Republic of Bulgaria
 • Български (България)
Reports

Окончателен доклад за изпълнението на ОСР на област Благоевград 2007-2013

Настоящият окончателен доклад за изпълнението на ОСР на област Благоевград 2007-2013 г. е изготвен от екип на Консепта БП ЕООД в изпълнение на договор № РР 71/28.10.2014 г. с предмет: “Изготвяне на последваща оценка за изпълнението на областна стратегия за развитие на област Благоевград”.

Окончателен доклад за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Благоевград 2007-2013
 

Доклад за Областна администрация Благоевград за 2014 г.

Областният управител утвърди Доклад за дейността на Областна Администрация Благоевград за 2014 г. Докладът обхваща периода 01.01.2014 – 31.12.2014 г, като отчита дейностите, извършени от администрацията свързани с упражняването на правомощията на областния управител.
 Административен контрол – контрол на решенията на общинските съвети и актове на кметове на общини на територията на областта;
Регионално развитие и териториално устройство – напредък по изпълнението на Областната стратегия за развитие, организация на дейността на областните съвети и комисии, проекти и програми; координация и организиране на изработването на плановете по пар. 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, процедури по ЗУТ, административно обслужване по ЗУТ.
Държавна собственост – разпореждания с имоти държавна собственост, актуване и деактуване;
Правно обслужване и процесуално представителство, управление на собствеността;
Административно и информационно обслужване;
Управление на човешките ресурси.
Доклад за 2014 г.
 
 

Годишен мониторингов доклад за 2014 г. на Областна стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015)- Област Благоевград

Системата за мониторинг и оценка е ключов инструмент за развитие на политики и програми в социалната сфера и особено - за дългосрочни и комплексни интервенции като Областната стратегия за развитие на социалните услуги.
Мониторингът се фокусира върху напредъка при постигането на целите и използването на ресурсите, управлението на съответните процеси, включително управлението на риска, перспективите за устойчивост и необходимите корективни мерки.
Общата цел на системата за мониторинг и оценка е да гарантира развитието и подобряването на стратегиите и политиките в социалната сфера.

Годишен мониторингов доклад  за  2014 г. на Областна стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015)- Област Благоевград
 

Резултати от административния контрол за 2013 г. и 2014 г.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

НА ВЪРНАТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ОС ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА АКТОВЕТЕ И ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНИТЕ ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ ЗА 2013 г. И 2014 г.

Във връзка с упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2014 г. областният управител е упражнил административен контрол върху 3974 за 2013 г. и 3423 решения за 2014 г., приети от общинските съвети.

Резултати от административния контрол, упражнен върху решенията на общинските съвети за 2013 г.

 • Общ брой проверени решения на общинските съвети за 2013 г. - 3974
 •  
 • Брой на върнатите решения за преразглеждане от общинските съвети на общините в областта - 281
 •  
 • Брой преразгледани  в  срок  от  върнатите  за преразглеждане решения - 89
 •  
 • Спрените от ОУ решения на ОС за 2013 г. - 118
 •  
 • Потвърдените от съда заповеди на ОУ за спиране на решения на ОС спрямо общия брой спрени решения на ОС – 117
 •  
 
Резултати от административния контрол, упражнен върху решенията на общинските съвети за 2014 г.


 • Общ брой проверени решения на общинските съвети за 2014 г. – 3 423
 •  
 • Брой на върнатите решения за преразглеждане от общинските съвети на общините в областта – 226
 •  
 • Брой преразгледани  в  срок  от  върнатите  за преразглеждане решения -180
 •  
 • Спрените от ОУ решения на ОС за 2014 г. - 47
 •  
 • Делът на потвърдените от съда заповеди на ОУ за спиране на решения на ОС спрямо общия брой спрени решения на ОС за 2014 г. е 90%.
 •  
На база резултатите от упражнения административен контрол са изведени данни за относителния дял на върнатите решения, приети от общинските съвети, по общини:Относителен дял на върнатите решения спрямо взетите от съответния общински съвет за 2013 г. и 2014 г.

 

Анализ на удовлетвореността на потребителите на услуги - 2014

В изпълнение на Наредбата за административното обслужване и Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Областна администрация Благоевград, периодично се провежда проучване на удовлетвореността на гражданите от административното обслужване в администрацията. Анкетното проучване е проведено м. юни в Центъра за административно обслужване на Областна администрация Благоевград, на база на което е извършен анализ на резултатите. Анализ 2014 г.
 

Годишен мониторинг на стратегията за развитие на социалните услуги

 
Годишен мониторингов доклад за 2013 г.
на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 - Област Благоевград
Системата за мониторинг и оценка е ключов инструмент за развитие на политики и програми в социалната сфера и особено - за дългосрочни и комплексни интервенции като Областната стратегия за развитие на социалните услуги.
Мониторингът се фокусира върху напредъка при постигането на целите и използването на ресурсите, управлението на съответните процеси, включително управлението на риска, перспективите за устойчивост и необходимите корективни мерки.
Общата цел на системата за мониторинг и оценка е да гарантира развитието и подобряването на стратегиите и политиките в социалната сфера.
Годишен мониторингов доклад за 2013 г.
 

Анализ на административното обслужване за 2013 г.

В изпълнение на Наредбата за административното обслужване и Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Областна администрация Благоевград, периодично се провежда проучване на удовлетвореността на гражданите от административното обслужване в администрацията. През първото полугодие на 2013 г. проучването е извършено на база анкетно проучване в Центъра за административно обслужване в администрацията. Доклад от проучване на удовлетвореността 
 

Доклад междинна оценка на Областна стратегия за развитие 2005-2015

Доклад междинна оценка на Областна стратегия за развитие на област с административен  център Благоевград  2005–2015 г.
Докладът е изготвен в изпълнение на Договор № 26/01.12.2010 г. между Областна администрация на Област Благоевград и НЦТР ЕАД за „Изготвяне на междинна оценка (МО) на Областната стратегия за развитие (ОСР) на област с административен център Благоевград  „2005-2015 г.”
Целта на междинната оценка е да подпомогне цялостното управление на ОСР, нейното актуализиране и ако е необходимо – нейното преориентиране, а също и осигуряване на информация за подобряване на изпълнението на стратегията и в частност - подобряване на координацията.
Доклад междинна оценка  930 кБ
 

Доклад за проучване на удовлетвореността на гражданите от административното обслужване 2012 г.

В изпълнение на Наредбата за административното обслужване, Вътрешните правила за организация на административното обслужване и внедрената Система за качество и информационна сигурност в Областна администрация Благоевград, периодично се провежда проучване на удовлетвореността на гражданите от административното обслужване в администрацията. През първото полугодие на 2012 г. проучването е извършено на база анкетно проучване в Центъра за административно обслужване в администрацията, извършен е енализ на резултатите и на 30.05.2012 г. е утвърден Доклад  от проучването .
 


Page 2 of 2