
 • 2 Завърши изпълнение на проект по Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България-Македония с пресконференция и откриване на реновираната сграда на администрацията
 • 3 Първо място сред областните администрации в престижната класация на Програма „Достъп до информация“
 • 4 Завърши въвеждането на Европейски модел „Обща рамка за оценка“ – CAF
 • 5 Областният управител на област Благоевград проведе работна среща с кметовете
 • 6 Първо заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия
 • 7 Втори етап от въвеждането на Европейския модел Обща рамка за оценка – CAF
 • 8 Областният управител проведе заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК
 • Инициатива за отбелязване 75 години от спасяването на българските евреи - Разлог

 • Завърши изпълнение на проект по Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България-Македония с пресконференция и откриване на реновираната сграда на администрацията

  Областният управител Бисер Михайлов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и Сухейл Фазлиу – министър на местното самоуправление на Република Македония откриха на реновираната сграда на Областна администрация Благоевград, финансирана от Програма за трангранично сътрудничество Interreg България-Македония.
  Read More
 • Първо място сред областните администрации в престижната класация на Програма „Достъп до информация“

  Администрацията ни е една от четирите администрации в страната, която е изпълнила всички критерии за публичност на информация по Закона за достъп до обществена информация и Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.Оценката на обществото в лицето на неправителствения сектор е изключително важна за нас и сме удовлетворени от това, че през 2018 година сме на първо място сред областните администрации в класацията на Програма „Достъп до информация“ (ПДИ). Програма „Достъп до информация“ е с повече от 20-годишен опит в проучването на нивото на публичността на администрациите и провеждане на кампании за подобряване състоянието на достъпа до информация.
  Read More
 • Завърши въвеждането на Европейски модел „Обща рамка за оценка“ – CAF

  Приключи важен етап от въвеждането на иновативна практика в администрацията. Работна група, определена със заповед на областния управител, достигна до консенсусни оценки по всички 28 подкритерии от Общата рамка за самооценка (CAF).Утвърдените от областния управител мерки са реалистични и насочени към повишаване на ефективността на администрацията и повишаване на организационната култура и работна среда. Областна администрация Благоевград пристъпва към изпълнение на мерките, като в плана за включени седем „бързи победи“, като целта е да бъдат реализирани в рамките на текущата календарна година.
  Read More
 • Областният управител на област Благоевград проведе работна среща с кметовете

  Областният управител област Благоевград Бисер Михайлов проведе днес работна среща с кметовете на общините (Банско, Гоце Делчев, Разлог, Петрич и Сандански), в които (където) ще се провеждат публични събития по повод 10 годишнината от членството на България в ЕС.

  Read More
 • Първо заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

  Областният управител Бисер Михайлов назначи Областен съвет за намаляване на риска от бедствия в област Благоевград (ОСНРБ) със заповед № ОА-ОМП – 212/15.06.2017 г. Основна цел на Съвета е организиране и контролиране изпълнението на превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия на територията на област Благоевград..

  Read More
 • Втори етап от въвеждането на Европейския модел Обща рамка за оценка – CAF

  В администрацията тече вторият етап от въвеждането на Европейски модел Обща рамка за оценка – CAF по проект на Института по публична администрация (ИПА).

  Read More
 • Областният управител проведе заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК

  На 21.02.2018 г. се проведе редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград, на което бяха приети годишен отчет за дейността на Асоциацията за 2017 г., отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г. и бюджет на Асоциацията за 2018 г.
  Read More

bg presedencylogo

au baner

online baner

anti baner

vik baner

pos

 • Достъп до обществена информация

  Достъпът до обществена информация е регламентиран в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и предоставяне на информация за повторно използванеСъгласно чл. 41 от Конституцията на Република България, всеки има право да търси, получава и разпространява информация, като осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани...

  Read More
 • Доволни ли сте от предоставената Ви информация в Центъра за административно обслужване и/или на интернет страницата на Областна администрация Благоевград?

  Участвайте в настоящата анкета, чиято цел е да се определи оценката на гражданите за качеството на обслужване, начинът на получаване на информация, времето за обслужване в ЦАО, възприемането на поведението на служителите.

  Read More
 • Защита на личните данни

  Ръководството на Областна администрация Благоевград се ангажира да спазва Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), прилагайки Политика за защита на личните данни. Ръководството гарантира необходимата степен на конфиденциалност, цялостност и достъпност до информационните активи, осигуряващи процесите на събиране и обработване на личните данни във връзка с дейностите по обработване.
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
img 1

Втори етап - Европейския модел Обща рамка за оценка – CAF Научи повече

img 2

Нов модел за управление на качеството - CAF Научи повече

img 3

„Най-прозрачна областна администрация“ за 2015 г. Научи повече

 

Награди

prozrachna oa

1 transparent2015

plaket2014

Областна администрация Благоевград

Нормативни актове

Нормативни актове, наредби и вътрешни правила
Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) поддържа  за всички администрации следната информация: Администрацията и ръководство; Административни услуги; Обявления за конкурси  и  нормативна уредба за административните услуги.към ИИСДАНормативни актове, регламентиращи дейността на Областния управител и областната администрация и нормативни документи, определящи правата на клиентите на административни услуги:

 •     Конституция на Република България;
 •     Административнопроцесуален кодекс;
 •     Закон за администрацията pdf ;
 •     Устройствен правилник на областните администрации pdf ;
 •     Закон за административните нарушения и наказания ;
 •     Закон за държавната собственост  pdf;
 •     Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост pdf ;
 •     Закон за достъп до обществена информация pdf;
 •     Закон за защита на личните данни pdf ;
 •     Закон за защита от дискриминацията pdf;
 •     Закон за защита на класифицираната информация;
 •     Закон за електронния документ и електронния подпис;
 •     Кодекс за поведение на служителите в държавната администрацията ;
 •    Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол на стопанската дейност.
 •     Закон за отговорността на държавата и общините за вреди pdf ;
 •     Закон за електронното управление и наредбите към него;
 •     Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица pdf ;
 •     Закон за обезщетяване на собственици на одържавени имоти pdf ;
 •     Закон за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления;
 •     Закон за обществените поръчки pdf;
 •     Закон за устройство на територията;
 •     Закон за общинската собственост;
 •     Закон за регионалното развитие pdf ;
 •     Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
 •     Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
 •     Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор;
 •     Изборен кодекс pdf

Наредби


1. Наредба за административното обслужване pdf
2. Наредба за прилагане на чл.4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица  pdf
3. Наредба за провеждане конкурсите на държавните служители  pdf
4. Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили
Вътрешни нормативни актовеpdf

 •     Вътрешни правила за етично поведение на служителите в Областна администрация - Благоевградpdf
 •     Вътрешни правила за организация и дейността на комисията за работа с предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсманаpdf
 •     Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Областна администрация Благоевградpdf
 •     Вътрешни правила за студентските стажове в Областна администрация Благоевградpdf

Home Menu