REPUBLIC OF BULGARIA

Regional administration Blagoevgrad

EnglishБългарски

 • 1 Инициатива за отбелязване 75 години от спасяването на българските евреи - Разлог
 • 2 Завърши изпълнение на проект по Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България-Македония с пресконференция и откриване на реновираната сграда на администрацията
 • 3 Първо място сред областните администрации в престижната класация на Програма „Достъп до информация“
 • 4 Завърши въвеждането на Европейски модел „Обща рамка за оценка“ – CAF
 • 5 Областният управител на област Благоевград проведе работна среща с кметовете
 • 6 Първо заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия
 • 7 Втори етап от въвеждането на Европейския модел Обща рамка за оценка – CAF
 • 8 Областният управител проведе заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК
 • Инициатива за отбелязване 75 години от спасяването на българските евреи - Разлог

 • Завърши изпълнение на проект по Програма ИНТЕРРЕГ ИПП България-Македония с пресконференция и откриване на реновираната сграда на администрацията

  Областният управител Бисер Михайлов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и Сухейл Фазлиу – министър на местното самоуправление на Република Македония откриха на реновираната сграда на Областна администрация Благоевград, финансирана от Програма за трангранично сътрудничество Interreg България-Македония.
  Read More
 • Първо място сред областните администрации в престижната класация на Програма „Достъп до информация“

  Администрацията ни е една от четирите администрации в страната, която е изпълнила всички критерии за публичност на информация по Закона за достъп до обществена информация и Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.Оценката на обществото в лицето на неправителствения сектор е изключително важна за нас и сме удовлетворени от това, че през 2018 година сме на първо място сред областните администрации в класацията на Програма „Достъп до информация“ (ПДИ). Програма „Достъп до информация“ е с повече от 20-годишен опит в проучването на нивото на публичността на администрациите и провеждане на кампании за подобряване състоянието на достъпа до информация.
  Read More
 • Завърши въвеждането на Европейски модел „Обща рамка за оценка“ – CAF

  Приключи важен етап от въвеждането на иновативна практика в администрацията. Работна група, определена със заповед на областния управител, достигна до консенсусни оценки по всички 28 подкритерии от Общата рамка за самооценка (CAF).Утвърдените от областния управител мерки са реалистични и насочени към повишаване на ефективността на администрацията и повишаване на организационната култура и работна среда. Областна администрация Благоевград пристъпва към изпълнение на мерките, като в плана за включени седем „бързи победи“, като целта е да бъдат реализирани в рамките на текущата календарна година.
  Read More
 • Областният управител на област Благоевград проведе работна среща с кметовете

  Областният управител област Благоевград Бисер Михайлов проведе днес работна среща с кметовете на общините (Банско, Гоце Делчев, Разлог, Петрич и Сандански), в които (където) ще се провеждат публични събития по повод 10 годишнината от членството на България в ЕС.

  Read More
 • Първо заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия

  Областният управител Бисер Михайлов назначи Областен съвет за намаляване на риска от бедствия в област Благоевград (ОСНРБ) със заповед № ОА-ОМП – 212/15.06.2017 г. Основна цел на Съвета е организиране и контролиране изпълнението на превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия на територията на област Благоевград..

  Read More
 • Втори етап от въвеждането на Европейския модел Обща рамка за оценка – CAF

  В администрацията тече вторият етап от въвеждането на Европейски модел Обща рамка за оценка – CAF по проект на Института по публична администрация (ИПА).

  Read More
 • Областният управител проведе заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК

  На 21.02.2018 г. се проведе редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград, на което бяха приети годишен отчет за дейността на Асоциацията за 2017 г., отчет за изпълнение на бюджета за 2017 г. и бюджет на Асоциацията за 2018 г.
  Read More

bg presedencylogo

01au02ds03an04si05ld06py

pos

 • Достъп до обществена информация

  Достъпът до обществена информация е регламентиран в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и предоставяне на информация за повторно използванеСъгласно чл. 41 от Конституцията на Република България, всеки има право да търси, получава и разпространява информация, като осъществяването на това право не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на другите граждани...

  Read More
 • Доволни ли сте от предоставената Ви информация в Центъра за административно обслужване и/или на интернет страницата на Областна администрация Благоевград?

  Участвайте в настоящата анкета, чиято цел е да се определи оценката на гражданите за качеството на обслужване, начинът на получаване на информация, времето за обслужване в ЦАО, възприемането на поведението на служителите.

  Read More
 • Защита на личните данни

  Ръководството на Областна администрация Благоевград се ангажира да спазва Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), прилагайки Политика за защита на личните данни. Ръководството гарантира необходимата степен на конфиденциалност, цялостност и достъпност до информационните активи, осигуряващи процесите на събиране и обработване на личните данни във връзка с дейностите по обработване.
  Read More
 • 1
 • 2
 • 3
img 1

Втори етап - Европейския модел Обща рамка за оценка – CAF Научи повече

img 2

Нов модел за управление на качеството - CAF Научи повече

img 3

„Най-прозрачна областна администрация“ за 2015 г. Научи повече

 

Награди

prozrachna oa

1 transparent2015

plaket2014

Областна администрация Благоевград

План за изпълнение на целите за 2008 г.

ПЛАН

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЛАГОЕВГРАД ЗА 2008 г.

Планът за определяне и изпълнение на приоритетните цели на Областна администрация – Благоевград за 2008 г. се съставя съгласно чл. 33а от Закона за администрацията във връзка с точка 3.2 – „Разработване на приоритетни цели на административните структури” от Плана за изпълнението на Стратегията за модернизиране на държавната администрация – от присъединяване към интегриране.
 Настоящият План включва следните стратегически цели на Областна администрация - Благоевград,  срокове за изпълнение и отговорни изпълнители:
 1. Повишаване квалификацията на служителите от администрацията посредством:
  1.1. Участие на служителите в планираното за 2008 г. обучение, организирано от Института по публична администрация и европейска интеграция:
  - отговарят – Главния секретар и Старши експерт „Човешки ресурси”
  - срок – до месец декември 2008 г.;
  1.2. Участие на служителите в чуждоезиково обучение по английски език с комуникативна насоченост:
   - отговарят – Главния секретар и Старши експерт „Човешки ресурси”
  - срок – до месец декември 2008 г.;
  1.3. Обучение на служителите, свързано с прилагането на новоприети нормативни актове, които са в основата на упражняване на правомощията на Областния управител - курсове по прилагането на новия Гражданскопроцесуален кодекс, по измененията и допълненията на Закона за държавната собственост и Правилника за приложение на Закона за държавната собственост, на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор и др. /за юрисконсулти и икономисти/:
  - отговаря – Директор на Дирекция „АПОФУС”
  - срок – до месец декември 2008 г.;
  1.4. Обучение на служителите, свързано с по-доброто познаване и прилагане на вътрешните актове в администрацията, Електронната система за управление на знанията и Електронната система за регистрация и контрол на документооборота – „Архимед”:
  - отговарят – Главния секретар, Началник сектор „Административно обслужване и информационни технологии” и Главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  - срок – постоянен;
  1.5. Обучение на служителите, ангажирани с работа по Проект – „Комплексни административни услуги в електронна Област Благоевград”:
- отговарят – Началник Сектор „Административно обслужване и информационни технологии” и Главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  - срок – постоянен;
  1.6. Обучение на служителите, притежаващи универсален електронен подпис за работа със същия:
- отговарят – Главния секретар и главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  - срок – постоянен.

2. Подобряване на административното обслужване в Областна администрация – Благоевград и документооборота между администрации от различни нива посредством:
  2.1. Дейности, свързани с популяризацията и използването на възможностите, които предоставя реализирания Проект – „Комплексни административни услуги в електронна Област Благоевград”:
  отговарят – Главен секретар и Началник Сектор „Административно обслужване и информационни технологии”
  срок - постоянен;
  2.2. Стартиране на процедурата по надграждане на Проект – „Комплексни административни услуги в електронна Област Благоевград” чрез изграждане на Областен портал:
отговарят – Главен секретар, Началник Сектор „Административно обслужване и информационни технологии” и Главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  срок - постоянен;
  2.3. Стартиране на процедурата за сертифициране на администрацията по система за управление на качеството:
отговарят – Главен секретар, Директори на Дирекции, Началник Отдел „Държавна собственост” и Началник Сектор „Административно обслужване и информационни технологии”
  срок - постоянен;
  2.4. Организиране на съвместни приемни за физически и юридически лица от служители на Областна администрация – Благоевград, общински администрации на територията на областта и представители на регионални институции на държавната администрация:
  отговаря – Главен секретар
  срок – през цялата 2008г.;
  2.5. Актуализиране на Електронната система за управление на знанията:
отговарят – Директори на Дирекции, Началник Отдел „Държавна собственост” и Началник Сектор „Административно обслужване и информационни технологии”
  срок – през цялата 2008г.;
  2.6. Актуализиране на технологичните карти за административните услуги, предоставяни от Областна администрация – Благоевград и залагането им като маршрути в Електронната система за регистрация и контрол на документооборота „Архимeд”:
  отговарят – Директори на Дирекции, Началник Отдел „Държавна собственост”, Началник Сектор „Административно обслужване и информационни технологии” и Главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  срок – месец септември 2008 г.;
  2.7. Актуализиране на информационния материал, свързан с основните функции, структура, адреси на регионални служби на държавната администрация:
  отговаря – Началник Сектор „Административно обслужване и информационни технологии”
  срок – постоянен;
  2.8. Актуализиране на таблото с административни услуги, бланките и формулярите за административните услуги, интернет страницата на администрацията в частта, свързана с предоставяните услуги и Електронната система за регистрация и контрол на документооборота „Архимeд:
  отговарят – Началник Сектор „Административно обслужване и информационни технологии” и Главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  срок –2008 г.;
  2.9. Създаване на нова интернет страница на администрацията:
  отговарят – Главен секретар, Началник Сектор „Административно обслужване и информационни технологии” и Главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  срок –2008 г.;
  2.10. Въвеждане на поетапно сканиране и електронно архивиране на определени със заповед на Областния управител изходящи и входящи документи:
  отговарят – Главен секретар, Началник Сектор „Административно обслужване и информационни технологии” и Главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  срок –2008 г.

3. Изпълнение на задължения, регламентирани в Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, включващи:
  3.1. Финализиране на процедурата по създаване на регистратура и получаване на уникален идентификационен номер на регистратурата за класифицирана информация на Европейския съюз:
  отговарят – Главен секретар и Служител по сигурността на информацията
  срок – през цялата 2008 г.;
  3.2. Организиране на обучение за служителите от администрацията, получили допуск до класифицирана информация относно изпълнение на задълженията, произтичащи от Закона за защита на класифицираната информация и подзаконовите нормативни актове по прилагането му:
  отговаря –Служител по сигурността на информацията
  срок –2008 г.;
  3.3. Извършване на вътрешна проверка на цялостната дейност на регистратурата за национална класифицирана информация:
  отговарят – Служител по сигурността на информацията и завеждащ регистратура за класифицирана информация
  срок –2008г.

4. Цели в областта на регионалното развитие и европейската интеграция:
  4.1. Координиране действията на компетентните държавни органи и общините за газифициране на района на Югозападна България;
   отговарят – Областен управител, Директор на Дирекция  ”АКРРДС”
  срок – постоянен;
  4.2. Съдействие в рамките на компетентността на Областния управител за реализиране проекта за реконструкция на международен път Е-79:
  отговарят – Областен управител, Директор на Дирекция ”АКРРДС”
  срок – постоянен;
  4.3. Съдействие в рамките на компетентността на Областния управител за реализиране проекта за реконструкция на международен път – гр. Симитли – ГКПП - Илинден:
  отговарят – Областен управител, Директор на Дирекция ”АКРРДС”
  срок – постоянен;
  4.4. Създаване предпоставки в рамките на правомощията на Областния управител по Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове за подобряване работа на ГКПП на територията на областта:
  отговарят – Областен управител, Главен секретар
  срок – постоянен;
  4.5. Съдействие на органите на местната власт на територията на областта за изграждане на устойчиви международни контакти:
  отговарят – Областен управител, Заместник-областни управители
  срок – постоянен;
  4.6. Създаване на предпоставки за управление и намаление на безработицата чрез работата на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие:
отговарят – Областен управител, Заместник-областни управители
  срок – постоянен;
  4.7. Съдействие в рамките на компетентността на Областния управител за реализиране на Програма „Натура – 2000”:
  отговарят – Областен управител, Заместник-областен управител, Директор на Дирекция „АКРРДС”
  срок – постоянен;
  4.8. Създаване на предпоставки в рамките на компетентността на Областния управител за реализиране на проекти по европейските фондове:
  отговарят – Областен управител, Директор на Дирекция „АКРРДС”
  срок – постоянен.

5. Цели в областта на бюджетно-финансовата дейност:
  5.1. Защитаване на бюджета с достатъчно финансови средства за реализиране на задачите, изпълнявани от Областна администрация:
  отговарят – Областен управител, Главен счетоводител
  срок – постоянен;
5.2.Оптимално използване на отпуснатите бюджетни средства при условията на строг контрол за спазване лимитните рамки:
  отговарят – Областен управител, Главен счетоводител
  срок – постоянен;
  5.3. Предприемане на необходимите мерки за изпълнение на приходите по бюджета и контрол върху приходите:
  отговарят – Областен управител, Главен счетоводител
  срок – постоянен;
  5.4. Рационално използване на средствата за разходи за постигане на поставените цели на Областна администрация:
  отговарят – Областен управител, Главен счетоводител
  срок – постоянен;
  5.5. Контрол върху разходите на Областна администрация относно законосъобразност и целесъобразност
  отговарят – Областен управител, Главен счетоводител
  срок – постоянен.

6. Внедряване достиженията на информационните и комуникационните технологии:
  6.1. Привеждане информационните системи на Областна администрация – Благоевград в съответствие с изискванията на Закона за електронно управление и наредбите към него:
отговарят – Главен секретар и Главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  срок – месец юни 2008 г.;
  6.2. Сертифициране информационните системи на Областна администрация – Благоевград в съответствие с изискванията на Закона за електронно управление и наредбите към него:
отговарят – Главен секретар и Главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  срок – месец септември 2008 г.;
  6.3. Използване мрежата на държавната администрация /НАМДА/ за свързаност с администрации от различни нива на територията на областния град:
  отговарят – Главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  срок – постоянен;
  6.4. Замяна на използваните персонални компютри и офис техника и сървъри и осигуряване „горещ” резерв на използваните сървъри:
  отговарят – Главни експерти „Информационно обслужване и технологии” и Главен счетоводител
  срок – постоянен;
  6.5. Миграция на сървърните операционни системи към MS Windows 2008 Server и MS SQL 2007 Server:
  отговарят – Главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  срок – септември 2008 г.;
  6.6. Миграция на клиентските операционни системи към MS Windows Vista и MS Office 2007
  отговарят – Главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  срок – декември 2008 г.;
  6.7. Актуализиране софтуера на операционните и информационни системи, използвани в Областна администрация – Благоевград:
  отговарят – Главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  срок – постоянен;
  6.8. Използване на съвременните технологии в областта на телекомуникациите с оглед по-пълно задоволяване потребностите на Областна администрация – Благоевград и понижаване на разходите:
  отговарят – Главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  срок – постоянен;
6.9. Стартиране на процедура по създаване на електронна връзка между Областна администрация – Благоевград и Административен съд – Благоевград:
отговарят – Главен секретар, Директор Дирекция „АПОФУС”, Началник Сектор „Административно обслужване и информационни технологии” и Главни експерти „Информационно обслужване и технологии”
  срок – месец декември 2008 г.

  7. Подобряване координацията на взаимодействие между изнесените държавни структури и общините на територията на Област Благоевград:
  7.1. Подпомагане на Областния управител при изграждането и функционирането на Съвета за координация към Областния управител:
  - отговарят – Директори на Дирекции
  - срок – до месец декември 2008 г.

След утвърждаването на настоящия План, същия следва да се връчи на ръководния състав на администрацията и на всички отговорници на задачи, за сведение и изпълнение.

Home Menu