Областна администрация Благоевград

Administrative services
Административни услуги


Р Е П У Б Л И К А   Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОЕВГРАД


Всяко физическо и юридическо лице може да поиска административна услуга, която е от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения. Приемането на заявленията за услуги се извършва в Центъра за административно обслужване още...
  За платените услуги, Областна администрация Благоевград предоставя възможност и за картови плащания на POS терминал в Центъра за административно обслужване.

Законът за администрацията въвежда единен модел за организация на административните структури в изпълнителната власт, който е представен в Административния регистър.
Интегрираната информационна система на държавната администрация (ИИСДА) поддържа  за всички администрации следната информация: Администрацията и ръководство; Административни услуги; Обявления за конкурси  и  нормативна уредба.
към ИИСДА

Държавна собственост

  към ИИСДА Наименование на услугата  
ОА1.1 1985 
Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други
ОА1.2 1973
Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места
 формуляр 
процедура 
ОА1.3 1970
Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове
ОА1.4 1978
Издаване на заверени копия от договори, заповеди и други документи от интерес на физическите и юридическите лица, от архив “Държавна собственост"
 формуляр 
 
процедура 
ОА1.5 2388 Отразяване на промени в обстоятелствата върху издадени актове за държавна собственост
ОА1.6 1971 Отбелязване на действия по управлeние, и предоставяне на концесия на недвижими имоти в съставените актове за държавна собственост
формуляр 
процедура 
ОА1.7  1963 Справки по регистри и книги за имоти – частна и публична държавна собственост
ОА1.8  1972 Издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за държавна собственост на имот
ОА1.9  1983 Съставяне на акт за поправка на акт за държавна собственост
ОА1.10 1960 Издаване на Заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата от който е отпаднала
ОА1.11 1965 Издаване на удостоверения, че имотът е отписан от актовите книги за имотите - държавна собственост
ОА1.12 1979 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността
  2529 
Позволителното за ползване на лечебните растения се издава от областния управител, когато ползването е от земеделски земи - държавна собственост, в границите на населените места и в поземления фонд.
      формуляр 
    Декларация (чл.313 от Наказателния кодекс) декларация 
Регионално развитие и териториално устройство

ОА2.1  1961  Разрешаване изработването на устройствени планове, които обхващат територии, попадащи в повече от една община или предвиждат изграждане на обекти с регионално значение
ОА2.2  1966 Издаване на заповед за разрешение или отказ за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение заявление
 процедура
ОА2.3  1986 Разрешаване изработването на план-извадка от Подробен устройствен план заявление
процедура
ОА2.4  1967 Съгласуване на идейни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община заявление
процедура
ОА2.5  1981 Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община  заявление 
процедура
 формуляр
ОА2.6  1974 Издаване разрешение за строеж за обекти на техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община  заявление 
процедура
 формуляр
ОА2.7  1968 Одобряване на инвестиционен проект – заснемане на извършен строеж и заснемане за узаконяване заявление
процедура
формуляр 
ОА2.8  1975 Издаване на заповед за одобряване на изменения в одобрен инвестиционен проект
ОА2.9  2389 Разрешаване изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива  формуляр 
процедура
ОА2.10  1984 Одобряване на частите на комплексния проект за инвестиционна инициатива и издаване на разрешение за строеж
ОА2.11  1976 Презаверяване на разрешение за строеж формуляр
процедура
ОА2.12  1977 Отразяване на забележка към издадено разрешение за строеж при изменения в одобрения инвестиционен проект в обхвата на съществените отклонения по ал. 2, т. 5, 6, 7 и 8 от чл. 154 от Закона за устройство на територията  заявление
 процедура
ОА2.13  1980 Приемане на екзекутивна документация, отразяваща несъществените промени в одобрения инвестиционен проект  заявление
процедура
формуляр
ОА2.14  1969 Регистриране на технически паспорт на строеж заявление
процедура
ОА2.15  1962 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строеж  заявление 
процедура
ОА2.16  1964 Издаване на скици от съхраняваните в архива на областните администрации  
процедура
ОА2.17  1982 Издаване на удостоверения за обстоятелства по териториалното устройство заявление
процедура
формуляр
   2469        Издаване на Заповед за учредяване на еднократно право на преминаване/прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през имот - държавна собственост       заявление 
процедура 
                 
Забележка: За административни услуги ОА1.8, ОА1.11 и ОА1.12 изискването за "актуалност" на скицата отпада за имоти в землищата на населените места с одобрени и влезли в сила кадастрални карти и кадастрални регистри.  
Комплексни административни услуги
                          
К_ОА1.1
Съставяне на актове за публична държавна собственост на ведомства, министерства и други
 
К_ОА1.2
Съставяне на актове за частна държавна собственост на ведомства, министерства и др. за недвижими имоти в/извън регулационните планове на населените места
 
 
 формуляр
заявление_КАО
процедура
К_ОА1.3
Съставяне на актове за държавна собственост на парцели, включени в парцеларните планове на стопанските дворове
 

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 
№ /ИСИДА  НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА
1 Извършване на консултации, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга
2 Предоставяне на достъп до обществена информация
3 Уточняване на разлики между издадено удостоверение за осигурителен доход (УП2) и данни за осигуреното лице от информационната система на НОИ
 2134  Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП2)
 2133  Издаване на удостоверение за трудов стаж (УП3)

Съгласно чл. 14б, ал. 2, т. 6 от Наредбата за административното обслужване пощенските разходи за изпращане на индивидуалния административен акт от компетентния орган до заявителя са за сметка на заявителя.

Заявление за обезщетение във връзка с изграждането на АМ "Струма"  Формуляр на заявление
Декларация на собственици на имоти във обезщетение във връзка с изграждането на АМ "Струма" Формуляр на декларация

Подаване на молба за финансова компенсация по Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления - Молбите се подават от гражданите в двумесечен срок от влизането в сила на съответния акт по чл.12 от ЗПФКПП, по утвърден от министъра на правосъдието образец на молба и списък с необходимите документи за разглеждане. Същите следва да бъдат подадени, чрез областния управител по настоящ адрес на пострадалия, който в 7-дневен срок ги препраща до Министерство на правосъдието или до Националния съвет към Министерство на правосъдието  изтегли молба и приложения (Интернет страница на Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления)
 
Вътрешни правила

Административното обслужване в Областна администрация Благоевград се извършва в Центъра за административно обслужване (ЦАО), намиращ се на партера в сградата на Областна администрация Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 9.

Работното време на Центъра за административно обслужване е от 8:30 до 17:30 ч. без прекъсване.
телефон: (073) 82 70 11

Интерактивен информационен терминал

Центърът за административно обслужване предоставя:

Пълна информация за предоставяните услуги от администрацията;
 • Формуляри за заявяване на услуги;
 • Информация за състоянието на заведени преписки;
 • Приема и завежда до областния управител предложения и сигнали от физически и юридически лица;
 • Чрез Интерактивния информационен терминал на Центъра за административно обслужване може получите информация за администрацията – структура, кабинет, функции на областния управител, допълнителна информация за административните услуги;
 • В ЦАО може да изразите Вашата оценка за работата на администрацията в Книгата за мнения, предложения и сигнали или писмено през пощенската кутия;
 • предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури.
Комплексно административно обслужване 
 • информация за предоставяните комплексни услуги от администрацията може да намерите в раздел "Административни услуги";
 • Информация за документите, които администрацията може да набира по служебен път са описани в процедурата на съответната услуга в раздел "Административни услуги";
 • от 01.01.2016 г. в случай, че за изпълнение на кокретна административна услуга е необходимо "Удостоверение за наличие или липса на задължения", издавано от органите по приходите на НАП, компетентният орган за извършване на заявената услуга го набавя по служебен път.
Съгласно Вътрешните правила за организация на административното обслужване в Областна администрация Благоевград:
 • Административните услуги, заявени към Област Благоевград, се извършват, като се спазва принципът на „едно гише” – едно място за достъп до услугите на администрацията;
 • Всяко физическо и юридическо лице може да поиска административна услуга, която е от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения. Приемането и предаването на документите на гражданите се извършва в ЦАО;
 • Искането за извършване на услугата се заявява в писмена форма или устна форма, когато заявената услуга позволява; (Протокол за устно заявена услуга; към формуляри на административните услуги)
 • Искането за извършване на услуга може да се заявява по електронен път на е-поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  с електронен подпис на заявителя или през лицензиран пощенски оператор;
 • Искането се прави лично, чрез упълномощен представител или по друг начин, който дава възможност за установяване на самоличността на заявителя, когато това е необходимо;
 • Пред Областна администрация Благоевград потребителите на административни услуги могат да се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа и от други граждани или организации;
 • Исканията, внесени устно, се отразяват в протокол, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице, което го е съставило, след което се регистрират по общия ред, съгласно АПК, чл. 29, ал. 5 и Правилата за вътрешен оборот на електронни и хартиени документи в Областна администрация  Благоевград;
 • Датата на започване на производството по извършване на административната услуга е датата на постъпване на искането в Областна администрация Благоевград;
 • За исканията, подадени по пощата в извънработно време сроковете за вземане на решение от административния орган започват да се броят от следващия работен ден;
 • Заплащането на дължимите такси на услуги от клиентите се извършва съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, в сила от 11.02.2011 г. (Приета с ПМС № 26 от 03.02.2011 г.) и Заповед № 10 от 10.01.2001 г. на Министъра на финансите;
 • Заплащането на дължимите такси за услугите, извършвани в Областна администрация Благоевград, могат да се платят на каса или с картово плащане на POS терминал в Центъра за административно обслужване, или по  банков път в СИБАНК ЕАД РК - Благоевград, IBAN BG85 BUIB 7837 3104 0676 01;
 • При работа с клиенти служителите спазват нормативните и вътрешните стандарти на обслужване, въведени в Областна администрация Благоевград с Хартата на клиента;
 • Времето за чакане при получаване на информация и/или обработване на документи във връзка с административното обслужване в ЦАО е не повече от 15 мин;
 • Контрол за конкретна преписка може да се осъществява от страна на клиентите – физически и юридически лица, посредством справка за движението на преписката им на място в ЦАО, на телефон (073) 82 70 11 - Деловодство, на е-поща  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it и през интернет на http://online.bl.government.bg;
 • Предложения във връзка с конкретна административна услуга и административното обслужване се подават на електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , по пощата или в Деловодството на администрацията.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СИГНАЛИ НА ГРАЖДАНИ, ОРГАНИЗАЦИИ И ОМБУДСМАНА, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ЗВЕНА НА МИНИСТЕРСТВАТА И НА ДРУГИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ СТРУКТУРИ
Във връзка със създадения нов чл. 7а от Устройствения правилник на областните администрации, приет с Постановление на Министерски съвет № 111 от 26 април 2011 г. Областният управител на област Благоевград създаде Комисия за работа с постъпили предложения и сигнали на граждани, организации и омбудсмана, свързани с дейността на териториалните звена на министерствата и на другите административни структури, които осъществяват административно обслужване, както и с дейността на органи и организации, предоставящи обществени услуги. Комисията ще осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на глава осма от АПК, като:
 • приема и анализира постъпилите предложения и сигнали;
 • преценява основателността на предложението или сигнала, като при необходимост може да изисква от съответните административни структури и/или организации допълнителна информация;
 • предлага на областния управител да сезира компетентните органи за постъпилото предложение или сигнал;
 • информира подателя на предложението или сигнала за предприетите действия;
 • следи за предприетите действия и за решението по предложението или сигнала;
Формата за подаване на сигнали и предложения може да бъде:
 • Устна – на място в администрацията или на обявените телефони +359 (73) 82 70 11 и зелен телефон – 0800 11 073 за сигнали и предложения (безплатен за гражданите);
 • Писмена:
1) В Центъра за административно обслужване – на партера на Областна администрация Благоевград;
2) по пощата на адрес - Благоевград 2700, пл. „Георги Измирлиев” № 9;
3) на електронна поща This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;
4) на факс +359 (73) 88 14 03; 88 14 21.
 
Харта на клиента


Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

         С Хартата на клиента
        Ръководството и служителите на Областна администрация Благоевград декларираме  своята ангажираност към целта, да бъдем съвременна администрация, която да е в услуга на гражданите и бизнеса, залагаща на принципи и процеси, определящи европейските стандарти в административното обслужване. Стремежът ни е, Областна администрация да отговоря на повишаващите се изисквания към държавната администрация, като с ефективна и ефикасна работа предоставяме високо качество на административното обслужване.
Настоящата Харта на клиента цели да предостави информация за принципите, които са в основата на административното обслужване в Областна администрация Благоевград, правата на потребителите на услуги и процедурите за контрол от страна на клиентите  и защита на правата им.
Целите на Областна администрация Благоевград, по отношение на административното обслужване, са:

   • Повишаване качеството и ефикасността на работата по административното обслужване;
   • Повишаване на удовлетвореността на потребителите на услуги, отговорност и отчетност пред гражданите и бизнеса за качеството на административните услуги, чрез поддържане на съвременни методи за оценка;
   • Организиране и предоставяне на добро ниво на услуги и информация, относно видовете административни услуги, процедурите по заявяването, възможностите за контрол от страна на клиентите, каналите за достъп до информация;
   • Прозрачност в действията и решителност в борбата с корупционните практики.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АДМИНИСТРАЦИЯТА
Областният управител на Област Благоевград, съгласно правомощията му,  е едноличен орган на изпълнителната власт в областта, който осъществява държавното управление по места и осигурява съответствие между националните и местните интереси при провеждане на регионалната политика. Ръководи и координира цялостната дейност на областната администрация, която според функциите и характера на дейността е структурирана в обща и специализирана администрация.
Общата администрация е организирана в дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността". Тя осъществява прякото административно обслужване на физическите и юридически лица, осигурява организационната и техническа дейност в администрацията.
Специализираната администрация е организирана в дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост". Подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на областния управител в управлението на собствеността, в административния контрол и регионалното развитие.
Адрес и контакти на Областна администрация Благоевград:

   • пощенски код – 2700,  гр. Благоевград, площад „Георги Измирлиев” № 9;
   • Интернет страница на администрацията – www.bl.government.bg;
   • електронна поща, предназначена за въпроси относно административното обслужване - This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;

• телефони за контакт:
- (073) 88 14 01 – централа;
- (073) 82 70 112 – телефон за консултации, свързани с административното обслужване.

СТАНДАРТИ НА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Областна администрация Благоевград  изпълнява общите и вътрешни стандарти за административно обслужване

   •  Вежливо, любезно и отзивчиво отношение към потребителите;
   •  Конфиденциалност при обработка на жалби и сигнали;
   •  Равнопоставеност на всички потребители и предоставяне на еднакъв достъп до услугите, независимо от социално положение, образование, пол, възраст, етническа принадлежност, религиозни убеждения;
   •  Предоставяне на ясна, разбираема, пълна и актуална информация на потребителите;
   •  Прозрачност на процесите в административното обслужване;
   •  Коректност относно спазването на сроковете за извършване на всяка административна услуга;
   • Достъпни начини и различни канали за информация и подаване на предложения, оплаквания и похвали;
  • Осигуряване на достъпна среда и предразполагаща обстановка, където потребителите да получат дължимото внимание при административното обслужване;
   • Безпристрастност, обективност и честност при извършване на административната услуга;
   • Предоставяне на компетентни консултации на клиентите по отношение на предоставяните услуги;
   • Решителност в противодействие на корупционни прояви и други неправомерни действия;
   •  Системност в оценяването на удовлетвореността на потребителите на административни услуги и предприемане необходимите действия за повишаването ѝ чрез подобряване на административното обслужване.
 Очакваме от Вас, като потребители на административни услуги, партньорски взаимоотношения:
   •  Да бъдете честни;
   •  Да уважавате служителите на Областна администрация Благоевград;
   •  Административното обслужване да се възприема като непрекъснат процес на подобрение, за чиито успех и двете страни са еднакво важни;
   •  Да предоставяте пълна и точна информация, необходима за извършването на исканата административна услуга.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
Административното обслужване в Областна администрация Благоевград се извършва в Центъра за административно обслужване (ЦАО) на партера на сградата на администрацията – пл. „Георги Измирлиев” № 9.
Работното време на ЦАО е от 8.30 до 17.30 ч. без прекъсване.
Вие можете да подадете заявление за извършване на желаната от Вас административна услуга и да заявите начина, по който искате да получите отговора - по пощата или на ръка в  Центъра за административно обслужване. Ако Вие  посетите Центъра за административно обслужване, времето за чакане при получаване на информация или обработване на документи ще бъде по-малко от 15 мин.

Областна администрация предоставя комплексни административни услуги, съвместно с други администрации на територията на областта. При заявяване на комплексна административна услуга Вие може да подадете заявление във всяка администрация, участник в изпълнението ѝ. Исканията за комплексно административно обслужване и приложенията към тях могат да се подават в Центъра за обслужване на граждани, чрез лицензиран пощенски оператор или по факс.
Пълна и актуална информация за административното обслужване, административните услуги и комплексните административни услуги може да получите:

   • от Интернет страницата на Областна администрация;
   • в Центъра за административно обслужване на информационните табла и терминала;
   • от служителите в Центъра за административно обслужване.

При предоставянето на административните услуги, нашият стремеж е да спазваме нормативно регламентираните срокове за тяхното извършване и да Ви информираме своевременно за настъпили промени и обстоятелства.
В случай, когато интересите Ви попаднат извън компетентността на Областна администрация Благоевград, ще препратим вашия сигнал или предложение до съответния компетентен орган, за което ще Ви уведомим в 7-дневен срок.
Центърът за административно обслужване предоставя:

   • Пълна информация за предоставяните услуги от администрацията;
   • Формуляри за заявяване на услуги;
   • Нашите служители ще Ви помогнат да получите желаната информация относно административните услуги;
   • Информация за състоянието на заведени преписки;
   • Приема и завежда до областния управител предложения и сигнали от физически и юридически лица;

   • В Интерактивния информационен терминал на Центъра за административно обслужване може получите информация за администрацията – структура, кабинет, функции на областния управител, допълнителна информация за административните услуги;

   • В Центъра за административно обслужване може да изразите Вашата оценка за работата на администрацията в Книгата за мнения, предложения и сигнали или писмено през пощенската кутия;

Областна администрация Благоевград предоставя на клиентите си възможността за постоянен контрол върху изпълнението на преписки им през Интернет на http://online.bl.government.bg или на телефон (073) 82 70 11 на Центъра за административно обслужване.

ВАШАТА ОЦЕНКА Е КРИТЕРИЙ ЗА РАБОТАТА НИ
Мнението на гражданите и потребителите на услуги в Областна администрация Благоевград е изключително важно за нас и е база на оценката за качеството на административното обслужване. Вие може да изразите Вашето отношение, като по този начин участвате в процесите за подобряване на административното обслужване в администрацията ни.
Организация на работа със сигнали и предложения
В случаите, когато не сте удовлетворени от начина на обслужване или имате някакви оплаквания относно спазването на стандартите за административно обслужване поемаме ангажимента да регистрираме и оценим всяко Ваше предложение, оплакване или жалба във връзка с работата на Областна администрация Благоевград, както и сигнали, свързани с териториалните звена на министерствата и на други административни структури, които Вие може да внасяте:

   • В Деловодството на Областна администрация Благоевград;
   • По пощата на адрес 2700 Благоевград, пл. „Георги Измирлиев“ № 9
   • На имейл This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it или This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ;
   • Да впишете в Книгата за мнения, предложения и сигнали;
   • Ако имате породени съмнения за корупционни действия, сигнализирате незабавно Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията или Комисията по превенция и противодействие на корупцията, като координатите им ще намерите на нашата Интернет страница;
   • Сигналите и предложенията, свързани с работата на териториалните структури на министерствата, се разглеждат от комисия, която ги приема, анализира и предлага на Областния управител да сезира компетентните органи.

Важно за потребителите е, да знаят, че анонимни сигнали и оплаквания не се разглеждат. При представени координати, ние ще разгледаме възможно най-бързо Вашия сигнал и ще Ви уведомим.
Ръководството и служителите са ангажирани с процеса на подобряване на административното обслужване, като се поддържа постоянна обратна връзка с потребителите на услуги, изпълнявайки вътрешни стандарти за проучване на удовлетвореността на клиентите. Резултатите се отчитат, анализират, докладват и предприемат съответни действия. Целта ни е да подобряваме качеството на работата си и да достигаме повишаващите се критерии на нашите клиенти.
Начини за допитване до потребителите
Потребителите могат да участват в процеса на оценка на административното обслужване чрез:

   • Анкетите, които ние представяме на Интернет страницата;
   • Попълвайки анкетна карта в Центъра за административно обслужване;
   • Изразявайки устно или писмено своята оценка.

Ние поемаме отговорност за работата на нашите служители по предоставяне на административните услуги и спазване на утвърдените стандарти за обслужване, както и за публикуване на анализите на оценките в нашата Интернет страница.
Настоящата Харта на клиента е отворена за изменения и допълнения, съобразно нормативните промени и изискванията на потребителите.

Настоящата Харта на клиента  влиза в сила от 15.05.2015 г., съгласно Заповед № ОА-РК-440 от 05.05.2015 г. г. на Областния управител на Област Благоевград и отменя Хартата на клиента утвърдена със Заповед № ОA-РК-674/02.11.2011 г.

 
Работно време

Работно време на Центъра за административно обслужване:
от 8:30 ч. до 17:30 ч. без прекъсване.

 С цел да се осигури непрекъсваем режим на работа за потребителите на административни услуги Центърът за административно обслужване работи с граждани от 8.30 до 17.30 часа без прекъсване, всеки работен ден.