Republic of Bulgaria
  • Български (България)
Home Notices ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

Областният управител на област Благоевград в изпълнение на чл. 149, ал. 4 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че на основание чл. 148, ал. 3 от ЗУТ е издадено Разрешение за строеж № РС – 045 от 27.09.2017 год. на възложителя „РАЗЛОГ КОМЮНИКЕЙШЪН“ ЕООД – гр. Разлог, ул. „Шейново“ № 7, ет. 2, да извърши строително – монтажни работи съгласно одобрения от областния управител на област Благоевград на 27.09.2017 год. инвестиционен проект за обект: „Оптична кабелна линия за широколентов достъп от съществуваща двойна шахта на изхода на гр. Разлог до съществуваща двойна шахта на ул. „Рила“ в гр. Банско – оптичен кабел 12 влакна и два броя HDPE тръби Ф40“.
Местоположението на обекта е на територията на Община Банско и Община Разлог, Област Благоевград.
Разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересованите лица чрез Областния управител на област Благоевград пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.