Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Statements

Административен контрол върху решенията на ОбС 2014 г.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ВЪРНАТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ОС ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА АКТОВЕТЕ И ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНИТЕ ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ

 

Във връзка с упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация за периода от 01.01.2014 г. до 26.11.2014 г. областният управител е упражнил административен контрол върху 3139 решения, приети от общинските съвети.
От прегледаните решения са върнати за ново разглеждане 213 бр. и са оспорени пред Административния съд 47 бр.
Общият брой проверени, върнати и оспорени решения, приети от общинските съвети за периода:

Read more...
 

Административен контрол м. април 2014

ОТЧЕТ
за общия брой проверени, върнати и оспорени решения от протоколи на общинските съвети от Благоевградска област от проведени заседания през месец април 2014 г.

 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРОЙ ПРОВЕРЕНИ РЕШЕНИЯ БРОЙ ВЪРНАТИ РЕШЕНИЯ БРОЙ ОСПОРЕНИ РЕШЕНИЯ
Банско 47 - -
Белица - - -
Благоевград 55 - 1
Гърмен 24 - -
Гоце Делчев - - -
Кресна 22 - -
Петрич 25 - -
Разлог 25 - -
Сатовча 16 - -
Сандански 43 1 -
Симитли 52 - -
Струмяни - - -
Хаджидимово 5 - 2
Якоруда 22 1 -
  Общо: 336 Общо: 2 Общо: 3
Справката е към 29.04.2014 г.
 
Хипотези на незаконосъобразност на решенията
Приеманите от общинските съвети решения за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, следва да бъдат съобразени със срока, визиран в разпоредбата на чл. 14, ал. 3 от ЗОС. Посоченатаимперативна норма предвижда, че срокът за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост не може да бъде по-дълъг от 10 г., т.е. държането не може да надхвърля срока на придобивната давност. Ето защо, с изтичането на срока на договора за наем, наемното правоотношение се погасява, т.е. не се преобразува от срочно в безсрочно. За да бъде продължено ползването на съответния имот от лицето, посочено като наемател, е необходимо да възникне ново наемно правоотношение, т.е. да бъде сключен нов договор за наем между кмета на общината и посоченото като наемател лице, при спазване на специалните разпоредби на закона.
Read more...
 

Контрол върху решенията на общинските съвети

Областният управител е упражнил административен контрол върху 630 бр. приети от общинските съвети решения от началото на годината до 10.03.2014 г.
От прегледаните решения са върнати за ново разглеждане 26 бр. и са оспорени пред Административния съд 3 бр.  Незаконосъобразността на решенията се изразява в нарушаване на разпоредбите на  чл. 45и, ал. 2 от ППЗСПЗЗ – решения, с които съответния общинските съвети дават съгласие да бъде променен начинът на трайно ползване на пасищата и мерите, разположени на територията на съответната община. Често се нарушава и разпоредбата на чл. 8, ал. 9 от ЗОС - в изпълнение на стратегията по чл. 8, с която общинските съвети приемат годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, по предложение на кмета на общината, също така и разпоредбата на чл. 14, ал. 8 от ЗОС – при провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински имоти – публична общинска собственост. Много често към административните преписки по приемане на решенията, общинските съвети не изпращат всички материали /документи/, относими към конкретния случай, което затруднява работата на експертите.
Областният управител изразява своята категоричност по отношение на своите експерти да са извършили всичко необходимо да съберат липсващата информация и на това основание да се връщат в краен случай съответните решения.
 

Отчет за изпълнение на целите за 2013 г.

Съгласно чл. 33а и 63 от Закона за администрацията Областният управител утвърди Отчета за изпълнение на целите за 2013 г. на Областна администрация Благоевград.

Отчет за изпълнение на целите за 2013 г.
 

Административен контрол месец юли 2012 г.

За периода 1.07.2012 г. – 31.07.2012 г., при осъществяване на административен контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на Област Благоевград  - Костадин Хаджигаев върна за ново обсъждане общо 9 решения и оспорва и отнася за отмяна пред Административен съд – Благоевград  - 7.
Read more...
 

Административен контрол месец юни 2012 г.

За периода 1.06.2012 г. – 2.07.2012 г., при осъществяване на административен контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на Област Благоевград - Костадин Хаджигаев върна за ново обсъждане общо 22 решения и оспорва и отнася за отмяна пред Административен съд – Благоевград - 1 от тях.
               
Read more...
 

Административен контрол месец май 2012 г.

За периода 1.05.2012 г. – 1.06.2012 г., при осъществяване на административен контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на Област Благоевград Костадин Хаджигаев върна за ново обсъждане общо 3 решения и оспорва и отнася за отмяна пред Административен съд – Благоевград - 4 (четири) решения.
Read more...
 

Административен контрол месец април 2012 г.

За периода 1.04.2012 г. – 1.05.2012 г., при осъществяване на административен контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на Област Благоевград - Костадин Хаджигаев върна за ново обсъждане общо 25 решения и оспорва и отнася за отмяна пред Административен съд – Благоевград - 3 (три) Решения.
Read more...
 

Административен контрол месец февруари 2012 г.

За периода 1.02.2012 г. – 1.03.2012 г., при осъществяване на административен контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на Област Благоевград - Костадин Хаджигаев върна за ново обсъждане общо 23 решения и оспорва и отнася за отмяна пред Административен съд – Благоевград, 1 (едно)  Решение на Общински съвет – гр. Хаджидимово.
Областният управител върна за ново обсъждане 3 (три) решения на Общински съвет Благоевград, както следва: 
Решение №127 от 27.01.2012 г. за прекратяване на съсобственост между Община Благоевград, Аврам Войнов Новоселски и Иван Войнов Новоселски в урегулиран поземлен имот,  в нарушение на ЗОС, чл.8, ал.9 от разпоредбата. Докато Общински съвет Благоевград не включи Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2012 г., не може да извършва действия по управление и разпореждане с имоти – общинска собственост;  
Read more...
 

Административен контрол м. октомври 2011

За периода 01.10.2011 г. – 31.10.2011 г., при осъществяването на административния контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на област с административен център град Благоевград е върнал за ново обсъждане общо 2 решения на общинските съвети и е отнесъл за оспорване пред Административен съд – гр. Благоевград 24 решения.
         Със своя Заповед № ОА-АК-594/04.10.2011 г. Областният управител на област Благоевград върна за ново обсъждане Решение № 611 от Протокол № 42/14.09.2011 г. на Общински съвет – гр. Хаджидимово.
Read more...
 


Page 2 of 3