Republic of Bulgaria
 • Български (България)
Home Reports and statements
Reports and statements
 

Годишен мониторинг на стратегията за развитие на социалните услуги

 
Годишен мониторингов доклад за 2013 г.
на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 - Област Благоевград
Системата за мониторинг и оценка е ключов инструмент за развитие на политики и програми в социалната сфера и особено - за дългосрочни и комплексни интервенции като Областната стратегия за развитие на социалните услуги.
Мониторингът се фокусира върху напредъка при постигането на целите и използването на ресурсите, управлението на съответните процеси, включително управлението на риска, перспективите за устойчивост и необходимите корективни мерки.
Общата цел на системата за мониторинг и оценка е да гарантира развитието и подобряването на стратегиите и политиките в социалната сфера.
Годишен мониторингов доклад за 2013 г.
 

Отчет по дейност "Държавна собственост"

Справка дейност „Държавна собственост“
за периода 01.01.2011 – 21.06.2011
В областта на управление и стопанисване на държавната собственост са извършени следните дейности:
За периода от 01.01.2011 година до 21.06.2011 година са издадени 41 акта за държавна собственост , в т.ч. 4 броя актове за публична държавна собственост.
Издадени удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост (обстоятелствена проверка) - 611 броя.
Издадени удостоверения за наличие или липса на реституционни претенции- 17 броя.
Изготвени са 12 заповеди за отписване на имоти от актовите книги за държавна собственост.
Издадени заповеди за продажба на имоти - частна държавна собственост, след приключени процедури по реда на ЗДС и ППЗДС - 3 броя.
Издадени заповеди за изземване по реда на чл. 80 от ЗДС - 4 броя.
Издадени заповеди за отдаване под наем на имоти държавна собственост – 3 броя.
 

Доклад за проучване на удовлетвореността на гражданите от административното обслужване 2012 г.

В изпълнение на Наредбата за административното обслужване, Вътрешните правила за организация на административното обслужване и внедрената Система за качество и информационна сигурност в Областна администрация Благоевград, периодично се провежда проучване на удовлетвореността на гражданите от административното обслужване в администрацията. През първото полугодие на 2012 г. проучването е извършено на база анкетно проучване в Центъра за административно обслужване в администрацията, извършен е енализ на резултатите и на 30.05.2012 г. е утвърден Доклад  от проучването .
 

Доклад междинна оценка на Областна стратегия за развитие 2005-2015

Доклад междинна оценка на Областна стратегия за развитие на област с административен  център Благоевград  2005–2015 г.
Докладът е изготвен в изпълнение на Договор № 26/01.12.2010 г. между Областна администрация на Област Благоевград и НЦТР ЕАД за „Изготвяне на междинна оценка (МО) на Областната стратегия за развитие (ОСР) на област с административен център Благоевград  „2005-2015 г.”
Целта на междинната оценка е да подпомогне цялостното управление на ОСР, нейното актуализиране и ако е необходимо – нейното преориентиране, а също и осигуряване на информация за подобряване на изпълнението на стратегията и в частност - подобряване на координацията.
Доклад междинна оценка  930 кБ
 

Контрол върху решенията на общинските съвети

Областният управител е упражнил административен контрол върху 630 бр. приети от общинските съвети решения от началото на годината до 10.03.2014 г.
От прегледаните решения са върнати за ново разглеждане 26 бр. и са оспорени пред Административния съд 3 бр.  Незаконосъобразността на решенията се изразява в нарушаване на разпоредбите на  чл. 45и, ал. 2 от ППЗСПЗЗ – решения, с които съответния общинските съвети дават съгласие да бъде променен начинът на трайно ползване на пасищата и мерите, разположени на територията на съответната община. Често се нарушава и разпоредбата на чл. 8, ал. 9 от ЗОС - в изпълнение на стратегията по чл. 8, с която общинските съвети приемат годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, по предложение на кмета на общината, също така и разпоредбата на чл. 14, ал. 8 от ЗОС – при провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински имоти – публична общинска собственост. Много често към административните преписки по приемане на решенията, общинските съвети не изпращат всички материали /документи/, относими към конкретния случай, което затруднява работата на експертите.
Областният управител изразява своята категоричност по отношение на своите експерти да са извършили всичко необходимо да съберат липсващата информация и на това основание да се връщат в краен случай съответните решения.
 

Резултати от административния контрол за 2013 г. и 2014 г.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ

НА ВЪРНАТИТЕ РЕШЕНИЯ НА ОС ПРИ УПРАЖНЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ ВЪРХУ ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТТА НА АКТОВЕТЕ И ДЕЙСТВИЯТА НА ОРГАНИТЕ ЗА МЕСТНО САМОУПРАВЛЕНИЕ ЗА 2013 г. И 2014 г.

Във връзка с упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2014 г. областният управител е упражнил административен контрол върху 3974 за 2013 г. и 3423 решения за 2014 г., приети от общинските съвети.

Резултати от административния контрол, упражнен върху решенията на общинските съвети за 2013 г.

 • Общ брой проверени решения на общинските съвети за 2013 г. - 3974
 •  
 • Брой на върнатите решения за преразглеждане от общинските съвети на общините в областта - 281
 •  
 • Брой преразгледани  в  срок  от  върнатите  за преразглеждане решения - 89
 •  
 • Спрените от ОУ решения на ОС за 2013 г. - 118
 •  
 • Потвърдените от съда заповеди на ОУ за спиране на решения на ОС спрямо общия брой спрени решения на ОС – 117
 •  
 
Резултати от административния контрол, упражнен върху решенията на общинските съвети за 2014 г.


 • Общ брой проверени решения на общинските съвети за 2014 г. – 3 423
 •  
 • Брой на върнатите решения за преразглеждане от общинските съвети на общините в областта – 226
 •  
 • Брой преразгледани  в  срок  от  върнатите  за преразглеждане решения -180
 •  
 • Спрените от ОУ решения на ОС за 2014 г. - 47
 •  
 • Делът на потвърдените от съда заповеди на ОУ за спиране на решения на ОС спрямо общия брой спрени решения на ОС за 2014 г. е 90%.
 •  
На база резултатите от упражнения административен контрол са изведени данни за относителния дял на върнатите решения, приети от общинските съвети, по общини:Относителен дял на върнатите решения спрямо взетите от съответния общински съвет за 2013 г. и 2014 г.

 

Административен контрол месец юли 2012 г.

За периода 1.07.2012 г. – 31.07.2012 г., при осъществяване на административен контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на Област Благоевград  - Костадин Хаджигаев върна за ново обсъждане общо 9 решения и оспорва и отнася за отмяна пред Административен съд – Благоевград  - 7.
Read more...
 

Административен контрол месец юни 2012 г.

За периода 1.06.2012 г. – 2.07.2012 г., при осъществяване на административен контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на Област Благоевград - Костадин Хаджигаев върна за ново обсъждане общо 22 решения и оспорва и отнася за отмяна пред Административен съд – Благоевград - 1 от тях.
               
Read more...
 

Административен контрол месец май 2012 г.

За периода 1.05.2012 г. – 1.06.2012 г., при осъществяване на административен контрол върху актовете на общинските съвети, Областният управител на Област Благоевград Костадин Хаджигаев върна за ново обсъждане общо 3 решения и оспорва и отнася за отмяна пред Административен съд – Благоевград - 4 (четири) решения.
Read more...
 


Page 3 of 4