Republic of Bulgaria
 • Български (България)
Home Reports and statements Reports Резултати от административния контрол за 2013 г. и 2014 г.

Резултати от административния контрол за 2013 г. и 2014 г.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

НА ВЪРНАТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ОС ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА АКТОВЕТЕ И ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНИТЕ ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ ЗА 2013 г. И 2014 г.

Във връзка с упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2014 г. областният управител е упражнил административен контрол върху 3974 за 2013 г. и 3423 решения за 2014 г., приети от общинските съвети.

Резултати от административния контрол, упражнен върху решенията на общинските съвети за 2013 г.

 • Общ брой проверени решения на общинските съвети за 2013 г. - 3974
 •  
 • Брой на върнатите решения за преразглеждане от общинските съвети на общините в областта - 281
 •  
 • Брой преразгледани  в  срок  от  върнатите  за преразглеждане решения - 89
 •  
 • Спрените от ОУ решения на ОС за 2013 г. - 118
 •  
 • Потвърдените от съда заповеди на ОУ за спиране на решения на ОС спрямо общия брой спрени решения на ОС – 117
 •  
 
Резултати от административния контрол, упражнен върху решенията на общинските съвети за 2014 г.


 • Общ брой проверени решения на общинските съвети за 2014 г. – 3 423
 •  
 • Брой на върнатите решения за преразглеждане от общинските съвети на общините в областта – 226
 •  
 • Брой преразгледани  в  срок  от  върнатите  за преразглеждане решения -180
 •  
 • Спрените от ОУ решения на ОС за 2014 г. - 47
 •  
 • Делът на потвърдените от съда заповеди на ОУ за спиране на решения на ОС спрямо общия брой спрени решения на ОС за 2014 г. е 90%.
 •  
На база резултатите от упражнения административен контрол са изведени данни за относителния дял на върнатите решения, приети от общинските съвети, по общини:Относителен дял на върнатите решения спрямо взетите от съответния общински съвет за 2013 г. и 2014 г.