Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Reports and statements Statements Административен контрол м. юли 2011

Административен контрол м. юли 2011

За периода 01.07.2011г.–31.07.2011г., при осъществяването на административния контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на област Благоевград е върнал за ново обсъждане общо 8 решения на общинските съвети и е отнесъл за оспорване пред Административен съд – гр. Благоевград 1 решениe.
В началото на отчетния период Областният управител на област Благоевград оспори пред Административен съд – Благоевград решението, с което Общински съвет – гр. Сандански направи опит да прехвърли безвъзмездно на Николай Паласчев 80 кв. м. от парка, който представлява публична общинска собственост.  Със своя Заповед № ОА-АК-437/06.07.2011 г. Областният управител на област Благоевград върна за ново обсъждане решение № 988 от Протокол № 46 на Общински съвет – гр. Кресна. Върнатото решение касае предоставянето за безвъзмездно ползване за срок от 10 г. на местния футболен клуб „Перун” на имот, представляващ стадион, ведно със съблекалня. Обектът на решението представлява спортно съоръжение и може да се предостави за безвъзмездно ползване след съгласуване с министъра на физическото възпитание и спорта. Именно липсата на съгласувателно становище от МФВС води до незаконосъобразност на така взетото решение.
 На 18.07.2011 г. Областният управител върна за ново обсъждане и решение, с което Общински съвет – гр. Сандански гласува, на основание §78, ал. 2 от ЗОС, неправомерно удължаване срока на договор за отдаване под наем на терен общинска собственост, находящ се на в гр. Сандански, бул. „Свобода” №1. Основанието, на което е прието решението, е абсолютно неприложимо, а самото удължаване на договори за отдаване под наем на имоти – общинска собственост е напълно незаконосъобразно.
 Със своя заповед от 13.07.2011 г. бе върнато и Решение № 609 от Протокол №37/23.06.2011 г. на Общински съвет – гр. Петрич. С цитираното решение са приети изменения и допълнения в Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет. В случая общинският съвет не се е съобразил с изискванията на Закона за нормативните актове, а именно проектът за изменение и допълнение на Наредбата да бъде публикуван на Интернет страницата на общината като по този начин да бъде дадена възможност на заинтересованите граждани и организации да направят своите възражения и/или предложения по така направените изменения и допълнения.
Върнато за ново обсъждане е и Решение №579 от Протокол №40/30.06.2011 г. на Общински съвет – Хаджидимово. Дадено е съгласие да бъде отдаден под наем чрез публичен търг с явно наддаване част от имот публична общинска собственост за поставяне на временен търговски обект с площ от 20 кв. м. Решението е прието в нарушение на чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията. Разрешението за поставяне на преместваемите обекти върху общински имоти се издава въз основа на схема за поставяне, одобрена от главния архитект на общината. С нея се определя предназначението на обекта, местонахождението му, площта и т.н. На следващо място ВТО-и се поставят по ред, установен с наредба на съответния общински съвет. В община Хаджидимово няма приета наредба на основание чл. 56 от ЗУТ. Липсва и утвърдена схема за поставяне на преместваеми обекти, която да е съгласувана с РСПАБ, КАТ, дружествата доставчици на вода, ел. енергия и др.